Reprezentanţa în România

Regulamentul concursului ERASMUS+ 30 – ÎN 30 DE CUVINTE

REGULAMENTUL CONCURSULUI ERASMUS+ 30 – ÎN 30 DE CUVINTE

 

1. CONCURSUL ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Denumirea Concursului este: „ ERASMUS+30 – ÎN 30 DE CUVINTE” (denumit în continuare şi „Concursul”). Se dorește în principal realizarea și obținerea a trei definiții care vor fi folosite de Organizator și/sau orice alte terțe părți în orice medii și/sau imprejurări în legatură cu programul Erasmus+ și/sau cu orice activități din domeniul educației în UE.

1.2. Organizatorul concursului este Reprezentanţa Comisiei Europene în România, cu sediul în str. Vasile Lascăr nr. 31, Bucureşti, (denumit în continuare „Organizatorul” sau “RCE”), instituţie publică europeană care reprezintă Comisia Europeană în România.

1.3. Concursul se va organiza şi derula prin intermediul şi cu sprijinul societăţii DC Communication S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 196 A, Sector 5, număr de ordine în registrul comerţului J40/1182/1995, cod unic de înregistrare RO7011775, cont IBAN RO45 BRDE410SV77494154100, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare, sucursala Academiei, (denumită în continuare „Împuternicitul” sau “DC Communication”) care va acţiona în numele şi/sau pe seama Organizatorului în acest sens.

2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare şi “Regulamentul”). Regulament înseamnă prezentul document, inclusiv aşa cum acesta va fi modificat, inclusiv toate şi oricare dintre regulile Concursului, şi care sunt obligatorii în mod necondiţionat pentru toţi participanţii.

2.2. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului pe website-ul: http://ec.europa.eu/romania şi/sau pe pagina de facebook www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania (“pagina de Facebook a Organizatorului”), precum şi prin orice alte modalităţi impuse conform legislaţiei aplicabile în România.

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La concurs pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii (denumite împreună în cadrul prezentului regulament “Participanţii” şi fiecare dintre aceştia “Participantul”):

a) au împlinit vârsta de 18 ani până cel târziu la data înscrierii în concurs;

b) au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

c) nu sunt salariaţi şi/sau colaboratori persoane fizice (având un contract în vigoare) ai Organizatorului şi/sau ai Împuternicitului sau soţi/ soţii sau rude de gradul întâi ale acestora;

d) deţin un document de identitate valabil care va trebui prezentat în scopul identificării, validării şi înmânării Premiului dacă vreunul dintre Participanţii respectivi a câştigat Premiul;

e) au completat în mod corespunzător, conform celor menționate în prezentul Regulament, formularul pus la dispoziție de Organizator și/sau Imputernicit (denumit în cadrul prezentului Regulament “Formularul”) şi au trimis un email la adresa de email concurs@spatiuleuropa.eu cu Formularul atașat.

3.2. Înscriererea şi participarea la concurs sunt gratuite.

4. ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA CONCURS; CONDIŢII Și CERINȚE PRIVIND FORMULARUL

4.1. În vederea înscrierii și participării la Concurs, participanţii trebuie să completeze în mod corespunzător, conform celor menționate în prezentul Regulament, Formularul, şi să trimita un email la  adresa de email concurs@spatiuleuropa.eu cu Formularul atașat.

4.2. Formularul se va găsi pe site-ul http://ec.europa.eu/romania şi va putea fi descărcat de pe acest site în vederea completării, semnării şi trimiterii.

4.3. Participanţii nu au dreptul să modifice Formularul, ci doar să îl completeze, să îl semneze și să îl trimita la adresa de email concurs@spatiuleuropa.eu.

4.4. Formularul va avea trei secțiuni: 1) Secțiunea privind Declarațiile; 2) Secțiunea privind întrebările și răspunsurile; și 3) Secțiunea privind Definiția Erasmus+.

4.5. Secțiunea privind declarațiile Participantului (“Declarațiile”).

În Secțiunea privind Declarațiile, Participantul trebuie doar să completeze în mod corespunzător datele menționate în respectiva secțiune.

4.6. Secțiunea privind întrebările și răspunsurile

4.6.1. Secțiunea privind întrebările și răspunsurile va conține 5 întrebări (“Întrebările”).

4.6.2. Cele cinci Întrebări sunt:

1. Care sunt programele incluse sub egida Erasmus+ începând cu anul 2014?

2. Care sunt perspectivele de îmbunătățire oferite de programul Erasmus+, în afară de cele de carieră?

3. De unde provin cei mai mulți studenți străini beneficiari ai programelor academice din România?

4. Unde și în ce an a efectuat un stagiu Erasmus Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, Federica Mogherini?

