FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kā iesaistīties ES 7. pamatprogrammā
pētniecības pasākumiem

Kas ir “finansēšanas shēmas”?

Finansēšanas shēmas ir projektu veidi, ar kuriem programma tiek īstenota. Tie ir šādi.

Kopīgie projekti

Kopīgi projekti ir pētniecības projekti ar skaidri definētiem zinātniskiem un
tehnoloģiskiem mērķiem un noteiktiem plānotiem rezultātiem (piemēram, jaunu zinātnisko atziņu vai tehnoloģiju izstrāde, lai uzlabotu Eiropas konkurētspēju). Tos īsteno dažādu valstu dalībnieku un rūpniecības un akadēmisko aprindu pārstāvju veidotie konsorciji.

Izcilības tīkli

Finansēšanas shēma Izcilības tīkli ir paredzēta pētniecības iestādēm, kas vēlas apvienot un funkcionāli integrēt būtisku savas darbības un jaudu daļu konkrētā jomā, lai izveidotu šajā jomā Eiropas “virtuālo pētniecības centru”.

Tas tiks veikts, īstenojot “kopīgu pasākumu programmu”, pamatojoties uz integrētu un papildinošu visu pētniecības vienību, nodaļu, laboratoriju vai lielu darba grupu resursu izmantošanu. Šīs kopīgo pasākumu programmas īstenošanai būs nepieciešama organizāciju, kas integrē daļu savu resursu un darbību, oficiāla saistību uzņemšanās.

Koordinācijas un atbalsta darbības

Tās ir darbības, kuras ietver nevis pašu pētniecību, bet projektu, programmu un politikas koordinēšanu un sadarbības tīkla veidošanu. Tās var būt, piemēram, šādas darbības:

  • pasākumu, zināšanu izplatīšanas un izmantošanas koordinācija un sadarbības tīkla veidošana;
  • tādi pasākumi kā izpētes vai ekspertu grupas, kas palīdz pamatprogrammas īstenošanā;
  • atbalsts starpvalstu piekļuvei galvenajām pētniecības infrastruktūrām;
  • pasākumi, lai veicinātu MVU, pilsoniskās sabiedrības un to tīklu līdzdalību;
  • atbalsts sadarbībai ar citām Eiropas pētniecības shēmām; “progresīvā pētniecība”.

Individuālie projekti

Eiropas Pētniecības padomes (EPP) finansēti projekti, kurus īsteno atsevišķas valstu vai starptautiskās pētniecības grupas, ko vada “galvenais pētnieks”.

^top

Atbalsts pētnieku sagatavošanai un profesionālajai izaugsmei

Pētnieku sagatavošana un profesionālā izaugsme Eiropas Savienībā un tās partnervalstīs, izmantojot virkni Marijas Kirī vārdā nosauktas darbības.

Pētniecība noteiktu grupu – jo īpaši MVU – vajadzībām

Pētniecības un tehnoloģiju attīstības projekti, kuros tādi dalībnieki kā universitātes, pētniecības centri vai citas juridiskas organizācijas lielāko daļu pētniecības veic noteiktu grupu, jo īpaši MVU, vai pilsoniskās sabiedrības organizāciju un šādu organizāciju tīklu labā.

Runājot par naudu

7. pamatprogrammas finansēšanas pamatprincips ir līdzfinansējums. Tas nozīmē, ka kopumā Komisija “nepērk” pētniecības pakalpojumus, slēdzot līgumus un maksājot cenu, bet gan piešķir projektiem finansējumu ieguldot noteiktu daļu līdzekļu no vispārējām izmaksām.

Projekta izmaksu maksimālās atlīdzināšanas likmes ir atkarīgas no finansēšanas shēmas, dalībnieka juridiskā statusa un darbības veida Standarta izmaksu atlīdzības likme pētniecības un tehnoloģiju attīstības darbībām ir 50%. Noteiktas juridiskās organizācijas var saņemt līdz 75% bezpeļņas sabiedriskās iestādes, MVU, pētniecības organizācijas, augstākās un vidējās mācību iestādes). Demonstrēšanas pasākumiem atlīdzības likme ir līdz 50%. Citiem pasākumiem (konsorciju vadība, sadarbības tīkla veidošana, izglītība, koordinācija, izplatīšana u.c.) izdevumu atlīdzība var būt līdz 100% no attaisnotajām izmaksām. Arī Eiropas Pētniecības padomes pārziņā esošās progresīvās pētniecības pasākumiem piemērojama 100% likme.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Uz augšu