Reprezentanţa în România

Regulamentul Concursului „Reporter si Blogger European”, ediția 2017

/romania/file/reporter-si-blogger-15novpng_roreporter si blogger 15nov.png

concurs png
©

1. DENUMIREA ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Denumirea concursului este: „Reporter şi Blogger European 2017” (denumit în continuare şi „concursul”).

1.2. Organizatorul concursului este Reprezentanţa Comisiei Europene în România, cu sediul în str. Vasile Lascăr nr. 31, Bucureşti, (denumit în continuare „Organizatorul” sau “RCE”), instituţie publică europeană care reprezintă Comisia Europeană în România.

1.3. Concursul se va organiza şi derula prin intermediul şi cu sprijinul S.C. DC Communication SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 196 A, Sector 5, număr de ordine în registrul comerţului J40/1182/1995, cod unic de înregistrare RO7011775, cont IBAN RO45 BRDE410SV77494154100, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare, sucursala Academiei, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 19934/13.08.2015 (denumită în continuare „Împuternicitul” sau “DC Communication”) care va acţiona în numele şi/sau pe seama Organizatorului în acest sens.

 

2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul regulament. Regulament înseamnă prezentul document, inclusiv aşa cum acesta va fi modificat, inclusiv toate şi oricare dintre regulile concursului, şi care sunt obligatorii în mod necondiţionat pentru toţi participanţii.

2.2. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului pe website-ul: http://ec.europa.eu/romania  şi/sau pe pagina de Facebook www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania , precum şi prin orice alte modalităţi impuse conform legislaţiei aplicabile în România.

 
 

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La concurs pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii (denumite împreună în cadrul prezentului regulament “participanţii” şi fiecare dintre aceştia “participantul”):

a) au împlinit vârsta de 18 ani până cel târziu la data înscrierii în concurs;

b) au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

c) nu sunt salariaţi şi/sau colaboratori persoane fizice (având un contract în vigoare) ai Organizatorului şi/sau ai Împuternicitului sau soţi/ soţii sau rude de gradul întâi ale acestora;

d) deţin un document de identitate valabil care va trebui prezentat în scopul identificării, validării şi înmânării Premiilor dacă Participanţii respectivi au câştigat vreunul din Premii;

e) s-au înscris la concurs prin completarea în mod corespunzător cu date complete şi corecte a Formularului de Înscriere şi au trimis un email şi/sau o arhivă (“arhiva”), care să conţină ca fişiere Formularul de Înscriere şi materialele publicate (“materialele”), linkurile şi/sau scanurile şi/sau înregistrările şi textele, după caz, menţionate la capitolul 4 din prezentul Regulament, la emailul concurs@spatiuleuropa.eu.

3.2. Înscrierea şi participarea la concurs sunt gratuite.

3.3. La concurs pot participa reporteri şi/sau bloggeri care au domiciliul sau reşedinţa în România.

 
 

4. SECŢIUNILE CONCURSULUI; ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA CONCURS ; CONDIŢII PRIVIND MATERIALELE

4.1. În cadrul concursului vor exista 7 secţiuni de concurs (toate denumite “secţiunile” sau “categoriile” sau „sectiunile materiale publicate” şi fiecare dintre acestea “secţiunea” sau “categoria”  sau „sectiunea materiale publicate”) şi anume:

1.Secţiunea 1: Presă audio (comentariu/analiză) – pentru înscrierea în concurs este nevoie de minimum 3 materiale și maximum 5 materiale;

2.Secţiunea 2: Presă video (comentariu/analiză) – pentru înscrierea în concurs este nevoie de minimum 3 materiale și maximum 5 materiale;

3.Secţiunea 3: Presă scrisă şi online (comentariu/analiză) – pentru înscrierea în concurs este nevoie de minimum 3 materiale și maximum 5 materiale;

4.Secţiunea 4: Opinie/editorial (orice mediu: audio, video sau presa online) – pentru înscrierea în concurs este nevoie de minimum 3 materiale și maximum 5 materiale;

5.Secţiunea 5: Reportaj, anchetă, interviu (orice mediu: presă sau blog) – pentru înscrierea în concurs este nevoie de minimum 3 materiale și maximum 5 materiale;

6.Secţiunea 6: Blog  (text comentariu/analiză/opinie publicat pe blogul personal sau pe o platformă comună) – pentru înscrierea în concurs este nevoie de minimum 3 materiale (postări) și maximum 5 materiale;

7.Secţiunea 7: Galerie (imagine ilustrativă – fotografie, infografic original –– care să fi fost publicată însoțită de un text conținând un comentariu relevant pentru tematica de concurs, respectiv teme europene). Pentru înscrierea în concurs este nevoie de minimum 3 materiale (imagini), și maximum 5 materiale, fiecare dintre ele fiind însoțit de câte un text conţinând un comentariu relevant pentru tematica de concurs (teme europene), din orice mediu – presă sau blog.

