Europeiska kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure How to get involved in the EU 7th Framework Programme for Research

Vad innebär ”finansieringsordningen”?

Finansieringsordningen är de typer av projekt genom vilka FP7 förverkligas. Dessa är följande:

Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt är forskningsprojekt med tydligt avgränsade vetenskapliga och tekniska mål och särskilda förväntade resultat (till exempel att utveckla ny kunskap eller teknik för att förbättra Europas konkurrenskraft). Projekten genomförs av konsortier som består av deltagare från olika länder och från näringslivet och den akademiska världen.

Expertnätverk

Finansieringsordningen Expertnätverk är utformad för forskningsinstitutioner som är villiga att kombinera och funktionellt integrera en betydande del av sin verksamhet och kapacitet inom ett givet område, med sikte på att inom detta fält skapa ett europeiskt ”virtuellt forskningscentrum”.

Detta kommer att kunna förverkligas genom ett ”gemensamt verksamhetsprogram” baserat på integrerad och kompletterande användning av resurser från hela forskningsenheter och forsknings - avdelningar, laboratorier eller stora forskarlag. Tillämpningen av det gemensamma verksamhetsprogrammet kommer att kräva ett formellt åtagande från organisationerna som integrerar en del av sina resurser och sin verksamhet.

Samordnings- och stödåtgärder

Dessa åtgärder omfattar inte själva forskningen, utan samordning och nätverkande för projekt, program och strategier.

Det kan till exempel innefatta:

  • samordning och nätverkande, spridning och användning av kunskap;
  • undersökningar eller expertgrupper som hjälper till vid genomförandet av ramprogrammet;
  • stöd för gränslös tillgång till större forskningsinfrastruktur;
  • åtgärder som stimulerar deltagandet av små och medelstora företag, det civila samhället och deras nätverk;
  • stöd för samarbete med andra europeiska forskningsprogram (t.ex. ”banbrytande forskning”).

Enskilda projekt

Dessa projekt genomförs av enskilda nationella eller multinationella forskarlag, vilka leds av en ”chefsforskare”, och som finansieras av det Europeiska forskningsrådet.

Stöd för forskares utbildning och karriärutveckling Utbildning och karriärutveckling för forskare och deras forskningspartners från hela Europeiska unionen som tillämpas genom en rad stödåtgärder uppkallade efter Marie Curie.

Forskning till förmån för särskilda grupper – i synnerhet små och medelstora företag Det gäller projekt för forskning och teknisk utveckling där det mesta av forskningen utförs av aktörer som universitet, forskningscentra eller andra juridiska enheter, till förmån för särskilda grupper, i synnerhet små och medelstora företag, eller till förmån för organisationer från det civila samhället och deras nätverk.

På tal om pengar

Den grundläggande principen för finansiering i FP7 är samfinan - siering. Det innebär vanligen att kommissionen inte ”köper” forskningstjänster genom att skriva kontrakt och betala en viss summa, i stället tilldelar kommissionen anslag till de projekt som bidrar med en viss procentsats av de sammanlagda kostnaderna.

De högsta ersättningsnivåerna för ett projekts kostnader beror på finansieringsordningen, deltagarens juridiska status och typen av verksamhet. Standardersättningsnivån för forskning och teknisk utveckling är 50 procent. Vissa juridiska enheter kan få upp till 75 procent (ideella offentliga organ, små och medelstora företag, forskningsorganisationer, inrättningar för högre utbildning och påbyggnadsutbildning). För demonstrationsverksamhet är ersättningsnivån upp till 50 procent. För övrig verksamhet (konsortieledning, nätverkande, utbildning, samordning, spridning osv.) kan ersättningen bli upp till 100 procent av de lämpliga kostaderna. Den hundraprocentiga ersättningen gäller också åtgärder för banbrytande forskning som stöds av det Europeiska forskningsrådet.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Upp