An Coimisiún Eorpach

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Conas a bheith bainteach
le 7ú Creatchlár an AE um thaighde

Cé hiad na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh air?

Cad iad na cineálacha rannpháirtithe?

Tá rannpháirtíocht in FP7ar oscailt do réimse leathan eagraíochtaí agus daoine aonair:

 • grúpaí taighde ollscoileanna nó institiúidí taighde;
 • cuideachtaí a bhfuil nuáil ar intinn acu;
 • fiontair bheaga agus mheánmhéide (SMEanna);
 • cumainn nó grúpaí SME;
 • riarachán poiblí nó rialtasach (áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta);
 • taighdeoirí ag céim luath (mic léinn iarchéime);
 • taighdeoirí a bhful taithí acu;
 • institiúidí a ritheann bonneagair thaighde a gcuirtear spéis thrasnáisiúnta iontu;
 • eagraíochtaí agus taighdeoirí ó thríú tíortha;
 • eagraíochtaí idirnáisiúnta;
 • eagraíochtaí sa tsochaí shibhialta.

Liosta táscach agus ní liosta uileghabhálach atá sa liosta thuas.

Bíonn feidhm ag rialacha rannpháirtíochta difriúla, ag brath ar an tionscnamh taighde atá i gceist.

Cad iad na tíortha ónar féidir iarratas a dhéanamh?

Mar phrionsabal ginearálta, tá FP7* oscailte do rannpháirtithe ó thír ar bith ar domhan. Bíonn na nósanna imeachta rannpháirtíochta agus na féidearthachtaí maoinithe difriúil do ghrúpaí difriúla tíortha.

Ní nach ionadh, is na cearta agus an teacht is leithne ar mhaoiniú atá ag Ballstáit an AE. Is iad na coinníollacha céanna atá i bhfeidhm maidir leis na Ballstáit agus na tíortha a bhfuil baint acu le FP7* (tíortha a íocann sciar le buiséad foriomlán FP7*), i bhFP6* áiríodh ar na tíortha seo tíortha EEA (an Íoslainn, an Iorua, Lichtenstein), tíortha is iarrthóra (m.sh. an Tuirc, an Chróit) chomh maith le hIosrael agus an Eilbhéis.

Grúpa tábhachtach eile is ea na Tíortha Comhpháirtíochta um Chomhar Idirnáisiúnta (m.sh. an Rúis agus stáit eile Oirthear na hEorpa agus Lár na hÁise, tíortha atá i mbéal forbartha, tíortha comhpháirtíochta Meánmhara, tíortha Iarthar na mBalcán). Tá rannpháirtithe ó na tíortha seo i dteideal maoiniú a fháil faoi na coinníollacha céanna agus Ballstáit an AE. An t-aon sriantacht atá orthu ná go gcaithfidh cuibhreannais íoslíon riachtanach rannpháirtithe ó Bhallstáit nó ó thíortha gaolmhara a bheith acu ar dtús.

Glactar le rannpháirtithe ó thíortha tionsclaithe ardioncaim ar bhonn féinmhaoinithe; bronntar maoiniú AE i gcásanna eisceachtúla amháin.

Misnítear comhar le ‘tríú tíortha’ go sainráite in FP7*. Tá feidhm ag dhá chuspóir ar leith anseo:

 • chun tacú le hiomaíochas Eorpach i réimsí roghnaithe trí chomhpháirtíochtaí straitéiseacha le tríú tíortha, agus tionscnaimh a mhisníonn na heolaithe is fearr de chuid tríú tíortha chun dul i mbun oibre san Eoraip agus léi;
 • chun dul i gceann fadhbanna ar leith a bhfuil gné domhanda acu nó a bhíonn le sárú go coitianta ag tríú tíortha, ar bhonn comhleasa agus comhshochair.

Ar deireadh, maidir le tríú tíortha, déanann FP7* soláthar chomh maith do chomhaltachtaí idirnáisiúnta amach agus do chomhaltachtaí idirnáisiúnta isteach chun comhoibriú a chothú le grúpaí taighde lasmuigh den Eoraip.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Barr an leathanaigh