4.2. Oricare dintre participanţi se poate înscrie DOAR la una din Secţiunile 1-7. În cazul în care unul din participanţi se înscrie la mai multe dintre secţiunile 1-7, i se va solicita să îşi aleagă una singură dintre secţiuni, iar dacă nu alege una dintre ele în termenul dat de Organizator şi/sau Împuternicit atunci Organizatorul şi/sau Împuternicitul au opţiunea să decidă pentru care dintre secţiuni va fi jurizat respectivul participant, fără a fi obligat(i) să îşi motiveze decizia luată în acest sens.

4.3.Pentru înscrierea în concurs, pentru fiecare din secţiunile 1-7, se vor trimite minimum 3 și maximum 5 materiale în format pdf sau word sau imagine sau înregistrarea audio sau video, după caz, precum şi linkurile (denumite în cadrul prezentului Regulament „linkurile”) referitoare la apariţia online a materialelor trimise sau scanurile (denumite în cadrul prezentului Regulament „scanurile”) din publicaţiile în care au apărut materialele trimise, în cazul în care materialele au apărut exclusiv în publicaţii tipărite sau înregistrările video/audio (denumite în cadrul prezentului Regulament „înregistrările”) cu însemnele postului/elemente din care să reiasă postul unde a apărut înregistrarea audio, în cazul în care înregistrările video/audio nu (mai) sunt disponibile online, după caz. În cazul în care înregistrarea audio nu conţine niciun element din care să reiasă postul unde a apărut înregistrarea audio, participantul va declara pe proprie răspundere data şi postul unde a apărut respectivul material și va include în declarație o persoană de contact de la postul respectiv care să poată confirma că materialul a apărut la data și postul menționate. Materialele nu vor fi luate în considerare dacă nu sunt trimise şi linkurile sau scanurile sau înregistrările, după caz, astfel încât materialele să fie accesibile juriului în forma „publicată” (accesibilă publicului). În plus pentru înscrierea la secţiunea 7 se va trimite un text conţinând un comentariu relevant pentru tematica de concurs (teme europene), din orice mediu – presă sau blog.

4.4.Pentru evitarea oricărei confuzii, în vederea participării la concurs, participanţii trebuie să se înscrie prin completarea Formularului de Înscriere şi trimiterea unui email care să aibă ataşate Formularul de Înscriere, materialele, link-urile şi/sau scanurile şi/sau înregistrările şi textele, după caz, menţionate la capitolul 4 din prezentul Regulament, la emailul concurs@spatiuleuropa.eu sau trimiterea unui email care să aibă ataşată o arhivă care să conţină Formularul de Înscriere, materialele, link-urile şi/sau scanurile şi/sau înregistrările şi textele, după caz, menţionate la capitolul 4 din prezentul Regulament, la emailul concurs@spatiuleuropa.eu . Emailul va avea la subiect numărul secţiunii la care participă precum şi numele şi prenumele participantului (ex. “2IonPopescu”). Arhiva poate fi trimisă şi prin intermediul unei platforme de transfer fişiere aleasă de participant (denumită în continuare “platforma”), platforma pe care a fost încărcată în mod corespunzător arhiva.  Arhiva va avea ca denumire numărul secţiunii la care participă precum şi numele şi prenumele participantului ( ex. “2IonPopescu”). Formularul de înscriere se va găsi pe site-ul http://ec.europa.eu/romania  şi va putea fi descărcat de pe acest site în vederea completării şi trimiterii. Participanţii nu au dreptul să modifice Formularul de Înscriere ci doar să îl completeze în totalitate şi în mod corespunzător cu datele cerute în acest formular.

