FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Ako sa zapojiť do 7. rámcového programu EÚ pre výskum

Čo sú „Programy financovania“?

Programy financovania sú typy projektov, prostredníctvom ktorých sa realizujú jednotlivé programy. Patria sem nasledovné projekty:

Spoločné projekty

Spoločné projekty sú výskumné projekty s jasne definovanými vedeckými a technologickými cieľmi a špecifickými očakávanými výsledkami (ako sú rozvíjanie nových vedomostí alebo technológie na zlepšenie európskej konkurencieschopnosti). Vykonávajú sa prostredníctvom konzorcií pozostávajúcich z účastníkov z rôznych krajín, ako i účastníkov z priemyselnej a akademickej oblasti.

Siete excelencie

Program financovania Sietí excelencie je navrhnutý pre výskumné organizácie, ktoré sú ochotné skombinovať a funkčne integrovať podstatnú časť svojich činností a kapacít v určitej oblasti so zámerom vytvoriť v tejto oblasti európske „virtuálne výskumné centrum“.

Vykoná sa pomocou implementácie „Spoločného programu činností“ založeného na integrovanom a doplňujúcom sa využití zdrojov pre celé výskumné jednotky, oddelenia, laboratóriá alebo veľké tímy. Implementácia tohto Spoločného programu činností si bude vyžadovať formálny záväzok zo strany organizácií, integrujúcich časť vlastných zdrojov a činností.

Koordinácia a podporné činnosti

Predstavujú akcie, ktorý nekryjú samotný výskum, ale koordináciu a vytváranie sietí projektov, programov a politík.

Obsahujú napríklad:

  • koordináciu a vytváranie sietí, šírenie a využívanie vedomostí;
  • činnosti ako sú štúdie alebo pomoc skupín odborníkov pri implementácii RP;
  • podporu nadnárodného prístupu k hlavným výskumným infraštruktúram;
  • akcie na podporu účasti MSP, občianskej spoločnosti a ich sietí;
  • podporu spolupráce s inými európskymi výskumnými programami (napr. „výskum na hraniciach súčasného poznania“).

Individuálne projekty

Projekty realizované individuálnymi národnými alebo medzinárodnými výskumnými tímami, vedené „hlavným výskumníkom“, financované Európskou radou pre výskum (ERC).

^Hore

Podpora vzdelávania a profesijného rozvoja výskumných pracovníkov

Podpora vzdelávania a profesijného rastu výskumných pracovníkov z celej Európskej únie a ich výskumných partnerov pomocou škály podporných činností nazvaných podľa Marie Curie.

Výskum v prospech špecifických skupín – najmä MSP

Projekty na výskum a technologický rozvoj, kde je veľké množstvo výskumných činností vykonávaných univerzitami, výskumnými centrami alebo inými právnymi subjektmi, v prospech špecifických skupín, predovšetkým MSP, alebo pre organizácie občianskej spoločnosti a ich siete.

Otázka financií

Základným princípom financovania v 7. RP je spolufinancovanie. To znamená, že vo všeobecnosti si Komisia „nekupuje“ výskumné služby uzavretím zmlúv a vyplatením určitej sumy, ale poskytuje granty na projekty formou príspevku na určitú časť z celkových nákladov.

Maximálny stupeň krytia nákladov na projekt závisí od programu financovania, právnej formy účastníka a typu činnosti. Štandardný stupeň finančného krytia za činnosti vo výskume a technologickom výskume je 50%. Určité právne subjekty môžu dostať až do 75% (neziskové verejné organizácie, MSP, výskumné organizácie, vyššie a druhostupňové vzdelávacie inštitúcie). Pre demonštračných činnostiach je stupeň krytia do 50%. Pre ďalšie činnosti (riadenie konzorcií, vytvárania sietí, vzdelávanie, koordinácia, šírenie vedomostí apod.), môže byť preplatených až 100% oprávnených nákladov. Stupeň krytia 100% sa vzťahuje aj na činnosti ohľadne výskumu na hraniciach súčasného poznania spadajúce pod Európsku radu pre výskum.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Hore