Reprezentanţa în România

Starea Uniunii 2018: eficientizarea procesului decizional în domeniul politicii externe și de securitate comune (PESC)

/romania/file/parlamenteuropeansoteu2018jpg_roparlament_european_soteu_2018.jpg

parlament_european_soteu_2018
copyright

Comisia Europeană a propus, în 12 septembrie, modalități de îmbunătățire a capacității Uniunii Europene de a juca un rol mai important și mai eficient pe scena mondială. În special, președintele Juncker a propus ca statele membre să utilizeze normele UE existente pentru a trece de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată în anumite domenii ale politicii externe și de securitate comune a UE (PESC). Acest lucru ar permite UE să devină un actor mai puternic pe plan mondial, care să poată, în mai mare măsură, să modeleze evenimentele mondiale și să își asume responsabilitățile internaționale.

12/09/2018

În discursul privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat:  „Trebuie să ne perfecționăm capacitatea de a vorbi cu o singură voce în materie de politică externă. De aceea Comisia propune astăzi trecerea la votul cu majoritate calificată în anumite domenii ale relațiilor noastre externe. Nu este vorba de toate domeniile, ci numai de anumite domenii specifice, inclusiv aspectele legate de drepturile omului și misiunile civile. Acest lucru este posibil în temeiul tratatelor actuale și am convingerea că a sosit momentul să utilizăm „clauza pasarelă” - această „comoară pierdută” din Tratatul de la Lisabona - care ne permite să trecem la votul cu majoritate calificată.”

Comisia a identificat trei domenii specifice în care se poate realiza această trecere pentru a se asigura că UE își promovează mai bine valorile pe plan mondial, își apără interesele și ia decizii rapide astfel încât: (1) să răspundă în mod colectiv atacurilor la adresa drepturilor omului, (2) să aplice sancțiuni eficace și (3) să lanseze și să gestioneze misiuni civile în materie de securitate și apărare.

Valorificarea potențialului tratatelor

Prin modificări succesive aduse tratatelor, statele membre au trecut treptat la votul cu majoritate calificată utilizat din ce în ce mai mult pentru luarea deciziilor. Cu toate acestea, dispozițiile existente ale tratatelor, care permit mai multă flexibilitate în chestiunile legate de politica externă și de securitate comună, rămân în mare parte neutilizate. Acest lucru este valabil în cazul articolului 31 alineatele (2) și (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), al cărui potențial a rămas până acum neexploatat. În lumea complexă, conectată și contestată în care trăim, a venit momentul să utilizăm aceste instrumente existente astfel încât Uniunea să dispună de mai multe mijloace pentru a-și proteja cetățenii, a promova interese comune și a asigura stabilitatea în vecinătatea sa și dincolo de aceasta.

Deși politica externă și de securitate comună a UE a fost consolidată în mod considerabil în ultimii ani, există încă o serie de cazuri în care unanimitatea votului a constituit un obstacol în calea unui proces decizional eficace și a împiedicat UE să acționeze rapid și ferm. În consecință, Comisia Europeană a identificat domenii concrete în care capacitatea UE de a acționa ar putea fi mult îmbunătățită. În comunicarea prezentată astăzi, Comisia Europeană identifică domeniile în care Consiliul ar putea să valorifice potențialul tratatelor existente pentru a extinde utilizarea votului cu majoritate calificată, menținând totodată o cultură a consensului în cadrul UE. Sporirea eficienței procesului decizional în domeniul politicii externe este și mai importantă din perspectiva unei posibile extinderi viitoare a Uniunii Europene.

Mai precis, Comisia Europeană invită liderii să convină, în cadrul summit-ului de la Sibiu din 9 mai 2019, asupra extinderii sferei de aplicare a votului cu majoritate calificată în cadrul politicii externe și de securitate comune, prin utilizarea articolului 31 alineatul (3) din TUE, așa-numita „clauză pasarelă”, care îi permite Consiliului European să autorizeze (în unanimitate) Consiliul să ia decizii cu majoritate calificată în anumite cazuri legate de politica externă și de securitate comună. Acestea se referă la:

  1. Pozițiile privind chestiuni legate de drepturile omului în forurile internaționale;
  2. Deciziile de instituire a regimurilor de sancțiuni;
  3. Deciziile privind misiunile civile din cadrul politicii externe și de securitate comune.

Votul cu majoritate calificată consolidează Uniunea și contribuie la obținerea consensului

În alte domenii în care votul cu majoritate calificată este regula - în special în politica comercială a UE - experiența arată că acesta nu duce numai la consolidarea rolului UE ca actor global, ci și la decizii mai eficace. Perspectiva votului cu majoritate calificată este un catalizator puternic pentru implicarea statelor membre în obținerea unui consens eficace și în asigurarea unității. Consensul presupune, de asemenea, un grad mai mare de asumare a deciziilor luate.

În plus, tratatul prevede o serie de garanții specifice pentru protejarea intereselor și prerogativelor fundamentale ale statelor membre în domeniul politicii externe și de securitate comune: deciziile care au implicații militare și în domeniul apărării sunt excluse de la votul cu majoritate calificată [articolul 31 alineatul (4) din TUE]. Mai mult, articolul 31 alineatul (2) din TUE prevede o „frână de urgență”, care permite unui stat membru să se opună unei decizii luate cu majoritate calificată „din rațiuni vitale de politică națională pe care le prezintă”.

