Europa-Kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Sådan kan du deltage i EU’s 7. rammeprogram for forskning

Hvad er »finansieringsordningerne«?

Finansieringsordninger er den type af projekter, som programmet implementeres igennem. De inkluderer følgende:

Samarbejdsprojekter

Samarbejdsprojekter er forskningsprojekter med et klart defineret videnskabeligt og teknologisk mål og med specifikke forventede resultater (så som udvikling af ny teknologi eller viden, der skal forbedre europæisk konkurrencedygtighed). De udføres af konsortier sammensat af deltagere fra forskellige lande og fra erhvervslivet og den akademiske verden.

Ekspertisenetværk

Ekspertisenetværk er udtænkt til forskningsinstitutioner, der er villige til at kombinere en betydelig del af deres aktiviteter og integrere dem på et givet felt med det formål at skabe et europæisk »virtuelt forskningscenter« på det pågældende felt.

Dette vil de gøre via implementering af et "Fælles Aktivitetsprogram" baseret på en integreret og komplementær brug af ressourcer fra forskningsenheder, fakulteter, laboratorier eller store hold. Implementeringen af dette Fælles Aktivitetsprogram kræver en formel forpligtelse fra de organisationer, der integrerer en del af deres ressourcer og aktiviteter.

Samordning og støtteaktiviteter

Dette er tiltag, der ikke dækker forskningen i sig selv, men samordning og netværksopbygning imellem projekter, programmer og politikker.

Dette kunne for eksempel omfatte:This includes, for example:

  • samordning og netværksaktiviteter, udbredelse og brug af viden
  • aktiviteter så som studier eller ekspertgrupper, der støtter implementeringen af RP’et
  • støtte til transnational adgang til store forskningsinfrastrukturer
  • aktiviteter, der kan anspore deltagelse af SMV’er, civilsamfundet og deres netværk
  • støtte til samarbejde med andre europæiske forskningsplaner (fx »frontlinjeforskning«).

Individuelle projekter

Projekter, der udføres af individuelle nationale og multinationale forskerhold anført af en »hovedforsker« finansieret af Det Europæiske Forskningsråd (ERC).

^Sidens top

Støtte til uddannelse og karriereudvikling for forskere

Uddannelse og karriereudvikling for forskere fra hele Den Europæiske Union og dens forskningspartnere igennem en række støtteaktiviteter opkaldt efter Marie Curie.

Støtte til gavn for særlige grupper – særligt SMV’er

Forskning og teknologiske udviklingsprojekter, hvor hovedparten af forskningen udføres af aktører så som universiteter, forskningscentre eller andre juridiske enheder, til støtte for specifikke grupper, særligt SMV’er eller for civilsamfundsorganisationer og deres netværk.

Nu da vi taler om penge

Det grundlæggende finansieringsprincip i RP7 er samfinansiering. Dette betyder almindeligvis, at Kommissionen ikke »køber« forskningsydelser ved at skrive kontrakter og betale en pris, men i stedet giver stipendier til projekter, der bidrager med en vis procentdel til de samlede omkostninger.

De højeste refunderingsrater for omkostninger til et projekt afhænger af finansieringsordningen, deltagerens juridiske status og typen af aktiviteter. Standardrefunderingsraten for forskning og teknologiske udviklingsaktiviteter er 50 %. Visse juridiske enheder (non-profit offentlige institutioner, SMV’er, forskningsor gani sationer, højere uddannelsesinstitutioner) kan få op til 75 %. For demonstre - ringsaktiviteter kan man få op til 50 %. For andre aktiviteter (konsortieadministration, netværksopbyggelse, uddannelse, sam - ordning, udbredelse osv.) kan refunderingen være op til 100%. 100% raten gælder også for frontlinjefors kningsaktiviteter under Det Europæiske Forskningsråd.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Sidens top