4.5. Materialele necesare pentru înscrierea în concurs trebuie să fie materiale pe teme europene.  Materialele vor fi din următoarele categorii: analiză, comentariu, opinie, reportaj, anchetă, interviu sau editorial (scris sau audio-video), precum şi imagine (fotografie, infografic sau ilustraţie). Nu sunt eligibile materialele care reprezintă articole de ştiri. Cel puțin unul dintre materialele înscrise în concurs trebuie să atingă cel puțin una dintre următoarele teme de interes pentru Comisia Europeană:

 • Cartea albă privind viitorul Europei cu 27 state membre;
 • 60 de ani de la Tratatul de la Roma;
 • 10 ani de la aderarea României la UE;
 • 30 de ani de la înființarea programului Erasmus+;
 • Politica regională (inclusiv fonduri europene)
 • Politica agricolă comună (inclusiv fonduri europene);
 • Corpul European de Solidaritate
 • Locuri de muncă, creștere, investiții;
 • Piața unică digitală;
 • Uniunea energiei și schimbările climatice
 • Piața internă;
 • Uniunea economică și monetară;
 • Acordul de liber schimb UE-SUA;
 • Justiție și drepturi fundamentale;
 • Migrație;
 • UE ca actor global;
 • Schimbări democratice.

Detalii despre unele dintre aceste teme pot fi găsite aici:

https://ec.europa.eu/romania/news/20170103_carte_alba_viitorul_europei_ro ;

https://ec.europa.eu/romania/events/eu60_ro ;  

https://ec.europa.eu/romania/content/20172501_aniversare_erasmus_30_ani_ro ;

https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_ro

http://ec.europa.eu/romania/news/20160712_noi_oportunitati_corpul_european_solidaritate_ro

https://ec.europa.eu/romania/news/thematic_files_ro 

4.6. Materialele trebuie să aparţină participantului, să fie scrise/realizate de acesta şi acesta să fie autorul exclusiv al acestora.

4.7. Materialele trebuie să fi fost publicate/apărute în perioada 1 ianuarie 2017 şi până la data înscrierii în concurs.

4.8. Înscrierea la concurs se poate face DOAR în perioada 25 martie, orele 00:00 - 31 octombrie 2017, orele 23:59 (concursul s-a prelungit până pe 15 noiembrie).

4.9. Materialele trebuie să fie într-o limbă oficială a UE. Pentru materiale în altă limbă decât româna, participanții trebuie să furnizeze în momentul înscrierii, pe lângă documentele mai sus menționate, și o traducere în limba română a materialului, să facă dovada că materialul a apărut într-o publicație din România și să respecte toate celelalte prevederi ale concursului.

4.10. Persoana care completează Formularul de Înscriere şi care are datele din Formularul de Înscriere trebuie să fie una şi aceeaşi persoană cu persoana care este autorul materialelor.

4.11. Materialele, indiferent de natura acestora, trebuie să NU:

 • conţină injurii;
 • conţină sau să sugereze orice formă de violenţă sau să conţină orice scene în care se produce sau se sugerează durere cuiva, scene de violenţă sexuală sau de cruzime;
 • prezinte sau să sugereze încălcări ale reglementărilor legale în vigoare sau orice modalităţi prin care aceasta ar putea fi încălcate;
 • prezinte sau să sugereze consum de droguri şi/sau alcool şi/sau ţigări şi/sau a altor substanţe interzise conform reglementărilor legale în vigoare;
 • promoveze sau să sugereze rasismul şi/sau discriminarea de orice fel;
 • aibă caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
 • poată aduce prejudicii vreunei persoane;
 • conţină drepturi ale unor terţe părţi;
 • conţină publicitate sau materiale promoţionale ale unor terţe părţi;
 • conţină mărci ale unor terţe părţi;
 • conţină materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe.

4.12. Materialele trebuie să îndeplinească şi orice alte condiţii menţionate în prezentul  Regulament.

 
 

5. ETAPE, JURIUL, CRITERIILE DE JURIZARE ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

5.1. Juriul (“juriul”) va fi format din persoane desemnate de Organizator şi Împuternicit, respectiv experți ai Organizatorului, precum și jurnaliști, bloggeri și specialiști în comunicare.

5.2. Juriul va evalua materialele şi va realiza jurizarea pentru fiecare secţiune în parte. Juriul va desemna câştigătorii pe baza criteriilor de jurizare.

