An Coimisiún Eorpach

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Conas a bheith bainteach
le 7ú Creatchlár an AE um thaighde

Cad iad na ‘Scéimeanna Maoinithe’?

Scéimeanna maoinithe is ea na cineálacha tionscadal trína gcuirtear an clár chun feidhme. Is iad seo a leanas iad:

Comharthionscadail

Tionscadail thaighde is ea Comharthionscadail a bhfuil cúspóirí eolaíocha agus teicneolaíocha acu atá mínithe go soiléir mar aon le torthaí ionchais sonracha (faoi mar a bheadh ag forbairt eolais nó teicneolaíocht nua nó chun feabhas a chur ar iomaíochas na hEorpa). Cuirtear i bhfeidhm iad ag cuibhreannais atá comhdhéanta de rannpháirtithe ó thíortha difriúla, agus ó lucht tionscail agus lucht acadaimh.

Líonraí barrfheabhais

Déantar na Líonraí Barrfheabhais a dhearadh d’institiúidí taighde atá sásta mórchuid dá ngníomhaíochtaí agus dá n-inniúlachtaí a chumasc agus a chomhtháthú go feidhmiúil i réimse ar leith, d’fhonn ‘lárionad samhalta taighde’ Eorpach a chruthú sa réimse seo.

Déanfaidh siad amhlaidh trí ‘Chomhchlár Gníomhaíochtaí’ a chur chun feidhme, bunaithe ar úsáid chomhtháite agus chomhlántach d’acmhainní ó aonaid, ranna, shaotharlanna nó fhoirne móra taighde ina n-iomláine. Éileoidh cur chun feidhme an Chomhchlár Gníomhaíochtaí seo gealltanas foirmiúil ó na heagraíochtaí atá ag comhtháthú cuid dá n-acmhainní agus dá ngníomhaíochtaí.

Comhordú agus bearta tacaíochta

Seo iad bearta nach gclúdaíonn an taighde é féin, ach an comhordú agus an líonrú ag baint le tionscadail, cláir agus beartais. Cuireann sé san áireamh, mar shampla:

  • gníomhaíochtaí comhordaithe agus líonraithe; scaipeadh agus úsáid eolais;
  • gníomhaíochtaí amhail staidéir nó grúpaí saineolaithe a chabhraíonn chun an Creatchlár a chur chun feidhme;
  • tacaíocht do theacht trasnáisiúnta ar mhórbhonneagair thaighde;
  • bearta chun rannpháirtíocht fiontar beag agus meánmhéide, an tsochaí shibhialta agus a líonraí a spreagadh;
  • tacaíocht do dhul i gcomhar le scéimeanna taighde Eorpacha eile (m.sh. ‘taighde ar thús cadhnaíochta’).
^Barr an leathanaigh

Tionscadail aonair

Tionscadail arna ndéanamh ag foirne taighde aonair, náisiúnta nó ilnáisiúnta, arna dtreorú ag ‘príomhimscrúdaitheoir’, arna maoiniú ag an gComhairle Taighde Eorpach (CTE).

Tacaíocht d’oiliúint agus d’fhorbairt gairme taighdeoirí

Oiliúint agus forbairt gairme do thaighdeoirí ó gach cuid den Aontas Eorpach agus a gcomhpháirtithe taighde, trí raon beart tacaíochta ainmnithe as Marie Curie.

Taighde chun sochair grúpaí sonracha – go háirithe chun sochair na bhFiontar Beag agus Meánmhéide

Tionscadail thaighde agus fhorbartha teicneolaíche ina ndéanann gníomhairí amhail ollscoileanna, ionaid taighde nó aonáin dlíthiúla eile formhór an taighde chun sochair grúpaí sonracha, go háirithe chun sochair na bhfiontar beag agus meánmhéide, nó eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus a líonraí.

Maidir leis an airgead

Is é an comh-mhaoiniú bunphrionsabal an mhaoinithe in FP7*. Ciallaíonn sé seo, i gcoitinne, nach ‘gceannaíonn’ an Coimisiún seirbhísí taighde trí chonarthaí a bhronnadh agus praghas a íoc, ach go dtugann sé deontais do thionscadail a íocann céatadán áirithe de na costais foriomlána.

Braitheann na huasrátaí aisíocaíochta i gcomparáid le costais tionscadail ar an scéim maoinithe, stádas dlíthiúil an rannpháirtí agus an cineál gníomhaíochta. Is é 50 % an ráta caighdeánach aisíocaíochta do ghníomhaíochtaí taighde agus forbartha theicneolaíche. Féadfaidh aonáin dhlíthiúla áirithe suas le 75% (forais phoiblí neamhbhrabúsacha, fiontair bheaga agus mheánmhéide, eagraíochtaí taighde, forais ardoideachais agus iarbhunoideachais) a fháil. Do ghníomhaíochtaí taispeána, ráta aisíocaíochta de suas le 50 % atá i réim. Do ghníomhaíochtaí eile (bainistiú cuibhreannais, líonrú, oiliúint, comhordú, scaipeadh srl.) féadfaidh an ráta aisíocaíochta a bheith suas le 100 % de na costais cháilithe. Tá feidhm ag an ráta 100 % maidir le taighde ar thús cadhnaíochta faoin gComhairle Taighde Eorpach.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Barr an leathanaigh