5. Care este numărul de studenți pe care Comisia Europeană și-a propus să-i formeze până în anul 2020?

4.6.3. Pentru a putea răspunde mai ușor la Întrebări, Participanții pot citi articolele publicate în seria Erasmus pe site-ul Reprezentaței Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/romania), la acest link: https://ec.europa.eu/romania/content/20172501_aniversare_erasmus_30_ani_ro.

4.6.4. Pentru fiecare întrebare se va da un singur răspuns.

4.7. Secțiunea privind Definiția Erasmus+.

4.7.1. Secțiunea privind Definiția Erasmus+ va conține o definiție proprie, succintă, elocventă și originală a programului Erasmus+ (“Definiția Erasmus+”).

4.7.2. Definiția va avea cel mult 30 de cuvinte.

4.7.3. Un Participant nu poate da mai mult de o definiție.

4.8. Un Participant poate participa la Concurs cu un singur Formular.

4.9. Formularul trebuie să conțină obligatoriu semnătura Participantului.

4.10. Formularul se va trimite într-unul din următoarele formate: “.JPG” sau “.PNG” sau “.PDF”

4.11.Răspunsurile la întrebări și Definiția Erasmus+ trebuie să fie realizate de Participant.

4.12. Formularul trebuie să:

  • NU conțină injurii;
  • NU prezinte sau să sugereze încălcări ale reglementarilor legale în vigoare sau orice modalități prin care aceasta ar putea fi încălcate;
  • NU prezinte sau să sugereze consum de droguri și/sau alcool și/sau tigări și/sau a altor substanțe interzise conform reglementărilor legale în vigoare;
  • NU promoveze sau să sugereze rasismul și/sau discriminarea de orice fel;
  • NU aibă caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
  • NU poată aduce prejudicii vreunei persoane;
  • NU conțină drepturi ale unor terțe părți;
  • NU conțină publicitate sau materiale promotionale ale unor terțe părți;
  • NU conțină mărci ale unor terțe părți;
  • NU conțină materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe.

4.13. Formularul va fi denumit cu numele și prenumele Participantului care îl trimite (adică va fi de forma “NumePrenume.jpg” sau ”NumePrenume.png” sau ”NumePrenume.pdf”).

4.14. În cadrul Formularului nu se vor regăsi alte informații în afara celor destinate a fi completate în acesta.

4.15. Formularul trebuie să îndeplinească şi orice alte condiţii menţionate în prezentul Regulament.

5. CALENDARUL CONCURSULUI

5.1. Înscrierea la concurs se poate face DOAR în perioada 1 Martie 2017, ora 00:00 - 15 Martie 2017, ora 24:00.

5.2. Etapa de preselecție și Etapa de jurizare: 16 Martie 2017- 31 Martie 2017

5.3. Anunțarea Câștigătorilor: 3 Aprilie 2017

6. ETAPE; JURIUL; CRITERIILE DE JURIZARE

6.1. Concursul va avea două etape: etapa de preselecție și etapa de jurizare.

6.1.1. Etapa de preselecție (“etapa de preselecţie”) va fi etapa în care răspunsurile la Întrebări vor fi analizate de un Juriu format din 3 persoane desemnate de Împuternicit (denumit în cadrul prezentului Regulament “Juriul”) pentru a vedea dacă acestea sunt corecte. Vor trece în etapa de jurizare numai Participanții care au răspuns în mod corect la toate Întrebările.

6.1.2. Etapa de jurizare (“etapa de jurizare”) va fi etapa în care Definițiile Erasmus+ vor fi analizate de Juriu pentru evaluarea şi desemnarea Câştigătorilor, pe baza criteriilor de jurizare.

6.2. Juriul va juriza doar Definițiile Erasmus+ ale Participanților care au trecut de etapa de preselecţie.

6.3. Criteriile de jurizare (“criteriile de jurizare”) vor fi următoarele:

1. acuratețe (cât de precis este definit programul Erasmus+)

2. originalitate și atractivitate

3. concizia Definiției Erasmus+

6.4. Se vor acorda punctaje de la 1 la 10 pentru fiecare dintre criteriile de jurizare şi se vor aduna toate punctajele, clasamentul urmând să fie dat de numărul de puncte obţinute de fiecare Definiție Erasmus+.

