Reprezentanţa în România

REGULAMENTUL CONCURSULUI “EXPERIENȚE ERASMUS+ FOTO”

1. CONCURSUL ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul care face obiectul prezentului regulament are ca scop celebrarea, prin fotografie, a 30 de ani de la lansarea programului Erasmus al Uniunii Europene (denumit în continuare şi „Concursul”).

1.2. Organizatorul concursului este Reprezentanţa Comisiei Europene în România, cu sediul în str. Vasile Lascăr nr. 31, Bucureşti, (denumit în continuare „Organizatorul” sau “RCE”), instituţie publică europeană care reprezintă Comisia Europeană în România.

1.3. Concursul se va organiza şi derula prin intermediul şi cu sprijinul DC Communication S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 196 A, Sector 5, număr de ordine în registrul comerţului    J40/1182/1995, cod unic de înregistrare RO7011775, cont IBAN RO45 BRDE410SV77494154100, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare, sucursala Academiei, (denumit în continuare „Împuternicitul” sau “DC Communication”) care va acţiona în numele şi/sau pe seama Organizatorului în acest sens.

 

2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare şi “Regulamentul”). Regulament înseamnă prezentul document, inclusiv aşa cum acesta va fi modificat, inclusiv toate şi oricare dintre regulile Concursului, şi care sunt obligatorii în mod necondiţionat pentru toţi participanţii.

2.2. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului pe website-ul: http://ec.europa.eu/romania  şi/sau pe pagina de facebook www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania (“pagina de Facebook a Organizatorului”), precum şi prin orice alte modalităţi impuse conform legislaţiei aplicabile în România.

 

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La Concurs pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii (denumite împreună în cadrul prezentului regulament “Participanţii” şi fiecare dintre aceştia “Participantul”):

a) au împlinit vârsta de 18 ani până cel târziu la data înscrierii în Concurs;

b) nu sunt salariaţi şi/sau colaboratori persoane fizice (având un contract în vigoare) ai Organizatorului şi/sau ai Împuternicitului sau soţi/ soţii sau rude de gradul întâi ale acestora;

c) deţin un document de identitate valabil care va trebui prezentat în scopul identificării, validării şi înmânării Premiului dacă vreunul din Participanţii respectivi a câştigat Premiul;

d) au beneficiat sau beneficiază la momentul înscrierii în concurs de unul dintre următoarele programe (denumite în continuare împreună “programele” și fiecare dintre acestea “programul”) de stagii ale Uniunii Europene: Erasmus, Erasmus+, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Tineretul în acțiune, Jean Monnet, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa sau Edulink. In Formularul De Înscriere, Participanții vor înscrie următoarele informații cu privire la programul la care au participat: tipul de program, instituția la care au desfășurat stagiul (denumire completă și adresa website-ului instituției), perioada stagiaturii.

e) s-au înscris la Concurs prin completarea în mod corespunzător cu date complete şi corecte a Formularului de Înscriere (“Formularul de Înscriere” sau “Formularul”) şi trimiterea unui email, la adresa de email concurs@spatiuleuropa.eu, care să aibă atașate, inclusiv sub forma unei arhive, Formularul de Inscriere și un fisier (“Fisierul”) în care să se regăsească o fotografie (denumită în continuare “Fotografia”) care sa respecte cerințele din prezentul Regulament.

3.2. Înscriererea şi participarea la Concurs sunt gratuite.

 

4. ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA CONCURS; CONDIŢII ȘI SPECIFICATII PRIVIND MATERIALUL

4.1. Un Participant poate participa la Concurs cu o singură Fotografie, proprie, care să ilustreze propria experiență în timpul stagiului Erasmus, însoțită de un comentariu (denumit în continuare “Comentariul”)  de max. 140 de caractere, prin care să explice pe scurt semnificația fotografiei și ce-a insemnat stagiul pentru el, în contextul sărbătoririi  a 30 ani de la lansarea programului Erasmus (“Tema Concursului”). Comentariul se va afla în spațiul destinat acestuia din cadrul Formularului de înscriere. Fotografia și Comentariul vor fi denumite împreună în cadrul prezentului Regulament și “Materialul”.

