European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak se zapojit do 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum

Co to jsou „režimy financování“?

Režimy financování jsou typy projektů, jejichž prostřednictvím je daný program realizován. Jedná se o následující typy:

Projekty založené na spolupráci

Projekty založené na spolupráci jsou výzkumné projekty, které jasně definují vědecké a technologické cíle a konkrétní očekávané výsledky (jako např. rozvoj nových znalostí nebo technologií ke zlepšení evropské konkurenceschopnosti). Realizují je sdružení účastníků z různých zemí a z průmyslové či akademické oblasti.

Sítě excelence

Režim financování Sítě excelence je určen pro výzkumné instituce, které jsou ochotné kombinovat a funkčně integrovat významnou část svých aktivit a kapacit v dané oblasti s cílem vytvořit v této oblasti evropské „virtuální středisko výzkumu“.

Budou tak činit prostřednictvím realizace „Společného programu aktivit“ založeného na integrovaném a doplňkovém využívání zdrojů z kompletních výzkumných jednotek, oddělení, laboratoří nebo velkých týmů. Realizace tohoto Společného programu bude vyžadovat formální závazek od organizací integrujících část svých zdrojů a svých činností.

Koordinační a podpůrné činnosti

Jedná se o akce, které nepokrývají výzkum samotný, ale koordinují a vytvářejí sítě projektů, programů a politik.

Ty mohou zahrnovat například:

  • koordinaci a vytváření sítí aktivit, šíření a využívání znalostí;
  • činnosti, jako studie nebo expertní skupiny asistující při realizaci RP;
  • podporu nadnárodního přístupu k hlavním výzkumným infrastrukturám;
  • akce pro stimulování účasti MSP, občanské společnosti a jejich sítí;
  • podporu spolupráce s dalšími evropskými výzkumnými systémy (např. „Hraniční výzkum“).

Jednotlivé projekty

Projekty uskutečňované jednotlivými národními nebo nadnárodními výzkumnými týmy vedenými hlavním výzkumným pracovníkem, financované Evropskou radou pro výzkum (ERV).

^Nahoru

Podpora odborné přípravy a profesního rozvoje výzkumných pracovníků

Odborná příprava a profesní rozvoj pro výzkumné pracovníky ze zemí Evropské unie a jejich výzkumných partnerů prostřednictvím řady podpůrných akcí pojmenovaných po Marie Curie.

Výzkum ve prospěch konkrétních skupin – zejména MSP

Výzkum a technologický rozvoj projektů, kde největší část výzkumu vykonávají činitelé, jako jsou například univerzity, výzkumná střediska nebo jiné právní subjekty, ve prospěch specifických skupin, zejména MSP nebo organizací občanských společností a jejich sítí.

O penězích

Základním principem financování 7. RP je spolufinancování. To obecně znamená, že Komise nenakupuje výzkumné služby prostřednictvím udělování kontraktů a placením nějaké ceny, ale přiděluje granty projektům, které přispívají určitým procentem k celkovým nákladům.

Maximální míra refundace nákladů projektu závisí na režimu financování, právním postavení účastníka a typu činnosti. Standardní míra refundace u výzkumu a technologického rozvoje činí 50 %. Některé právní subjekty však mohou dosáhnout až 75 % (neziskové veřejné organizace, MSP, výzkumné organizace, vyšší a střední vzdělávací instituce). U demonstračních činností dosahuje míra refundace až 50 %. U ostatních aktivit (řízení sdružení, vytváření sítí, odborná příprava, koordinace, šíření apod.), může refundace dosáhnout až 100% oprávněných výloh. 100 % sazba je uplatňována také u hraničního výzkumu pod záštitou Evropské rady pro výzkum.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Nahoru