6.5. În cadrul celui de-al treilea criteriu (concizia Definiției Erasmus+) se vor acorda punctaje după cum urmează: i) Definițiile Erasmus+ care au între 25 și 30 de cuvinte vor primi 4 puncte; ii) Definițiile Erasmus+ care au între 20 și 25 de cuvinte vor primi 5 puncte; iii) Definițiile Erasmus+ care au între 15 și 29 de cuvinte vor primi 7 puncte și iv) Definițiile Erasmus+ care au sub 15 de cuvinte vor primi 10 puncte.

6.6. Punctajul maxim ce poate fi obținut de un Participant pentru o Definiție Erasmus+ este de 30 de puncte.

7. PREMIILE

7.1. În cadrul Concursului se vor acorda maximum 3 (trei) Premii.

7.2. Fiecare din Premiile Concursului (denumit în cuprinsul prezentului Regulament “Premiul” şi Premiile împreună ”Premiile”) constă în câte o vizita de 3 zile la Bruxelles, în perioada 6-8 iunie 2017, unde Câștigătorii Premiilor vor avea ocazia să viziteze sediile instituțiilor europene și să se întâlnească cu oficiali europeni (“Vizita”). .

7.3. Vizita oferită ca Premiu include costurile călătoriei cu avionul din România la Bruxelles şi retur (costul biletelor de avion și transferul de la aeroport la hotel și retur), costurile cazării la un hotel în Bruxelles pentru două nopți, vizitarea cu ghid a sediilor instituțiilor europene, precum și întâlnire cu oficiali europeni. Orice alte costuri vor fi suportate de Participantul Câştigător care participa la Vizită.

7.4. Vizita va avea loc în parteneriat cu Centrul pentru vizitatori al Comisiei Europene. Câștigătorii Premiilor vor face parte dintr-un grup de cca 20 de persoane, iar programul vizitei va fi comun pentru tot grupul.

7.5. În cazul în care, indiferent de motiv, oricare dintre Câştigători refuză să realizeze Vizita sau nu poate participa la realizarea Vizitei, în perioada de trei zile, aşa cum aceasta a fost stabilită de Organizator, Câştigătorul respectiv nu va mai participa la Vizită şi nu va mai putea beneficia de Premiu, fără vreun drept de compensare pentru acesta.

7.6. Valoarea estimativă a tuturor Premiilor este de 5400 lei. Valoarea exactă a premiilor va depinde de costurile exacte de la momentul achiziţionării călătoriei cu avionul din România la Bruxelles şi retur (costul biletelor de avion și transferul de la aeroport la hotel și retur) şi costurile cazării la un hotel în Bruxelles pentru două nopți.

7.7. Organizatorul şi Împuternicitul îşi rezervă dreptul de a modifica Premiile Concursului.

7.8. Premiile nu se pot transfera.

7.9.  Fiecare Câştigător poate câştiga maximum un Premiu.

8. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Pentru evitarea oricărui dubiu, Juriul poate desemna un Câştigător, doi Câştigători, trei Câştigători sau niciun Câştigător, fără a fi obligat să justifice în vreun fel decizia luată în acest sens.

8.2. Juriul va desemna Câştigătorii având în vedere punctajele obținute în baza criteriilor de jurizare.

8.3. Participanţii ale căror Definiții Erasmus+ primesc primele 3 cele mai mari punctaje, conform jurizării, vor putea fi desemnaţi Câştigători (denumiţi în continuare „Câştigătorii” şi fiecare dintre aceştia „Câştigătorul”).

8.4. În cazul în care, indiferent de motiv, nu se va putea acorda Premiul vreunuia dintre Câştigătorii desemnaţi iniţial, Juriul va putea desemna, în cazul în care consideră necesar, pe Participantul a cărui Definiție Erasmus+ are următorul cel mai mare punctaj după Câştigătorul desemnat anterior.

8.5. Câștigătorii vor fi anunţaţi despre câştigarea Premiilor atât prin telefon şi/sau SMS şi/sau prin email, conform datelor completate în Formular.

8.6. Câştigătorii vor fi anunţaţi în maximum 20 zile de la data desemnării acestora drept Câştigători. Câştigătorii cărora nu le poate fi acordat Premiul, pot să nu mai fie anunţaţi.