4.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, în vederea participării la Concurs, Participanţii trebuie să se înscrie prin completarea Formularului de Înscriere şi trimiterea unui email, la adresa de email concurs@spatiuleuropa.eu, care să aibă atașate, inclusiv sub forma unei arhive, Formularul de Inscriere și un fișier în care să se regăsească Fotografia înscrisă în Concurs. Formularul de înscriere se va găsi pe site-ul http://ec.europa.eu/romania  şi va putea fi descărcat de pe acest site în vederea completării, semnării şi trimiterii. Participanţii nu au dreptul să modifice Formularul de Înscriere, ci doar să îl completeze în totalitate şi mod corespunzător cu datele menţionate în Formularul de Înscriere.

4.3. Materialul trebuie să aparţină Participantului care îl trimite, să fie realizat în totalitate de acesta şi acesta să fie autorul exclusiv al Materialului.

4.4. Persoana care are datele din Formularul de Inscriere completate la secțiunea Participant trebuie să fie una și aceeași persoană cu persoana care este autorul Materialului.

4.5. Fotografiile şi Comentariile trebuie să:

 • NU conțină injurii;
 • NU conțină sau să sugereze orice forma de violență sau să conțină orice scene în care se produce sau se sugerează durere cuiva, scene de violență sexuală sau de cruzime;
 • NU prezinte sau să sugereze încălcări ale reglementarilor legale în vigoare sau orice modalități prin care aceasta ar putea fi încălcate;
 • NU prezinte sau să sugereze consum de droguri și/sau alcool și/sau țigări și/sau a altor substanțe interzise conform reglementărilor legale în vigoare;
 • NU promoveze sau să sugereze rasismul și/sau discriminarea de orice fel;
 • NU aibă caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
 • NU poata aduce prejudicii vreunei persoane;
 • NU conțină drepturi ale unor terțe părți;
 • NU conțină publicitate sau materiale promoționale ale unor terțe părți;
 • NU conțină marci ale unor terțe părți;
 • NU conțină materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimatoare, rasiste sau xenofobe.

4.6. Un Participant se poate înscrie în Concurs o singură Fotografie și un singur Comentariu.

4.7. Formularul de Inscriere trebuie să conțină obligatoriu semnătura Participantului.

4.8. Fisierul în care se va regăsi Fotografia se va trimite într-unul din următoarele formate: “.JPG” sau “.PNG” sau “.TIFF”

4.9. Fișierul în care se va regăsi Fotografia va avea latura mică de minimum 500 x 500 pixeli.

4.10. Fișierul în care se va regăsi Fotografia va avea maximum 5 MB.

4.11. Fișierul în care se va regăsi Fotografia va fi denumit cu numele și prenumele Participantului care o trimite (adica va fi de forma “NumePrenume.jpg” sau ”NumePrenume.png” sau ”NumePrenume.tiff”)

4.12. Fotografia și Comentariul trebuie să răspundă Temei Concursului.

4.13. Fotografia și Comentariul trebuie să îndeplinească şi orice alte condiţii menţionate în prezentul Regulament.

 

5. CALENDARUL CONCURSULUI

5.1. Inscrierea la concurs se poate face DOAR in perioada 05 aprilie 2017, ora 00:00 – 22 aprilie 2017, ora 23:59.

5.2. Etapa de punctare: 24 aprilie – 5 mai 2017.

5.3. Anunțarea Câștigătorului: 9 mai 2017.

 

6. JURIUL; CRITERIILE DE JURIZARE

6.1. Jurizarea se va desfășura astfel:

Fotografiile și Comentariile vor fi punctate de un juriu care va fi format din persoane desemnate de Împuternicit (denumit în cadrul prezentului “Juriul desemnat de Împuternicit”).

Vor fi punctate numai Fotografiile și Comentariile care corespund condiţiilor menţionate în prezentul regulament.