5.3. Jurizarea

5.3.1. Criteriile de jurizare pentru Secţiunile 1-6  vor fi următoarele:

a) acurateţea informaţiei şi obiectivitatea abordării;

b) originalitate în tratarea subiectului;

c) capacitatea de a oferi informaţie şi, simultan, de a genera dezbatere;

d) accesibilitatea limbajului şi relevanţa pentru mediul românesc.

5.3.2. Pentru fiecare material înscris la secţiunile 1-6 se vor acorda punctaje de la 1 la 25 pentru fiecare dintre criteriile de jurizare (maximum 100 de puncte pentru fiecare material). Acest sistem se va aplica la fiecare dintre materiale, câştigătorul urmând să fie dat de numărul cel mai mare de puncte astfel obţinute (maximum 100 de puncte – se va face media aritmetică între punctajele materialelor înscrise în concurs).

5.3.3. Criteriile de jurizare pentru secţiunea 7 vor fi următoarele:

a) acurateţea informaţiei;

b) originalitate în tratarea subiectului;

c) capacitatea de a oferi informaţie;

d) memorabilitate;

e) estetic.

5.3.4. Pentru secţiunea 7 se vor acorda punctaje de la 1 la 20 pentru fiecare dintre criteriile de jurizare (maximum 100 de puncte pentru fiecare material). Acest sistem se va aplica la fiecare dintre materiale, câştigătorul urmând să fie dat de numărul cel mai mare de puncte astfel obţinute (maximum 100 de puncte – se va face media aritmetică între punctajele materialelor înscrise în concurs).

5.4. Pentru evitarea oricărui dubiu juriul poate desemna sau nu un câştigător pentru fiecare secţiune fără a fi obligat să justifice în vreun fel decizia luată în acest sens.

5.5. Juriul va acorda prioritate participanților ce nu au fost premiați în edițiile din 2015 și 2016. Astfel, în cazul în care diferența între notele finale ale participanților nu este mai mare de 5 puncte, premiul se va acorda participantului care nu a mai fost premiat.

 
 
 

6. PREMIILE

6.1. În cadrul concursului se vor acorda maximum 7 (șapte) premii (fiecare dintre acestea denumit în cuprinsul prezentului Regulament “premiul” şi premiile împreună ”premiile”) câte un premiu pentru fiecare secţiune.

6.2. Fiecare din premiile concursului, pentru fiecare secțiune, constă în câte un iPad și o vizită de 2 zile la Bruxelles, în cursul anului 2018, unde Câștigătorii Premiilor vor avea ocazia să viziteze sediile instituțiilor europene și să se întâlnească cu oficiali europeni (“Vizita”).

6.3. Vizita oferită ca premiu include costurile călătoriei cu avionul din România la Bruxelles şi retur (costul biletelor de avion și transferul de la aeroport la hotel și retur), costurile cazării la un hotel în Bruxelles, o vizită la sediul Comisiei Europene, precum și întâlnire cu oficiali europeni. Orice alte costuri vor fi suportate de Participantul Câştigător care participă la Vizită.

6.4. Datele exacte ale Vizitei vor fi anunțate în prima jumătate a anului 2018. Vizita va avea loc în parteneriat cu Centrul pentru vizitatori al Comisiei Europene. Câștigătorii Premiilor vor face parte dintr-un grup de circa 20 de persoane, iar programul vizitei va fi comun pentru tot grupul. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale modificări ale perioadei sau programului vizitei după anunțarea acesteia, însă aceste modificări vor fi anunțate în timp util.

6.5. În cazul în care, indiferent de motiv, oricare dintre Câştigători refuză să realizeze Vizita sau nu poate participa la realizarea Vizitei, în perioada de două zile, aşa cum aceasta a fost stabilită de Organizator, Câştigătorul respectiv nu va mai participa la Vizită şi nu va mai putea beneficia de Vizită, fără vreun drept de compensare pentru acesta.

6.6. Valoarea estimativă a tuturor Premiilor este de aproximativ 30.000 lei. Valoarea exactă a premiilor va depinde de numărul premiilor acordate și de costurile exacte de la momentul achiziţionării călătoriei cu avionul din România la Bruxelles şi retur (costul biletelor de avion și transferul de la aeroport la hotel și retur) şi costurile cazării la un hotel în Bruxelles.

