Euroopa Komisjon - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuidas ühineda ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammiga

Mis on rahastamiskavad?

Rahastamiskavad on sellist tüüpi projektid, mille kaudu programmi rakendatakse. Rahastamiskavade alla kuuluvad:

Koostööprojektid

Koostööprojektid on uurimisprojektid, mille teaduslikud ja tehnoloogilised eesmärgid on selgelt sõnastatud ning millelt oodatakse konkreetseid tulemusi (nagu uute teadmiste või tehnoloogia loomine Euroopa konkurentsivõime tõstmiseks). Koostööprojekte viivad ellu erinevaid riike ja nii tööstus- kui akadeemilisi valdkondi esindavatest osalejatest koosnevad konsortsiumid.

Pädevusvõrgustikud

Pädevusvõrgustike rahastamiskava on loodud neile uurimisasutustele, mis on valmis ühendama ja funktsionaalselt integreerima olulise osa oma teatud valdkonda puudutavast tegevusest ja võimalustest eesmärgiga rajada selles valdkonnas Euroopa virtuaalne uurimiskeskus.

Selleks rakendatakse ühtset tegevuskava, mis põhineb tervete uurimisüksuste, osakondade, laboratooriumite ja suurte töörühmade ressursside integreeritud ning üksteist täiendaval kasutamisel. Nimetatud ühtse tegevuskava rakendamine toob organisatsioonidele, mis on valmis osa oma ressurssidest ja tegevusest integreerima, kaasa ametliku kohustuse.

Pädevusvõrgustikud

Need on meetmed, mis ei puuduta otseselt teadusuuringuid, vaid projektide, programmide ja poliitikate koordineerimist ning koostöövõrgustike loomist nende tarbeks.

Niisuguste meetmete hulka võiksid kuuluda näiteks:

  • koordineerimine ja koostöövõrgustike loomine, teadmiste levitamine ja rakendamine;
  • meetmed, nagu uuringud ja ekspertrühmad, mis aitavad raamprogrammi rakendada;
  • riigiülese ligipääsu toetamine tähtsamatele teadusuuringute infrastruktuuridele;
  • meetmed VKEde, kodanikuühiskonna ning nende võrgustike osavõtu ergutamiseks;
  • koostöö toetamine teiste Euroopa teadusuuringute kavadega
    (eesliiniuuringud).

Üksikprojektid

Projektid, mida teostavad üksikud riigisisesed või -ülesed juhtivteadlaste uurimisrühmad ning mida toetab Euroopa Teadusnõukogu (ERC).

^top

Teadlaste koolitamise ja karjäärikujundamise toetamine

Kogu Euroopa Liidust ning selle teadusuuringute partnerriikidest pärit teadlaste koolitamine ja nende karjääri kujundamine, mida teostatakse erinevate Marie Curie järgi nime saanud toetusmeetmete kaudu.

Teadusuuringud konkreetsete rühmade (eriti VKEde) huvides

Teaduse ja tehnoloogia arendusprojektid, mille puhul suurema osa uurimistööst teostavad ülikoolid, uurimiskeskused või muud juriidilised isikud ning mida viiakse läbi konkreetsete rühmade (eriti just VKEde) või kodanikuühiskonna organisatsioonide ja nende võrgustike huvides.

Rääkides rahast

RP7 toetuste peamiseks põhimõtteks on kaasrahastamine: komisjon üldiselt ei „osta” teadusuuringuid, sõlmides selleks lepinguid või makstes teatud hinda, vaid pakub toetusrahasid projektidele, mis annavad ka ise oma panuse teatud protsendi ulatuses projekti kogumaksumusest.

Hüvitatud summa ja projekti kulude suhte ülempiir oleneb rahastamiskavast, osaleja juriidilisest staatusest ning tegevuse liigist. Tavapäraselt hüvitatakse teadusuuringute ja tehnoloogia arendustegevuse puhul 50% kuludest. Teatud juriidiliste isikute puhul võib hüvitismäär olla ka kuni 75% (mittetulunduslikud avalikud asutused, VKEd, teadusuuringute organisatsioonid, kõrg- ja keskharidusasutused). Näidistegevuste puhul on hüvitismääraks kuni 50%. Muude tegevuste (konsortsiumi juhtimine, võrgustike rajamine, koolitamine, koordineerimine, levitamine jne) puhul võidakse hüvitada kuni 100% hüvituskõlblikest kuludest. 100% hüvitis kehtib ka Euroopa Teadusnõukogu raames teostatavatele eesliini teadusuuringutele.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Üles