Juriul desemnat de Împuternicit va puncta Fotografiile și Comentariile care le însoțesc pe baza Criteriilor de Jurizare (“Criteriile de Jurizare”) care vor fi următoarele:

Pentru Fotografie:

a. Expresivitate și originalitate;

b. Acuratețea imaginii;

Pentru Comentariu:

c. Originalitatea Comentariului.

Se vor acorda punctaje de la 1 la 10 pentru fiecare dintre Criteriile de Jurizare. Punctajul maxim care poate fi obținut de un Material este de 30 de puncte.

 

7. PREMIILE

7.1. În cadrul Concursului se va acorda trei premii (denumite în cuprinsul prezentului Regulament “Premiile”).

7.2. Fiecare din Premiile Concursului (denumit în cuprinsul prezentului Regulament “Premiul” şi premiile împreună ”Premiile”) constă în câte o vizită de 2 zile la Bruxelles, în perioada 6-8 iunie 2017, unde Câștigătorii Premiilor vor avea ocazia să viziteze sediile instituțiilor europene și să se întâlnească cu oficiali europeni (“Vizita”).

7.3. Vizita oferită ca Premiu include costurile călătoriei cu avionul din România la Bruxelles şi retur (costul biletelor de avion și transferul de la aeroport la hotel și retur), costurile cazării la un hotel în Bruxelles pentru două nopți, vizitarea cu ghid a sediilor instituțiilor europene, precum și întâlnire cu oficiali europeni. Orice alte costuri vor fi suportate de Participantul Câştigător care participa la Vizită.

7.4. Vizita va avea loc în parteneriat cu Centrul pentru vizitatori al Comisiei Europene. Câștigătorii Premiilor vor face parte dintr-un grup de circa 15 persoane, iar programul vizitei va fi comun pentru tot grupul. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale modificări ale perioadei sau programului vizitei, însă acestea vor fi anunțate în timp util.

7.5. În cazul în care, indiferent de motiv, oricare dintre Câştigători refuză să realizeze Vizita sau nu poate participa la realizarea Vizitei, în perioada de două zile, aşa cum aceasta a fost stabilită de Organizator, Câştigătorul respectiv nu va mai participa la Vizită şi nu va mai putea beneficia de Premiu, fără vreun drept de compensare pentru acesta.

7.6. Valoarea estimativă a tuturor Premiilor este de 5400 lei. Valoarea exactă a premiilor va depinde de costurile exacte de la momentul achiziţionării călătoriei cu avionul din România la Bruxelles şi retur (costul biletelor de avion și transferul de la aeroport la hotel și retur) şi costurile cazării la un hotel în Bruxelles pentru două nopți.

7.7. Organizatorul şi Împuternicitul îşi rezervă dreptul de a modifica Premiile Concursului.

7.8. Premiile nu se pot transfera.

7.9.  Fiecare Câştigător poate câştiga maximum un Premiu.

 

8. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Pentru evitarea oricărui dubiu, Juriul poate desemna un Câştigător, doi Câştigători, trei Câştigători sau niciun Câştigător, fără a fi obligat să justifice în vreun fel decizia luată în acest sens.

8.2. Pentru a fi confirmați în calitate de Câştigători, Participanților care au obținut 3 cele mai mari punctaje li se va solicita să trimita prin email (la emailul indicat în solicitare) în maximum 48 ore de la solicitare dovada (“dovada”) faptului că au beneficiat de un stagiu în unul dintre programe și în acest sens aceștia trebuie să trimită certificatul de participare la stagiu sau un document echivalent sau similar, în caz contrar Juriul nu îl va mai declara câștigător pe Participantul care nu a făcut această dovadă, putând, în cazul în care consideră necesar, să ia în considerare declararea drept câștigător a Participantului al cărui Material are următorul cel mai mare punctaj, urmând ca și acesta să facă în același mod dovada faptului că a beneficiat de un stagiu în unul dintre programe, s.a.m.d. Verificarea și dovada faptului că Participanții care ar putea fi declarați câștigători au beneficiat de un stagiu în unul dintre programe se va putea face, cumulativ sau alternativ, și prin colaborare cu Agenția Naționala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

8.3. Juriul va desemna Câştigătorii având în vedere punctajele obținute în baza criteriilor de jurizare și sub conditia confirmării faptului că respectivii Participanți au beneficiat de un stagiu în unul dintre programe.