Context

Următoarele domenii de politică sunt în continuare adoptate sistematic cu unanimitate de voturi: impozitarea, securitatea socială sau protecția socială, aderarea unor noi țări la UE, cooperarea polițienească operațională și politica externă și de securitate comună, chiar dacă tratatele prevăd posibilitatea de a se recurge la forme mai flexibile de luare a deciziilor.

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede posibilitatea trecerii de la regula generală care impune în prezent unanimitatea pentru adoptarea deciziilor privind politica externă și de securitate comună la votul cu majoritate calificată. Articolul 31 alineatul (2) din TUE permite deja Consiliului să decidă cu majoritate calificată în anumite cazuri prestabilite. „Clauza pasarelă” specifică pentru politica externă și de securitate comună, prevăzută la articolul 31 alineatul (3) din TUE, conferă Consiliului European competența de a extinde votul cu majoritate calificată și la alte aspecte legate de politica externă și de securitate comună, dacă statele membre decid acest lucru în unanimitate. Ambele dispoziții ale tratatului reflectă convingerea conform căreia, pentru a fi eficientă, oportună și credibilă, politica externă și de securitate comună s-ar putea îndepărta treptat de la votul în unanimitate, cel puțin în anumite domenii selectate.

Astfel cum s-a recunoscut în Declarația de la Roma din 2017, adoptată cu ocazia celei de a 60-a aniversări a Tratatului de la Roma, nevoia ca Uniunea Europeană să fie puternică este mai importantă ca niciodată. Pentru ca Uniunea să devină un actor mai puternic pe plan mondial, președintele Juncker a propus în discursul privind starea Uniunii din 2017 să se „examineze ce decizii de politică externă pot trece de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată”, ceea ce ar contribui la transformarea UE într-un actor global mai eficient. În acest scop, Declarația de la Meseberg privind reînnoirea promisiunilor de securitate și prosperitate ale Europei, pronunțată de cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și de președintele Franței, Emmanuel Macron, în iunie 2018, a lansat un apel în vederea „examinării unor noi modalități prin care procesul de luare a deciziilor în cadrul politicii noastre externe și de securitate comune să devină mai rapid și mai eficient” și a „analizării posibilităților de utilizare a votului majoritar în domeniul politicii externe și de securitate comune în cadrul unei dezbateri mai ample pe tema votului majoritar în ceea ce privește politicile UE”.

 

Persoane de contact pentru presă:

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Fișă informativă: Votul cu majoritate calificată: un instrument pentru a spori eficacitatea politicii externe și de securitate a Europei

Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Un actor mai puternic pe plan mondial: un proces decizional mai eficient în politica externă și de securitate comună a UE”

Discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii din 2018

 

ANEXĂ: Articolul 31 din TUE

1. Deciziile care intră sub incidența prezentului capitol [CAPITOLUL 2 - DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ ] se adoptă de către Consiliul European și de către Consiliu hotărând în unanimitate, cu excepția cazului în care prezentul capitol dispune altfel. Adoptarea de acte legislative este exclusă.

Fiecare membru al Consiliului care se abține de la vot își poate justifica abținerea printr-o declarație oficială, în conformitate cu prezentul alineat. În acest caz, acesta nu are obligația să aplice decizia, dar acceptă faptul că decizia angajează Uniunea. În spiritul solidarității reciproce, statul membru în cauză se abține de la orice acțiune care ar putea intra în conflict sau ar împiedica acțiunea Uniunii întemeiată pe decizia respectivă, iar celelalte state respectă poziția sa. În cazul în care membrii Consiliului care își însoțesc abținerea de o asemenea declarație reprezintă cel puțin o treime din statele membre, întrunind cel puțin o treime din populația Uniunii, decizia nu se adoptă.

2. Prin derogare de la prevederile alineatului (1), Consiliul hotărăște cu majoritate calificată:

- în cazul în care adoptă o decizie care definește o acțiune sau o poziție a Uniunii, în temeiul unei decizii a Consiliului European privind interesele și obiectivele strategice ale Uniunii, prevăzute la articolul 22 alineatul (1);

- în cazul în care adoptă o decizie privind o acțiune sau o poziție a Uniunii, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate prezentată în urma unei cereri exprese pe care Consiliul European i-a adresat-o din proprie inițiativă, sau la inițiativa Înaltului Reprezentant;

- în cazul în care adoptă orice decizie care pune în aplicare o decizie care definește o acțiune sau o poziție a Uniunii;

- în cazul în care numește un reprezentant special în conformitate cu articolul 33.

În cazul în care un membru al Consiliului declară că, din rațiuni vitale de politică națională pe care le prezintă, are intenția să se opună adoptării unei decizii cu majoritate calificată, nu se trece la vot. Înaltul Reprezentant caută, în strânsă consultare cu statul membru implicat, o soluție acceptabilă pentru acesta. În absența unui rezultat, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate solicita Consiliului European să se pronunțe cu privire la chestiunea în cauză, în vederea adoptării în unanimitate a unei decizii.

3. Consiliul European poate adopta, în unanimitate, o decizie care să prevadă că, în alte cazuri decât cele menționate la alineatul (2), Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

4. Alineatele (2) și (3) nu se aplică deciziilor cu implicații militare sau în domeniul apărării.

5. În ceea ce privește problemele de procedură, Consiliul hotărăște cu majoritatea membrilor săi.