Komisja Europejska

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak przyłączyć się do siódmego programu
ramowego UE w zakresie badań naukowych

Co to są „Systemy finansowania”?

Systemy finansowania to typy projektów, poprzez które realizowany jest program. Należą do nich:

Projekty realizowane w ramach współpracy

Projekty realizowane w ramach współpracy to projekty badawcze o jasno zdefiniowanych celach naukowych i technologicznych oraz określonych oczekiwanych rezultatach (jak np. rozwój nowej technologii czy wiedzy w celu zwiększenia konkurencyjności Europy). Są one realizowane przez konsorcja obejmujące podmioty z różnych państw, a także przedstawicieli przemysłu i środowisk naukowych.

Sieci doskonałości

System finansowania Sieci doskonałości przeznaczony jest dla instytucji badawczych zamierzających powiązać ze sobą i zintegrować funkcjonalnie większą część działań i możliwości w danej dziedzinie w celu utworzenia w tej dziedzinie europejskiego „wirtualnego centrum badań”.

Będą mogły tego dokonać, realizując „wspólny program działań” opierający się na zintegrowanym i uzupełniającym się wykorzystaniu zasobów całych jednostek badawczych, działów, laboratoriów czy dużych zespołów. Wdrażanie tego wspólnego programu działań będzie wymagało formalnego zobowiązania ze strony organizacji łączących część swoich zasobów i działań.

Działania koordynacyjne i wspierające

Są to działania obejmujące nie same badania jako takie, lecz koordynowanie i tworzenie sieci (networking) projektów, programów i polityk. Mogą one obejmować na przykład:

  • działania w zakresie koordynowania i tworzenia sieci, upowszechnianie i korzystanie z wiedzy;
  • działania takie, jak badania studyjne lub działalność grup eksperckich wspomagających wdrażanie programu ramowego;
  • wspieranie ponadnarodowego dostępu do głównych infrastruktur badawczych;
  • działania stymulujące udział MŚP, społeczeństwa obywatelskiego i ich sieci;
  • wspieranie współpracy z innymi europejskimi programami badań (np. „badania pionierskie”).

Projekty indywidualne

Projekty realizowane przez indywidualne krajowe lub wielonarodowe zespoły badawcze kierowane przez „głównego badacza”, finansowane ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN).

^top

Wspieranie kształcenia zawodowego i rozwoju kariery naukowców

Kształcenie zawodowe i rozwój kariery naukowców z całej Unii Europejskiej oraz jej partnerów w dziedzinie badań naukowych realizowane przez całą gamę działań wspierających nazwanych imieniem Marii Curie.

Badania na rzecz szczególnych grup – zwłaszcza MŚP

Projekty badań i rozwoju technologicznego, w ramach których większa część badań prowadzona jest przez podmioty takie jak wyższe uczelnie, ośrodki badawcze lub inne podmioty prawne, na rzecz szczególnych grup, zwłaszcza MŚP, lub na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich sieci.

Kwestie finansowe

Podstawową zasadą finansowania w ramach 7PR jest współfinansowanie. Oznacza to, że zazwyczaj Komisja nie „kupuje” usług z zakresu badań naukowych, składając zamówienie i płacąc kwotę o określonej wysokości, lecz przyznaje granty dla projektów odpowiadające pewnemu udziałowi w łącznych kosztach.

Maksymalna wysokość stopy zwrotu kosztów projektu zależy od systemu finansowania, statusu prawnego uczestnika oraz rodzaju działania. Standardowa stopa zwrotu kosztów dla działań z zakresu badań i rozwoju technologicznego wynosi 50%. W przypadku niektórych podmiotów prawnych stopa ta może wynieść nawet 75% (podmioty takie jak organy publiczne o charakterze niezarobkowym, MŚP, organizacje badawcze, placówki edukacyjne szkolnictwa wyższego i średniego). W przypadku działań demonstracyjnych stopa zwrotu kosztów wynosi do 50%. W przypadku innych działań (zarządzanie konsorcjum, tworzenie sieci, kształcenie, koordynowanie, upowszechnianie itd.) zwrot może sięgać nawet 100% kosztów kwalifikowalnych. Stopa 100% ma zastosowanie także w przypadku działań z zakresu badań pionierskich w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Do góry