8.4. Participanţii ale căror Materiale primesc primele 3 cele mai mari punctaje, conform jurizării, vor putea fi desemnaţi Câştigători (denumiţi în continuare „Câştigătorii” şi fiecare dintre aceştia „Câştigătorul”).

8.5. În cazul în care, indiferent de motiv, nu se va putea acorda Premiul vreunuia dintre Câştigătorii desemnaţi iniţial, Juriul va putea desemna, în cazul în care consideră necesar, pe Participantul al cărui Material are următorul cel mai mare punctaj după Câştigătorul desemnat anterior.

8.6. Câștigătorii vor fi anunţaţi despre câştigarea Premiilor atât prin telefon şi/sau SMS şi/sau prin email, conform datelor completate în Formular.

8.7. Câştigătorii vor fi anunţaţi în maximum 20 zile de la data desemnării acestora drept Câştigători. Câştigătorii cărora nu le poate fi acordat Premiul, pot să nu mai fie anunţaţi.

8.8. Câştigătorii trebuie să urmeze procedura indicată de Împuternicit pentru acordarea şi înmânarea Premiilor.

8.9. Organizatorul va putea face publice numele şi prenumele Câştigătorilor şi Premiilor acordate pe orice canale de comunicare. Fără a afecta cele anterior menţionate, numele şi prenumele Câştigătorilor vor putea fi făcute publice prin publicarea pe contul de Facebook al Organizatorului.

8.10. Participanții Câștigători au obligaţia să se prezinte în vederea identificării, validării și acordării Premiilor, împreună cu un act de identitate valabil, în termenul şi la adresa indicate de Organizator şi/sau Împuternicit, în caz contrar Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul Câştigătorilor care nu respectă aceste obligaţii, Organizatorul şi/sau Împuternicitul fiind exoneraţi de orice răspundere privind acordarea Premiilor în acest caz.

8.11. De asemenea, Participanții Câștigători trebuie să urmeze procedura indicată de Organizator sau Împuternicit pentru acordarea şi înmânarea Premiului.

 

9. DECLARAȚII ȘI DREPTURI CU PRIVIRE LA MATERIALELE PARTICIPANȚILOR CÂȘTIGĂTORI

9.1. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant declară și confirmă că în momentul în care va fi declarat Câștigător cedează către Organizator în mod irevocabil, expres, neechivoc, necondiţionat, gratuit şi perpetuu, toate drepturile cu privire la Material (denumite în cadrul prezentului Regulament ”drepturile”) – indiferent dacă sunt prezente sau viitoare – în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, iar Organizatorul are dreptul să le folosească și să le exploateze după cum consideră cuvenit, în conformitate cu nevoile sale, în lumea întreagă. Pentru evitarea oricărui dubiu se convine faptul că cesiunea are caracter exclusiv, nu este limitată teritorial (este nelimitată teritorial), este realizată pe o durată nedeterminată și nelimitată, este definitivă și integrală.

9.1. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea la Concurs, fiecare Participant confirmă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat (că): i) este și va fi singurul autor al  Materialului, ca acesta este realizat în mod individual și exclusiv de către Participant, în mod nemijlocit și direct; ii) Materialul este o opera originală și nu încalcă în vreun fel drepturile vreunei terțe părți; iii) deţine în mod legal toate drepturile cu privire la Material şi le va putea ceda în condiţiile mentionate in prezentul Regulament; iv) in ceea ce priveste Materialele Participanților care au fost desemnați Câștigători, Organizatorul va avea dreptul exclusiv de a decide liber de cine, cum şi când va folosi si/sau valorifica drepturile cu privire la acestea, dreptul exclusiv de a crea opere derivate în conformitate cu nevoile sale și de a le folosi în conformitate cu nevoile sale, dreptul exclusiv de a decide denumirea oricăreia dintre acestea sub care va fi adusa la cunoștința publică, dreptul exclusiv de a stabili modul de prezentare a  Fotografiei și/sau Comentariului în cadrul altor creații. Pentru evitarea oricărui dubiu Materialele  Participanților care au fost desemnați Câștigători vor putea fi folosite de Organizator inclusiv în cadrul unei campanii, pentru marcarea a 30 ani de la lansarea programului Erasmus.

