FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kako se vključiti
v 7. okvirni program EU za raziskave

Kaj so „sheme financiranja“?

Sheme financiranja so vrste projektov, s katerimi se program izvaja. Obsegajo naslednje:

Sodelovalni projekti

Sodelovalni projekti so raziskovalni projekti z jasno opredeljenimi znanstvenimi in tehnološkimi cilji in točno določenimi pričakovanimi rezultati (kot je razvoj novih znanj ali tehnologije za izboljšanje evropske konkurenčnosti). Izvajajo jih konzorciji, ki jih sestavljajo udeleženci iz različnih držav, in sicer tako iz podjetij kot z univerz.

Mreže odličnosti

Shema financiranja z imenom Mreže odličnosti je namenjena raziskovalnim inštitucijam, ki so pripravljene na danem področju združiti in funkcionalno vključiti bistven del svojih dejavnosti in zmogljivosti, z namenom, da bi na tem področju ustvarile evropski „virtualni raziskovalni center“.

To bodo dosegle z izvajanjem „skupnega programa dejavnosti“, ki temeljijo na skupni in dopolnjujoči se uporabi virov iz vseh raziskovalnih enot, oddelkov, laboratorijev ali velikih skupin. Za izvajanje tega skupnega programa dejavnosti je potreben formalen prevzem obveznosti s strani organizacij, ki vključujejo del svojih sredstev in svojih dejavnosti.

Usklajevalni in podporni ukrepi

Ti ukrepi ne pokrivajo samih raziskav, ampak koordinacijo projektov, programov in politik ter njihovo povezovanje v mreže.

Med njimi so, na primer:

  • usklajevalne dejavnosti in dejavnosti povezovanja v mrežo, razširjanje in uporaba znanja;
  • dejavnosti, kot so študijske ali strokovne skupine, ki pomagajo pri izvajanju 7. OP;
  • podpora transnacionalnemu dostopu do glavnih raziskovalnih infrastruktur;
  • ukrepi za spodbujanje udeležbe MSP, civilne družbe in njihovih mrež;
  • podpora sodelovanju z drugimi evropskimi raziskovalnimi programi (npr. „pionirske raziskave“).

Posamezni projekti

Projekti, ki jih izvajajo posamezne nacionalne ali večnacionalne raziskovalne skupine pod vodstvom „glavnega raziskovalca“, ki jih financira Evropski raziskovalni svet (ERS).

^Vrh

Podpora usposabljanju in razvoju poklicne poti raziskovalcev

Usposabljanje in razvoj poklicne poti raziskovalcev iz vse Evropske unije in njenih raziskovalnih partnerjev z nizom podpornih ukrepov, poimenovanih po Marie Curie.

Raziskave v korist posebnih skupin – zlasti MSP

Raziskovalni projekti in projekti s področja tehnološkega razvoja, kjer večji del raziskav izvajajo akterji, kot so univerze, raziskovalna središča ali druge pravne osebe, v korist posebnih skupin, zlasti MSP, ali organizacij civilne družbe in njihovih mrež.

O denarju

Osnovno načelo financiranja v okviru 7. OP je sofinanciranje. To pomeni, da na splošno Komisija raziskovalnih storitev ne „kupuje“ na podlagi pogodb in plačila cene, ampak nudi podporo projektom, ki prispevajo določen odstotek k skupnim stroškom.

Višina povračil za stroške projekta je odvisna od sheme financiranja, pravnega statusa udeleženca in vrste dejavnosti. Standardna stopnja povračil za raziskovalne dejavnosti in dejavnosti s področja tehnološkega razvoja je 50%. Nekatere pravne osebe lahko pridobijo do 75% povračil (neprofitna javna telesa, MSP, raziskovalne organizacije, visokošolske in srednješolske izobraževalne ustanove). Povračila za predstavitvene dejavnosti znašajo največ 50 %. Za druge dejavnosti (upravljanje konzorcija, povezovanje v mreže, usposabljanje, usklajevanje, razširjanje itd.) lahko ta povračila obsegajo 100% upravičenih stroškov. 100-odstotna stopnja se uporablja tudi za pionirske raziskave v okviru Evropskega raziskovalnega sveta.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Vrh