FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Как да участваме в 7ма Рамкова програма на ЕС за научни изследвания

Cхемите на финансиране

Схемите на финансиране са на практика типовете проекти, посредством които се изпълнява програмата. Те са следните:

Съвместни проекти

Съвместните проекти са научноизследователски проекти с ясно определени научни и технологични цели и специфични очаквани резултати (като разработване на ново познание или технология за подобряване на европейската конкурентоспособност). Те се разработват от консорциуми, съставени от участници от различни страни, както от промишлеността, така и от академичните среди.

Мрежи за компетентност

Схемата на финансиране Мрежи за компетентност е предназначена за научноизследователски институции, желаещи да комбинират и интегрират функционално значителна част от своите дейности и капацитетни възможности в дадена област, с оглед да създадат Европейски „виртуален център по научни изследвания“ в тази област.

Те могат да го осъществят чрез прилагане на „Съвместна програма за дейности“, базирана върху интегрирано и допълващо се използване на ресурси от научноизследователски отдели, катедри, лаборатории или големи научни колективи. Прилагането на Съвместната програма за дейности ще изисква официалното ангажиране от организациите, интегриращи част от своите ресурси и дейности.

Дейности по координация и подкрепа

Това са дейности, които не покриват самите научни изследвания, но координират и обхващат в мрежа проекти, програми и политики.

Това, например, може да включва:

  • координиране и дейности за обхващане в мрежа, както и разпространение и използване на знания
  • проучвания или експертни групи, подпомагащи изпълнението на РП
  • подкрепа за многонационален достъп до по-важните научноизследователски инфраструктури
  • дейности за насърчаване на участието на малките и средни предприятия, гражданското общество и техните мрежи
  • подкрепа с цел сътрудничество с други европейски схеми за научни изследвания (например, „научни изследвания в нови и гранични области“).

Индивидуални проекти

Проекти, разработвани от отделни национални или многонационални научноизследователски колективи, водени от „основен изследовател“, финансирани от Европейския съвет за научни изследвания (European Research Council – ERC).

^Нагоре

Подкрепа за обучение и развитие на кариерата на научните работници

Обучението и развитието на кариерата на научните работници от целия Европейски съюз и от страните-партньори в научните изследвания, става посредством редица подкрепящи дейности, наречени на името на Мария Кюри.

Научни изследвания в полза на специфични групи – в частност – на малки и средни предприятия

Проекти за научно и технологично развитие, в които голямата част от научните изследвания, осъществявани от университети, научноизследователски центрове или други юридически лица, са в полза на специфични групи, каквито са малките и средни предприятия, или организациите на гражданското общество и техните мрежи.

Да поговорим за пари

Основният принцип на финансиране в 7РП е съфинансирането. Това означава, че по принцип Комисията не „купува“ научноизследователски услуги, като възлага договори и плаща цената. Вместо това, тя предоставя безвъзмездна помощ (грантове) за проекти, като по този начин покрива известен процент от общите разходи за изпълнение на проекта.

Максималният дял на възстановяване на разходите по проекта зависи от схемата на финансиране, правния статут на участника и вида дейност. Стандартният дял на възстановяване за научни изследвания и технологично развитие е 50%. Някои юридически лица могат да получат до 75% (например, обществени организации с идеална цел, малки и средни предприятия, научноизследователски организации, висши и средни учебни заведения). За демонстрационни дейности делът на възстановяване е до 50 %. За други дейности (управление на консорциум, управление на мрежи, обучение, координация, разпространение и др.) делът на възстановяване може да достигне 100% от полагащите се разходи за конкретната дейност. Делът от 100% възвръщане на средствата се прилага също и за дейностите по научни изследвания в нови и гранични области в рамките на Европейския съвет за научни изследвания.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Нагоре