 

10. DECLARAŢII ŞI GARANŢII

10.1. Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să respecte în totalitate şi în mod corespunzător prezentul Regulament.

10.2. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea la Concurs, fiecare Participant confirmă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat (că): (i) a citit şi înţeles Regulamentul, este de acord cu Regulamentul şi acceptă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia; (ii) a înţeles şi este de acord ca, în cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau Formularele și/sau Materialele nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs şi/sau Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător şi/sau Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător.

10.3. Prin înscrierea în Concurs fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat ca  Materialele să poată fi folosite și/sau postate de Organizator şi/sau Împuternicit și/sau orice altă persoană și/sau autoritate și/sau instituție, în orice împrejurări și pe orice canale de comunicare, inclusiv pe internet, pe site-ul şi contul de facebook al Organizatorului şi/sau Împuternicitului, dar şi pe alte site-uri, inclusiv după încheierea Concursului, la evenimente și în orice alte medii și împrejurări în care este menționat programul Erasmus+ sau activități din domeniul educației în UE, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului şi/sau Împuternicitului.

10.4. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat cu faptul că, în cazul în care va fi desemnat drept Câştigător, prestaţia realizată cu ocazia participării la Concurs, desemnării sale şi/sau a acordării Premiului, să poată fi înregistrată de Organizator/Împuternicit pe suport audio, suport foto, suport audiovizual şi/sau pe orice alt tip de suport, iar materialele astfel obţinute să fie folosite de Organizator conform necesităţilor acestuia. Astfel, prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat cu faptul că, în cazul în care va fi desemnat drept Câştigător, numele şi prenumele şi/sau imaginea şi/sau vocea sa şi/sau orice prestaţie a sa cu ocazia desemnării şi/sau a acordării Premiului şi /sau orice înregistrare a sa şi/sau orice Materiale în legatură cu Concursul să poată fi făcute publice şi/sau folosite de Organizator/Împuternicit conform necesităţilor proprii, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului/Împuternicitului.

10.5. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că va respecta deciziile Juriului, Organizatorului şi Împuternicitului în legătură cu Concursul şi, în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, renunţă la orice drept de a contesta oricare din aceste decizii.

10.6. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant declară în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că Materialele nu vor conţine drepturi ale unor terţe părţi.

10.7. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant declară în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că este autorul exclusiv al Materialului trimis în Concurs  şi nu a cedat niciun drept, de nicio natură, în legătură cu acesta către vreo terţă parte şi nici nu va ceda vreun drept către vreo terţă parte, care ar putea duce la încălcarea/nerespectarea corespunzătoare a Regulamentului sau ar putea afecta în vreun fel orice drept al Organizatorului şi/sau Împuternicitului.

 

11. RĂSPUNDERI ŞI RESPONSABILITĂŢI

11.1. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să apere şi despăgubească Organizatorul şi Împuternicitul de şi împotriva oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) sau altor drepturi protejate, legate de Materialul trimis în Concurs.

11.2. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să apere şi despăgubească Organizatorul şi Împuternicitul de şi împotriva oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea/nerespectarea corespunzătoare a Regulamentului şi/sau din orice acţiuni şi/sau omisiuni în legătură cu Premiul.

