FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kaip dalyvauti ES 7-oje bendrojoje
mokslinių tyrimų programoje

Kas yra „finansavimo schemos“?

Finansavimo schemos – tai projektų, pagal kuriuos įgyvendinama programa, tipai. Projektai skirstomi į toliau pateikiamus tipus.

Bendradarbiavimu grįsti projektai

Bendradarbiavimu grįsti projektai – tai mokslinių tyrimų projektai, kuriems būdingi aiškiai apibrėžti moksliniai bei technologiniai tikslai ir konkretūs tikėtini rezultatai (pavyzdžiui, įgyti naujų žinių arba sukurti naujas technologijas, reikalingas Europos konkurencingumui didinti). Projektus vykdo konsorciumai, vienijantys dalyvius iš skirtingų šalių, taip pat pramonės ir akademinės bendruomenės.

Meistriškumo tinklai

Finansavimo schema „Meistriškumo tinklai“ skirta mokslinių tyrimų institucijoms. Jos pagrindu siekiama sujungti ir funkciniu požiūriu integruoti didžiąją dalį konkrečios srities mokslinių tyrimų institucijų veiklos ir pajėgumų, o vėliau sukurti ir šios srities „virtualų europinį mokslinių tyrimų centrą“.

Šis procesas vyks įgyvendinant „Jungtinės veiklos programas“, remiantis papildomu bendru mokslinių tyrimų padalinių, skyrių, laboratorijų arba didelių darbo grupių išteklių naudojimu. „Jungtinės veiklos programai“ įgyvendinti bus reikalaujama, kad dalyvaujančios organizacijos oficialiai įsipareigotų integruoti dalį savo išteklių ir veiklos.

Koordinavimo ir paramos veiksmai

Šie veiksmai apima ne pačius mokslinius tyrimus, bet projektų, programų ir strategijų koordinavimą bei kontaktų nustatymą.

Tarp tokių veiksmų gali būti, pavyzdžiui:

  • koordinavimo ir kontaktų nustatymo veikla, žinių platinimas ir naudojimas;
  • studijos arba ekspertų grupės, padedančios įgyvendinti BP;
  • parama transnacionalinei prieigai prie pagrindinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų;
  • veiksmai MVĮ, pilietinės visuomenės ir jų tinklų dalyvavimui skatinti;
  • parama bendradarbiavimui su kitomis Europos mokslinių tyrimų programomis (pvz., „moksliniai tyrimai ties pažinimo riba“).

Individualūs projektai

Tai projektai, kuriuos vykdo „pagrindinio tyrėjo“ vadovaujamos individualios nacionalinės arba daugianacionalinės mokslinių tyrimų grupės, finansuojant Europos mokslinių tyrimų tarybai (EMTT).

^top

Parama mokslininkų mokymui ir karjeros vystymui

Ši parama mokymui ir karjeros vystymui skirta mokslininkams iš visos Europos Sąjungos bei šalių partnerių mokslinių tyrimų srityje. Ji įgyvendinama įvairiais paramos veiksmais, pavadintais Marijos Kiuri vardu.

Specifinėms grupėms, ypač MVĮ, skirti moksliniai tyrimai

Tai mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo projektai, kuriuos daugiausia įgyvendina universitetai, mokslinių tyrimų centrai arba kiti juridiniai asmenys, orientuodamiesi į specifines grupes, ypač MVĮ, arba į pilietinės visuomenės organizacijas bei jų tinklus.

Apie pinigus

Pagrindinis BP7 finansinės paramos principas yra bendras finansavimas. Tai reiškia, kad Komisija paprastai „neperka“ mokslinių tyrimų paslaugų, sudarydama sutartis ir mokėdama nustatytą kainą. Tačiau ji teikia subsidijas projektams, tam tikra dalimi prisidėdama prie visų išlaidų.

Maksimalus kompensuojamų projekto išlaidų dydis priklauso nuo šio projekto finansavimo schemos, dalyvių teisinio statuso ir veiklos pobūdžio. Mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo veiklos atveju paprastai kompensuojama 50 proc. išlaidų. Tam tikri juridiniai asmenys gali gauti iki 75 proc. (nesiekiančios pelno viešosios įstaigos, MVĮ, mokslinių tyrimų organizacijos, aukštojo ir vidurinio mokymo įstaigos). Demonstracinės veiklos atveju kompensuojama iki 50 proc. išlaidų. Jeigu vykdoma kitokio pobūdžio veikla (pavyzdžiui, konsorciumo valdymas, kontaktų nustatymas, mokymas, koordinavimas, platinimas), gali būti kompensuojama iki 100 proc. atitinkamų išlaidų. Iki 100 proc. kompensacija taikoma ir mokslinių tyrimų ties pažinimo riba veiksmams pagal Europos mokslinių tyrimų tarybos sprendimus.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Į viršų