8.7. Câştigătorii trebuie să urmeze procedura indicată de Împuternicit pentru acordarea şi înmânarea Premiilor.

8.8. Organizatorul va putea face publice numele şi prenumele Câştigătorilor şi Premiilor acordate pe orice canale de comunicare. Fără a afecta cele anterior menţionate, numele şi prenumele Câştigătorilor vor putea fi făcute publice prin publicarea pe contul de Facebook al Organizatorului.

8.9. Participanții Câștigători au obligaţia să se prezinte în vederea identificării, validării și acordării Premiilor, împreună cu un act de identitate valabil,  în termenul şi la adresa indicate de Organizator şi/sau Împuternicit, în caz contrar Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul Câştigătorilor care nu respectă aceste obligaţii, Organizatorul şi/sau Împuternicitul fiind exoneraţi de orice răspundere privind acordarea Premiilor în acest caz.

8.10. De asemenea, Participanții Câștigători trebuie să urmeze procedura indicată de Organizator sau Împuternicit pentru acordarea şi înmânarea Premiului.

9. DECLARAŢII ŞI GARANŢII

9.1. Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să respecte în totalitate şi în mod corespunzător prezentul Regulament.

9.2. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea la Concurs, fiecare Participant confirmă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat (că): (i) a citit şi înţeles Regulamentul, este de acord cu Regulamentul şi acceptă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia; (ii) a înţeles şi este de acord ca, în cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau Formularele și/sau Definițiie Erasmus+  nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs şi/sau Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător şi/sau Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător.

9.3. Prin înscrierea în Concurs fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat ca Definițiie Erasmus+ să poată fi folosite și/sau postate de Organizator şi/sau Împuternicit și/sau orice altă persoană și/sau autoritate și/sau instituție, în orice împrejurări și pe orice canale de comunicare, inclusiv pe internet, pe site-ul şi contul de facebook al Organizatorului şi/sau Împuternicitului, dar şi pe alte site-uri, inclusiv după încheierea Concursului, la evenimente și în orice alte medii și împrejurări în care este menționat programul Erasmus+ sau activități din domeniul educației în UE, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului şi/sau Împuternicitului.

9.4. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat cu faptul că, în cazul în care va fi desemnat drept Câştigător, numele şi prenumele şi/sau imaginea şi/sau vocea să şi/sau orice prestaţie a sa cu ocazia desemnării şi/sau a acordării Premiului şi /sau orice înregistrare a sa şi/sau orice Definițiie Erasmus+ să poată fi făcute publice şi/sau folosite de Organizator/Împuternicit conform necesităţilor proprii, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului/Împuternicitului.

9.5. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că va respecta deciziile Juriului, Organizatorului şi Împuternicitului în legătură cu Concursul şi, în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, renunţă la orice drept de a contesta oricare din aceste decizii.

9.6. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant declară în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că Definițiie Erasmus+ nu vor conţine drepturi ale unor terţe părţi.

9.7. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant declară în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că este autorul exclusiv al Definiției Erasmus+ trimisă în Concurs şi nu a cedat niciun drept, de nicio natură, în legătură cu aceasta către vreo terţă parte şi nici nu va ceda vreun drept către vreo terţă parte, care ar putea duce la încălcarea/nerespectarea corespunzătoare a Regulamentului sau ar putea afecta în vreun fel orice drept al Organizatorului şi/sau Împuternicitului.

10. RĂSPUNDERI ŞI RESPONSABILITĂŢI

10.1. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să apere şi să despăgubească Organizatorul şi Împuternicitul de şi împotriva oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate sau altor drepturi protejate, legate de Definiția Erasmus+ trimisa în Concurs.

10.2. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să apere şi despăgubească Organizatorul şi Împuternicitul de şi împotriva oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea/nerespectarea corespunzătoare a  Regulamentului şi/sau din orice acţiuni şi/sau omisiuni în legătură cu Premiul.

10.3. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru acţiunile Participanţilor pe durata Concursului, Participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

10.4. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod  pentru acţiunile Câştigătorilor pe durata Vizitei, Câştigătorii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

10.5. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru înscrierea Participanţilor în Concurs în afara perioadei menţionate în Regulament, Participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

10.6. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt în niciun fel responsabili în cazul în care oricare dintre Câştigătorii nu poate fi contactat la numerele de telefon şi adresele de email indicate la înscrierea în concurs şi/sau în cazul în care oricare dintre Câştigători nu urmează procedura necesară pentru acordarea şi înmânarea Premiului, în oricare din aceste cazuri Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător, fără a fi obligat(i) să justifice în vreun fel decizia luată în acest sens şi fără drept de compensare pentru Câştigător.