11.3. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru acţiunile Participanţilor pe durata Concursului, Participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

11.4. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod  pentru înscrierea Participanţilor în Concurs în afara perioadei menţionate în Regulament, Participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

11.5. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt în niciun fel responsabili în cazul în care Câştigătorul nu poate fi contactat la numerele de telefon şi adresele de email indicate la înscrierea în concurs şi/sau în cazul în care Castigatorul nu urmează procedura necesară pentru acordarea şi înmânarea Premiului, în oricare din aceste cazuri Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul Câştigătorului, fără a fi obligat(i) să justifice în vreun fel decizia luată în acest sens şi fără drept de compensare pentru Câştigător.

11.6. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru acţiunile şi/sau omisiunile Câştigătorului care duc în mod direct şi/sau indirect la neacordarea Premiului, Câştigătorul fiind în mod exclusiv răspunzător în aceste cazuri.

11.7. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru orice erori înregistrate în realizarea înscrierii în Concurs, incluzând fără limitare cazurile generate de defecţiuni tehnice şi/sau de furnizorul de internet şi/sau de conexiunea la internet a Participanţilor.

11.8. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod în cazul în care terţe părţi deţin orice drepturi legate de orice Materiale şi/sau cazul în care orice Materiale încalcă orice drepturi şi/sau prejudiciază imaginea vreunei persoane fizice sau juridice, Participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

11.9. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod în cazul în care Participanţii au furnizat date false şi/sau eronate.

11.10. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt obligaţi să poarte vreo corespondenţă cu Participanţii.

11.11. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod în cazul în care Participanţii nu iau la cunoştinţă (în timp util) de orice modificări aduse Regulamentului şi/sau Concursului.

 

12. ALTE DREPTURI

Prin înscrierea în concurs, fiecare Participant confirmă că cedează către Organizator în mod irevocabil, expres, neechivoc, necondiţionat şi perpetuu, toate drepturile (denumite în cadrul prezentului Regulament “drepturile”), în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, aferente folosirii de către Organizator şi/sau Împuternicit, pe orice canale de comunicare, a numelui şi prenumelui şi/sau imaginii şi/sau vocii şi/sau oricărei prestaţii şi/sau oricărei înregistrări şi/sau a oricăror texte şi/sau postări şi/sau materiale de follow-up in legatura cu Concursul si/sau (reproduceri ale)  Materialele(lor) pentru a promova Concursul şi/sau activităţile Comisiei Europene şi/sau pentru alte acţiuni de promovare conexe şi/sau pentru a le folosi în orice alt mod în conformitate cu prezentul Regulament, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului/ Împuternicitului.

 

13. DATE CU CARACTER PERSONAL

13.1. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord în mod expres, neechivoc şi necondiţionat ca datele sale cu caracter personal precum şi orice alte date, puse la dispoziţia/transmise Organizatorului şi/sau Împuternicitului cu ocazia înscrierii în Concurs şi/sau cu ocazia identificării, validării, acordării şi înmânării Premiului şi/sau cu orice altă ocazie, în legătură cu Concursul şi/sau cu Premiul, să: (i) fie incluse în baza de date a Organizatorului; (ii) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în legătură cu Regulamentul şi concursul, în vederea organizării şi derulării Concursului; (iii) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea promovării Concursului şi/sau a activităţilor Comisiei Europene şi/sau a altor acţiuni de promovare conexe ("reclamă, marketing şi publicitate"), pe orice canale de comunicare; iv) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea identificării, validării, achiziţionării, acordării şi înmânării Premiului; v) fie prelucrate de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare).

13.2. Tuturor Participanţilor la acest Concurs le sunt respectate toate drepturile (ex. dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii trebuie să înainteze Organizatorului o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care să o depună la sediul Organizatorului din Str. Vasile Lascăr 31, Bucureşti, cu excepţia cazului în care legea prevede în mod expres o altă procedură. La cererea scrisă a Participantului, datată şi semnată, expediată către Organizator, acesta din urmă se obligă să-i confirme solicitantului, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale şi/sau să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr.677/2001, în special ale datelor incomplete sau inexacte. Participantul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

13.3. Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt protejate conform legislaţiei în vigoare pentru confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor.

