Skip to main content
European Commission logo

Så fröna för en hållbar framtid för det ekologiska jordbruket

Jordbrukare behöver tillgång till ekologiskt utsäde, men det råder brist på ekologiskt kvalitetsutsäde i EU. I det EU-finansierade projektet LIVESEED har man tacklat detta genom att ta fram en ny strategi för ekologiskt utsäde, en EU-omfattande utsädesdatabas och hållbara förädlingstekniker för specifika jordbruksförhållanden. Resultaten stärker EU:s ekologiska jordbruk och gynnar alla medborgare.

© mizina #277827879, source: stock.adobe.com 2021

PDF Basket

No article selected

I det EU-finansierade projektet LIVESEED, som lanserades 2017, ville man ta sig an problemet med tillgång till ekologiskt utsäde och dess kvalitet från olika vinklar, från marknadsaspekter till reglering.

”Vi ville till exempel veta hur transparent marknaden är” förklarar projektsamordnaren Ágnes Bruszik från Europakontoret för International Federation of Organic Agriculture Movements. ”Hur ser den aktuella tillgången och efterfrågan på ekologiskt utsäde ut i EU? Och vad är det som påverkar jordbrukare när de bestämmer sig för att använda, eller inte använda, ekologiskt utsäde?”

I projektet, som samlade experter från 18 europeiska länder, ville man också utforska funktionaliteten hos de befintliga nationella databaserna för ekologiskt utsäde och bedöma bästa praxis inom både EU:s politik och nationell politik. Jordbrukare behöver ett stort urval av lokalt anpassade ekologiska varianter, så i projektet ville man gärna titta på sätt att förbättra tillgången på ekologiska varianter med specifika egenskaper, såsom stresstålighet och motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar.

Ekologiska insatser

I det ambitiösa projektet föresatte man sig att uppnå sina mål med hjälp av 60 deluppgifter. Dessa omfattade att för första gången någonsin samla in data om tillgång och efterfrågan på ekologiskt utsäde i Europa och uppbyggnaden av en router-databas på EU-nivå. Detta gör det möjligt för leverantörer av utsäde att skriva in erbjudanden om utsäde i andra nationella databaser med hjälp av en enda registrering. Över 800 ekologiska jordbrukare har rådfrågats om olika aspekter, och LIVESEED har framgångsrikt utökat plattformen Organic Farm Knowledge Platform med en särskild del om utsäde och förädling.

”Vi håller också på att utveckla en ny hälsostrategi för ekologiskt utsäde, samt en färdplan mot målet att använda 100 % ekologiskt utsäde 2036”, säger Bruszik. ”I den strategin tar vi hänsyn till förutsättningarna för utsädesproduktion och tittar på utsädesmognad, utsädets mikrobiom samt effekterna av ekologiska metoder för utsädesbetning.” Projektteamet utvecklar också nya sorttestmodeller som genomförs på plats på gården, för att förbättra testningen av ekologiska varianter utförd av jordbrukarna själva, med deras egna lokala förutsättningar.

Utöver nya förädlingsmetoder, så har en annan innovativ aspekt av LIVESEED varit vad man kallar det systembaserade förädlingskonceptet. ”Det bjuder in dem som är involverade i ekologisk växtförädling att se bortom värdekedjan och införliva ekologisk förädling inom ramen för bredare mål för hållbar utveckling”, noterar Bruszik. ”Nästa steg blir att bryta ner konceptet i operativa mål och att sedan genomföra dem.”

Uppfylla ekologiska mål

LIVESEED kommer att vara en hjälp på vägen mot att uppnå de ambitiösa EU-målen. Till 2030 ska 25 % av EU:s jordbruksmark användas till ekologiskt jordbruk. ”För jordbrukarna omfattar fördelarna med det här projektet en förbättrad tillgång till ett bredare utbud av utsäde av hög kvalitet, förbättrad kunskap om utsädesproduktion och möjligheten att testa nya eller lovade sorter i deras egna klimatmässiga förutsättningar”, tillägger Bruszik. ”Nya förädlingsmaterial som släpps via projekt som LIVESEED hjälper till att minska beroendet av syntetiska utsädesbehandlingar, tack vare att man tar fram sorter som kan stå emot sjukdomar som lever i utsäde eller i jorden. Det möjliggör i sin tur en miljömässigt säkrare produktion.”

Ett större utbud av ekologiska sorter, anpassade till lokala och klimatmässiga förutsättningar, hjälper till att diversifiera produktionen med hjälp av växelbruk och ger ekologiska gårdar motståndskraft mot de skadliga effekterna av klimatförändringarna.

Projektteamet har också bidragit till nya ekologiska EU-förordningar genom att lämna sina åsikter i samråd med Europeiska kommissionen. Huvudfokus här har legat på införandet av nya typer av ekologiska växtförökningsmaterial. ”Kommissionen planerar att fastställa kriterier för att beskriva egenskaperna hos dessa ekologiska varianter och bestämma deras produktions- och marknadsföringsvillkor”, säger Bruszik. ”LIVESEED tillhandahöll en positiv förteckning över grödor som man kan överväga.”

PDF Basket

No article selected

Uppgifter om projektet

Projektets akronym
LIVESEED
Projektnummer
727230
Projektsamordnare
Sweden
Projektdeltagare:
Austria
Bulgaria
Denmark
France
Germany
Greece
Hungary
Italy
Latvia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Spain
Switzerland
United Kingdom
Total kostnad
€ 8 997 295
EU-bidrag
€ 7 454 839
Projekttid
-

All success stories