10.7. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru acţiunile şi/sau omisiunile Câştigătorilor care duc în mod direct şi/sau indirect la neacordarea Premiilor, Câştigătorii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

10.8. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru orice erori înregistrate în realizarea înscrierii în Concurs, incluzând fără limitare cazurile generate de defecţiuni tehnice şi/sau de furnizorul de internet şi/sau de conexiunea la internet a Participanţilor.

10.9. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod în cazul în care terţe părţi deţin orice drepturi legate de orice Definiții Erasmus+ şi/sau cazul în care orice Definiției Erasmus+ încalcă orice drepturi şi/sau prejudiciază imaginea vreunei persoane fizice sau juridice, Participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

10.10. Fiecare Participant Câștigător acordă Organizatorului şi Împuternicitului un drept irevocabil, gratuit, nerestricționat, perpetuu și transferabil de a folosi, reproduce, modifica, distribui și dezvălui către terțe părți Definiția Erasmus+ cu care a participat în Concurs.

10.11. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod în cazul în care Participanţii au furnizat date false şi/sau eronate.

10.12. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt obligaţi să poarte vreo corespondenţă cu Participanţii.

10.13. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod în cazul în care Participanţii nu iau la cunoştinţă (în timp util) de orice modificări aduse Regulamentului şi/sau Concursului.

11. DREPTURI

11.1. Prin înscrierea în concurs, fiecare Participant confirmă că cedează către Organizator în mod irevocabil, expres, neechivoc, necondiţionat şi perpetuu, toate drepturile (denumite în cadrul prezentului Regulament “drepturile”), în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, aferente folosirii de către Organizator şi/sau Împuternicit, pe orice canale de comunicare, a numelui şi prenumelui şi/sau imaginii şi/sau vocii şi/sau oricărei prestaţii şi/sau oricărei înregistrări şi/sau a oricăror texte şi/sau postări şi/sau materiale de follow-up în legatură cu Concursul și/sau reproduceri ale Definiției Erasmus+ pentru a promova Concursul şi/sau activităţile Comisiei Europene şi/sau pentru alte acţiuni de promovare conexe şi/sau pentru a le folosi în orice alt mod în conformitate cu prezentul Regulament, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului/ Împuternicitului.

11.2. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant declară și confirmă că în momentul în care va fi declarat Câștigător cedează către Organizator în mod irevocabil, expres, neechivoc, necondiţionat şi perpetuu, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului și/sau Împuternicitului, toate drepturile patrimoniale şi beneficiile cu privire la Definiția Erasmus+ (denumite în cadrul prezentului Regulament ”drepturile cu privire la Definiția Erasmus+”) – indiferent dacă sunt prezente sau viitoare – în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, iar Organizatorul are dreptul să le folosească și să le exploateze după cum consideră cuvenit, în conformitate cu nevoile sale, în lumea întreagă. Pentru evitarea oricarui dubiu se convine faptul că cesiunea are caracter exclusiv, nu este limitată teritorial (este nelimitată teritorial), este realizată pe o durată nedeterminată și nelimitată, este definitivă și integrală.

12. DATE CU CARACTER PERSONAL

12.1. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord în mod expres, neechivoc şi necondiţionat ca datele sale cu caracter personal precum şi orice alte date, puse la dispoziţia/transmise Organizatorului şi/sau Împuternicitului cu ocazia înscrierii în Concurs şi/sau cu ocazia identificării, validării, acordării şi înmânării Premiilor şi/sau cu orice altă ocazie, în legătură cu Concursul şi/sau cu Premiile, să: (i) fie incluse în baza de date a Organizatorului; (ii) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în legătură cu Regulamentul şi Concursul, în vederea organizării şi derulării Concursului; (iii) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea promovării Concursului şi/sau a activităţilor Comisiei Europene şi/sau a altor acţiuni de promovare conexe ("reclamă, marketing şi publicitate"), pe orice canale de comunicare; iv) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea identificării, validării, achiziţionării, acordării şi înmânării Premiului; v) fie prelucrate de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare.

12.2. Tuturor Participanţilor la acest Concurs le sunt respectate toate drepturile (ex. dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii trebuie să înainteze Organizatorului o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care să o depună la sediul Organizatorului din Str. Vasile Lascăr 31, Bucureşti, cu excepţia cazului în care legea prevede în mod expres o altă procedură. La cererea scrisă a Participantului, datată şi semnată, expediată către Organizator, acesta din urmă se obligă să-i confirme solicitantului, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale şi/sau să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr.677/2001, în special ale datelor incomplete sau inexacte. Participantul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

12.3. Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt protejate conform legislaţiei în vigoare pentru confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor.