13.4. Numele şi prenumele Câştigătorilor vor fi făcute publice.

13.5. Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie, iar în cazul în care nu sunt furnizate toate datele solicitate, Participantul nu poate participa la Concurs şi/sau Premiul nu va putea fi acordat către Câştigător, după caz.

13.6. Fiecare dintre Participanţi, la momentul înregistrării la Concurs, îşi va da în mod expres consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin semnarea unui document în care se va specifica că este de acord cu Regulamentul şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului.

 

14. CLAUZE DIVERSE

14.1. În cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau Formulare de Înscriere și/sau Materiale nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs.

14.2. În cazul în care oricare dintre Participanţii care ar putea fi desemnat Câştigător şi/sau  Materialul acestuia nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător.

14.3. În cazul în care oricare dintre Câştigători şi/sau Formulare de Înscriere și/sau Materiale ale acestora nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament şi/sau informaţiile şi/sau datele furnizate de oricare dintre Participanţii Câştigători nu sunt complete, corecte și adevarate sau sunt diferite faţă de cele furnizate la momentul înscrierii în concurs, Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător.

14.4. Concursul cu toate etapele sale se va desfăşura pe teritoriul României, urmând a fi promovat pe orice canale de comunicare considerate necesare de Organizator şi/sau Împuternicit (”canalele de comunicare”), încluzând fără limitare site-ul http://ec.europa.eu/romania şi/sau pagina de Facebook www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania, site-uri și bloguri partenere şi alte platforme online.

14.5. Nu se acordă contravaloarea în bani a Premiului.

14.6. Orice comunicare în legatură cu Concursul, incluzând fără limitare completarea oricăror fișiere și/sau formulare, se va face în limba română.

14.7. Pe perioada Vizitei, Câştigătorii se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să respecte programul vizitei care va fi pus la dispoziţie de Organizator şi/sau Împuternicit (“Programul Vizitei”), în caz contrar nu vor mai putea beneficia de Vizită în totalitatea sa, fără vreun drept de compensare pentru aceştia.

 

15. TAXE ŞI IMPOZITE

În măsura impusă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul (direct sau prin Împuternicit) va calcula, reţine şi vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare aplicabile în România. Suma reprezentând impozitul cade în sarcina Organizatorului (prin Împuternicit).

16. LITIGII ŞI LEGEA APLICABILĂ

16.1. Orice dispută dintre Organizator şi/sau Împuternicit şi oricare din Participanţi şi/sau Câştigător va fi rezolvată pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

16.2. Regulamentul va fi interpretat şi guvernat de legea română, care este legea aplicabilă în cazul oricărei dispute care poate apărea în legătură cu prezentul Regulament, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

 

17. INFORMAŢII

În cazul în care, pe perioada Concursului, Participanţii doresc să afle mai multe amănunte în legătură cu Concursul, precum şi pentru eventuale sugestii şi/sau reclamaţii, aceştia pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail concurs@spatiuleuropa.eu.

 

18. CLAUZE FINALE

18.1. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai uşoară referinţă şi nu afectează în niciun fel interpretarea Regulamentului.

18.2. În cazul în care vreuna dintre prevederile prezentului Regulament este și/sau devine nulă, ilegală, invalidă sau inaplicabilă, această nulitate, invaliditate, ilegalitate sau inaplicabilitate nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Regulamentului, care vor continua să rămână în vigoare şi să producă efecte juridice ca şi cum prevederea nulă, nelegală, invalidă sau inaplicabilă nu a făcut parte din acest Regulament la data semnării lui.

18.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul şi/sau Concursul şi/sau drepturile de a suspenda, înceta, prelungi sau schimba Concursul integral sau parţial, fără să solicite acordul Participanţilor şi fără vreun drept de compensare pentru aceştia. Această precizare se referă la măsuri cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a Concursului, condiţiile de participare la Concurs, data de început şi data de sfârşit a înscrierilor; oricare dintre acestea urmează să intre în vigoare începând cu data afişării lor pe http://ec.europa.eu/romania.