6.7. Organizatorul şi Împuternicitul îşi rezervă dreptul de a modifica premiile concursului.

6.8. Premiile nu se pot transfera.

6.9. Fiecare câştigător poate câştiga maximum un premiu, format din un iPad și o vizită de 2 zile la Bruxelles, în cursul anului 2018.

 
 

7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR  

7.1. Participanţii care primesc cele mai mari punctaje la fiecare secţiune, conform jurizării, vor putea fi desemnaţi câştigători (denumiţi în continuare „câștigătorii” şi fiecare dintre aceştia „câştigătorul”).

7.2. În cazul în care, indiferent de motiv, nu se va putea acorda premiul vreunuia dintre câştigatorii desemnaţi iniţial, juriul va putea desemna, în cazul în care consideră necesar, pe participantul care are următorul cel mai mare punctaj după câştigător.

7.3. Câştigătorii vor fi anunţaţi despre câştigarea premiilor prin telefon şi/sau SMS şi/sau prin email, conform datelor completate în Formularul de Înscriere.

7.4. Câştigătorii trebuie să urmeze procedura indicată de Împuternicit pentru acordarea şi înmânarea premiilor.

7.5. Organizatorul va putea face publice numele şi prenumele câştigătorilor şi câştigurile acordate pe orice canale de comunicare. Fără a afecta valabilitatea canalelor de comunicate anterior menţionate, numele şi prenumele câştigătorilor vor putea fi făcute publice prin publicarea pe contul de Facebook al Organizatorului.

7.6. Acordarea şi înmânarea premiilor se va face într-un eveniment public organizat de Organizator la o dată ce va fi anunţată ulterior pe website-ul http://ec.europa.eu/romania, în baza unui act de identitate valabil.

 
 

8. DECLARAŢII ŞI GARANŢII

8.1. Prin înscrierea la concurs fiecare participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să respecte în totalitate şi în mod corespunzător prezentul Regulament.

8.2. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea la concurs, fiecare participant confirmă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat (ca): (i) a citit şi înţeles Regulamentul, este de acord cu Regulamentul şi acceptă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia; (ii) a înţeles şi este de acord ca, în cazul în care oricare dintre participanţi şi/sau materialele şi/sau textele şi/sau postările şi/sau materialele de follow-up nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, participantul respectiv poate fi exclus din concurs şi/sau participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat câştigător şi/sau Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde premiul respectivului câştigător.

8.3. Prin înscrierea în concurs fiecare participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat ca textele şi/sau postările şi/sau materialele de follow-up să poată fi postate de Organizator şi/sau Împuternicit pe orice canale de comunicare, inclusiv pe internet, pe site-ul şi contul de facebook al Organizatorului şi/sau Împuternicitului, dar şi pe alte site-uri, inclusiv după încheierea  concursului, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului şi/sau Împuternicitului.

8.4. Prin înscrierea în concurs, fiecare participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat ca, în cazul în care va fi desemnat drept câştigător, prestaţia realizată cu ocazia participării la concurs, desemnării sale şi/sau a acordării premiilor să poată fi înregistrată de Organizator/Împuternicit pe suport audio, suport foto, suport audiovizual şi/sau pe orice alt tip de suport, iar materialele astfel obţinute să fie folosite de Organizator conform necesităţilor acestuia. Astfel, prin înscrierea în concurs fiecare participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat cu faptul că, în cazul în care va fi desemnat drept câştigător, numele şi prenumele şi/sau imaginea şi/sau vocea sa şi/sau orice prestaţie a sa cu ocazia desemnării şi/sau a acordării premiilor  şi sau orice înregistrare a sa şi/sau orice materiale şi/sau texte şi/sau postări şi/sau materiale de follow-up să poată fi făcute publice şi/sau folosite de Organizator/Împuternicit conform necesităţilor proprii, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului/Împuternicitului.

8.5. Prin înscrierea în concurs fiecare participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că va respecta deciziile juriului, Organizatorului şi Împuternicitului în legătură cu concursul şi, în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, renunţă la orice drept de a contesta oricare din aceste decizii.

8.6. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea în concurs, fiecare participant declară în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că materiale, textele şi/sau postările şi/sau materialele de follow-up nu vor conţine drepturi ale unor terţe părţi.

