Skip to main content
Research and Innovation logo

Nieuw onderzoek ondersteunt opzetten geïntegreerde afvalinzamelingsystemen

Voor de transitie naar een afvalvrije economie moeten steden en regio’s afval correct inzamelen, recyclen en hergebruiken. Helaas is dit nu vaak niet het geval. Dankzij het door de EU gefinancierde project COLLECTORS hebben beleidsmakers nu toegang tot informatie voor de implementatie van geïntegreerde systemen voor afvalinzameling, om het leven voor EU-burgers schoner en groener te maken.

©Irina Strelnikova #381606054, source: stock.adobe.com 2021

PDF Basket

No article selected

Elk jaar genereert de EU meer dan 2,5 miljard ton afval, ofwel 5 ton per persoon. Het goede nieuws is dat veel van dit afval kan worden gerecycled en hergebruikt. Het slechte nieuws is echter dat hiervoor adequate inzamelingsprocessen nodig zijn, wat vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan is.

“De uitdaging met afvalinzameling is dat het een sterk verspreid proces is”, aldus Tjerk Wardenaar, consultant bij EGEN (onderdeel van de PNO Groep, coördinator van het project). “Individuele consumenten produceren kleine hoeveelheden afval, lokale en regionale autoriteiten implementeren inzamelingsystemen, afvalbeheersbedrijven zamelen het afval daadwerkelijk in, recyclingmaatschappijen winnen materialen terug uit het afval, enzovoort.”

Met de steun van het door de EU gefinancierde project COLLECTORS wil Wardenaar ervoor zorgen dat we beter begrijpen hoe deze verschillende stappen met elkaar verband houden. “Afvalinzameling is afhankelijk van een combinatie van sociale en technische factoren”, legt hij uit. “Ons doel is het identificeren van beste praktijken die beleidsmakers kunnen gebruiken om een geïntegreerd afvalinzamelingsysteem te implementeren dat de Europese transitie naar een afvalvrije, circulaire economie ondersteunt.”

Richtsnoeren voor elk niveau van besluitvorming

Om te beginnen verzamelde het project informatie over 242 afvalinzamelingsystemen uit heel Europa. Deze gegevens werden vervolgens geharmoniseerd, geanalyseerd en samengevoegd in een online database die kan worden doorzocht op de kenmerken voor een specifieke afvalstroom of op lokale/regionale kenmerken.

Deze gegevens vormen de basis voor 12 regionale casusonderzoeken. Deze onderzoeken behandelen verschillende typen afvalinzamelingsystemen en omvatten een levenscyclusanalyse en een kosten-batenanalyse. Ze houden tevens rekening met factoren die burgers stimuleren om het afvalinzamelingsysteem te gebruiken en die zorgen voor afstemming op de bredere recyclingwaardeketen. “Deze casusonderzoeken bieden voorbeelden van beste praktijken in afvalinzameling binnen het kader van verschillende regio’s”, merkt Wardenaar op.

Het project stelde tevens richtsnoeren en aanbevelingenop voor het creëren van beter presterende afvalinzamelingsystemen. Er zijn specifieke richtsnoeren opgesteld voor verschillende besluitvormingsniveaus, waaronder EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Zo pleit het project op EU- en nationaal niveau voor een verschuiving van het traditionele afvalbeheer op gemeenteniveau richting een benadering waarbij de circulaire economie centraal staat. Op lokaal niveau biedt het project lokale besluitvormers praktische, eenvoudig te implementeren aanbevelingen om de prestaties van afvalinzamelingsystemen te verbeteren. “Europese doelen zoals de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen vormen weliswaar een belangrijke stimulans voor betere afvalinzameling, maar deze doelen zijn afhankelijk van een succesvolle implementatie op regionaal en lokaal niveau”, legt Wardenaar uit. “Onze aanbevelingen onderstrepen de uitdagingen waarmee lokale afvalbeheerders te maken krijgen bij het implementeren van deze doelen.”

Aanbevelingen hebben al een grote invloed

De aanbevelingen van het project hebben al invloed. Zo werken meerdere consortiumpartners samen met lokale en regionale afvalinzamelingsautoriteiten om deze aanbevelingen te implementeren. Daarnaast kijkt de Europese Commissie of de resultaten en aanbevelingen van het project kunnen worden gebruikt om de vele verschillende afvalinzamelingsystemen binnen Europa te harmoniseren.

Volgens Wardenaar vormen deze resultaten een indicatie van de aanzienlijke belangstelling en steun voor het opzetten van betere afvalinzamelingsystemen. “Deze belangstelling komt niet allen van besluitvormers, maar, wat wellicht nog belangrijker is, ook van de burger”, stelt Wardenaar vast. “Om in te spelen op deze belangstelling, moeten we onze focus verbreden en ervoor zorgen dat onze afvalinzamelingsystemen daadwerkelijk bijdragen aan meer recycling en de transitie naar een circulaire economie ondersteunen.”

PDF Basket

No article selected

Projectgegevens

Acroniem
COLLECTORS
Projectnummer
776745
Coördinator
Nederland
Deelnemers:
België
Finland
Duitsland
Nederland
Totale kosten
€ 1 498 400
EU-bijdrage
€ 1 498 400
Duur
-

All success stories