12.4. Numele şi prenumele Câştigătorului vor fi făcute publice.

12.5. Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie, iar în cazul în care nu sunt furnizate toate datele solicitate, Participantul nu poate participa la Concurs şi/sau Premiul nu va putea fi acordat către Câştigător, după caz.

12.6. Fiecare dintre Participanţi, la momentul înregistrării la Concurs, îşi va da în mod expres consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin semnarea unui document în care se va specifica că este de acord cu Regulamentul şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului.

13. CLAUZE DIVERSE

13.1. În cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau Formulare și/sau Definiții Erasmus+  nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs.

13.2. În cazul în care oricare dintre Participanţii care ar putea fi desemnat Câştigător şi/sau Formulare și/sau Definiții Erasmus+  nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător.

13.3. În cazul în care oricare dintre Câştigători şi/sau Formulare și/sau Definiții Erasmus+  ale acestora nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament şi/sau informaţiile şi/sau datele furnizate de oricare dintre Participanţii Câştigători nu sunt complete, corecte și adevarate sau sunt diferite faţă de cele furnizate la momentul înscrierii în concurs, Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător.

13.4. Concursul cu toate etapele sale se va desfăşura pe teritoriul României, urmând a fi promovat pe orice canale de comunicare considerate necesare de Organizator şi/sau Împuternicit (”canalele de comunicare”), încluzând fără limitare site-ul http://ec.europa.eu/romania şi/sau pagina de Facebook www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania, site-uri și bloguri partenere, şi alte platforme online.

13.5. Nu se acordă contravaloarea în bani a Premiilor

13.6. Orice comunicare în legatură cu Concursul, incluzând fără limitare completarea oricăror fișiere și/sau formulare, se va face în limba română.

13.7. Pe perioada Vizitei Câştigătorii se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să respecte programul vizitei care va fi pus la dispoziţie de Organizator şi/sau Împuternicit (“Programul Vizitei”), în caz contrar nu vor mai putea beneficia de Vizită în totalitatea sa, fără vreun drept de compensare pentru aceştia.

14. TAXE ŞI IMPOZITE

În măsura impusă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul (direct sau prin Împuternicit) va calcula, reţine şi vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare aplicabile în România. Suma reprezentând impozitul cade în sarcina Organizatorului (prin Împuternicit).

15. LITIGII ŞI LEGEA APLICABILĂ

15.1. Orice dispută dintre Organizator şi/sau Împuternicit şi oricare din Participanţi şi/sau Câştigător va fi rezolvată pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

15.2. Regulamentul va fi interpretat şi guvernat de legea română, care este legea aplicabilă în cazul oricărei dispute care poate apărea în legătură cu prezentul Regulament, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

16. INFORMAŢII

În cazul în care, pe perioada Concursului, Participanţii doresc să afle mai multe amănunte în legătură cu Concursul, precum şi pentru eventuale sugestii şi/sau reclamaţii, aceştia pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail concurs@spatiuleuropa.eu .

17. CLAUZE FINALE

17.1. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai uşoară referinţă şi nu afectează în niciun fel interpretarea Regulamentului.

17.2. În cazul în care vreuna dintre prevederile prezentului Regulament este și/sau devine nulă, ilegală, invalidă sau inaplicabilă, această nulitate, invaliditate, ilegalitate sau inaplicabilitate nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Regulamentului, care vor continua să rămână în vigoare şi să producă efecte juridice ca şi cum prevederea nulă, nelegală, invalidă sau inaplicabilă nu a făcut parte din acest Regulament la data semnării lui.

17.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul şi/sau Concursul şi/sau drepturile de a suspenda, înceta, prelungi sau schimba Concursul integral sau parţial, fără să solicite acordul Participanţilor şi fără vreun drept de compensare pentru aceştia. Această precizare se referă la măsuri cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a Concursului, condiţiile de participare la Concurs, data de început şi data de sfârşit a înscrierilor; oricare dintre acestea urmează să intre în vigoare începând cu data afişării lor pe http://ec.europa.eu/romania.

/romania/file/bannerconcurserasmusjpg-0_robanner_concurs_erasmus.jpg