8.7. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea în concurs, fiecare participant declară în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că este autorul exclusiv al materialelor, textelor, postărilor şi materialelor de follow-up şi nu a cedat niciun drept, de nicio natură, în legătură cu textele şi/sau postările şi/sau materialele de follow-up, către vreo terţă parte şi nici nu va ceda vreun drept către vreo terţă parte, în legătură cu materialele, textele şi/sau postările şi/sau materialele de follow-up, care ar putea duce la încălcarea/nerespectarea corespunzătoare a Regulamentului sau ar putea afecta în vreun fel orice drept al Organizatorului şi/sau Împuternicitului.

 
 

9. RĂSPUNDERI ŞI RESPONSABILITĂŢI

9.1. Prin înscrierea în concurs fiecare participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să apere şi despăgubească Organizatorul şi Împuternicitul de şi împotriva oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) sau altor drepturi protejate, legate de materiale, texte şi/sau postări şi/sau materiale de follow-up.

9.2. Prin înscrierea în concurs fiecare participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să apere şi despăgubească Organizatorul şi Împuternicitul de şi împotriva oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea/nerespectarea corespunzătoare a Regulamentului şi/sau din orice acţiuni şi/sau omisiuni în legătură cu premiul.

9.3. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare,  Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru acţiunile participanţilor pe durata concursului, participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

9.4. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru înscriererea participanţilor în concurs în afara perioadei menţionate în Regulament, participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

9.5. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt în niciun fel responsabili în cazul în care oricare dintre câştigătorii nu pot fi contactaţi la numerele de telefon şi adresele de email indicate la înscrierea în concurs şi/sau în cazul în care oricare dintre câştigători nu urmează procedura necesară pentru acordarea şi înmânarea premiilor, în oricare din aceste cazuri Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde premiul respectivului câştigător, fără a fi obligat(i) să justifice în vreun fel decizia luată în acest sens şi fără drept de compensare pentru respectivul câştigător.

9.6. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru acţiunile şi/sau omisiunile câştigătorilor care duc în mod direct şi/sau indirect la neacordarea premiilor, câştigătorii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

9.7. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru orice erori înregistrate de/pe platformă şi/sau incapacitatea unor participanţi de a accesa platforma, de a completa Formularul de Înscriere şi/sau de a încărca arhiva în mod corespunzător, incluzând fără limitare cazurile generate de defecţiuni tehnice şi/sau de furnizorul de internet şi/sau de conexiunea la internet a participanţilor.

9.8. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod  în cazul în care terţe părţi deţin orice drepturi legate de materiale, texte şi/sau şi/sau materiale de follow-up şi/sau cazul în care materialele, textele şi/sau postările şi/sau materialele de follow-up respective încalcă orice drepturi şi/sau prejudiciază imaginea vreunei persoane fizice sau juridice, participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

9.9. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod  în cazul în care participanţii au furnizat date false şi/sau eronate.

9.10. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt obligaţi să poarte vreo corespondenţă cu participanţii.

9.11. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod  în cazul în care participanţii nu iau la cunoştinţă (în timp util) de orice modificări aduse Regulamentului şi/sau Concursului.

 
 

10. DREPTURI

Prin înscrierea în concurs, fiecare participant confirmă că cedează către Organizator în mod irevocabil, expres, neechivoc, necondiţionat şi perpetuu, toate drepturile patrimoniale şi drepturile conexe acestora (denumite în cadrul prezentului Regulament „drepturile”) aferente folosirii de către Organizator şi/sau Împuternicit, pe orice canale de comunicare, a numelui şi prenumelui şi/sau imaginii şi/sau vocii şi/sau oricărei prestaţii şi/sau oricărei înregistrări şi/sau a oricăror texte şi/sau postări şi/sau materiale de follow-up pentru a promova concursul şi/sau activităţile Comisiei Europene şi/sau pentru alte acţiuni de promovare conexe şi/sau pentru a le folosi în orice alt mod în conformitate cu prezentul Regulament, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului/ Împuternicitului.

 
 

11. DATE CU CARACTER PERSONAL

11.1. Prin înscrierea în concurs fiecare participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat ca datele sale cu caracter personal precum şi orice alte date, puse la dispoziţia/transmise Organizatorului şi/sau Împuternicitului cu ocazia înscrierii în concurs şi/sau cu ocazia identificării, validării, acordării şi înmânării premiilor şi/sau cu orice altă ocazie, în legătură cu concursul şi/sau cu premiile, să: (i) fie incluse în baza de date a Organizatorului; (ii) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în legătură cu Regulamentul şi concursul, în vederea organizării şi derulării concursului; (iii) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea promovării concursului şi/sau a activităţilor Comisiei Europene şi/sau a altor acţiuni de promovare conexe ("reclamă, marketing şi publicitate"), pe orice canale de comunicare; iv) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea identificării, validării, achiziţionării, acordării şi înmânării premiilor; v) fie prelucrate de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare (ex. plata impozitului aferent premiului).

11.2. Tuturor participanţilor la acest concurs le sunt respectate toate drepturile (ex. dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii trebuie să înainteze Organizatorului  o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care să o depună la sediul Organizatorului din Str. Vasile Lascăr 31, Bucureşti, cu excepţia cazului în care legea prevede în mod expres o altă procedură. La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată către Organizator, acesta din urmă se obligă să-i confirme solicitantului, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale şi/sau să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr.677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. Participantul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

11.3. Datele cu caracter personal ale participanţilor sunt protejate conform legislaţiei în vigoare pentru confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor.

11.4. Numele şi prenumele câştigătorilor vor fi făcute publice.

11.5. Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie, iar în cazul în care nu sunt furnizate toate datele solicitate, participantul nu poate participa la concurs şi/sau premiul nu va putea fi acordat către câştigătorul respectiv, după caz.

11.6. Fiecare dintre participanţi, la momentul înregistrării la concurs, îşi va da în mod expres consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin semnarea unui document în care se va specifica că este de acord cu Regulamentul şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului.

 
 

12. CLAUZE DIVERSE

12.1. În cazul în care oricare dintre participanţi şi/sau materiale şi/sau texte ale acestora nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, participantul respectiv poate fi exclus din concurs.

12.2. În cazul în care oricare dintre participanţii care ar putea fi desemnat câştigător şi/sau materialele şi/sau textele şi/sau acestora nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat câştigător.

12.3. În cazul în care oricare dintre câştigători şi/sau materialele şi/sau textele acestora nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament şi/sau informaţiile şi/sau datele furnizate de oricare dintre participanţii câştigători nu sunt complete, corecte si adevarate sau sunt diferite faţă de cele furnizate la momentul înscrierii în concurs, Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde premiul respectivului câştigător.

12.4. Concursul cu toate etapele sale se va desfăşura pe teritoriul României, urmând a fi promovat pe orice canale de comunicare considerate necesare de Organizator şi/sau Împuternicit (”canalele de comunicare”), încluzând fără limitare site-ul http://ec.europa.eu/romania  şi/sau pagina de Facebook www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania , bloguri partenere şi alte platforme online.

12.5. Nu se acordă contravaloarea în bani a premiilor care nu reprezintă sume de bani.

 
 

13. TAXE ŞI IMPOZITE

În măsura impusă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul (direct sau prin Împuternicit) va calcula, reţine şi vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare aplicabile în România. Suma reprezentând impozitul cade în sarcina Organizatorului (prin Împuternicit).

 
 

14. LITIGII ŞI LEGEA APLICABILĂ

14.1. Orice dispută dintre Organizator şi/sau Împuternicit şi oricare din participanţi şi/sau câştigători va fi rezolvată pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

14.2. Contractul va fi interpretat şi guvernat de legea română, care este legea aplicabilă în cazul oricărei dispute care poate apărea în legătură cu prezentul contract, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

 
 

15. INFORMAŢII

În cazul în care, pe perioada concursului, participanţii doresc să afle mai multe amănunte în legătură cu concursul, precum şi pentru eventuale sugestii şi/sau reclamaţii, aceştia pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail concurs@spatiuleuropa.eu .

 
 

16. CLAUZE FINALE

16.1. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai uşoară referinţă şi nu afectează în nici un fel interpretarea Regulamentului.

16.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul şi/sau concursul şi/sau drepturile de a suspenda, înceta, prelungi sau schimba concursul integral sau parţial, fără să solicite acordul participanţilor şi fără vreun drept de compensare pentru aceştia. Accesată precizare se referă la măsuri cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a concursului, condiţiile de participare la concurs, data de început şi data de sfârşit a înscrierilor; oricare dintre acestea urmează să intre în vigoare începând cu data afişării lor pe http:://ec.europa.eu/romania.