Skip to main content
European Commission logo

Għodda biex tidentifika l-aħjar soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura għal sfidi ambjentali speċifiċi

Interventi bħal bjut ekoloġiċi u restawr ta’ passaġġi tal-ilma jistgħu jindirizzaw kwistjonijiet ambjentali. Il-proġett iffinanzjat mill-UE ReNature żviluppa għodda għar-riċerkaturi, dawk li jippjanaw u partijiet ikkonċernati biex jidentifikaw soluzzjonijiet minn natura. Ix-xogħol se jwettaq l-għanijiet klimatiċi tal-UE u jippermetti liċ-ċittadini fl-UE jgawdu bliet aktar ekoloġiċi.

©glowonconcept #62287504, source: stock.adobe.com 2022

PDF Basket

No article selected

L-Istati Membri kollha tal-UE għandhom għan komuni: li jsiru newtrali għall-karbonju sal-2050, u jnaqqsu l-impatt ambjentali tagħhom b’mod konsiderevoli qabel dak iż-żmien. Iżda l-aħjar mod biex tasal ivarja minn pajjiż għal ieħor.

It-tħassib relatat mal-provvista tal-ilma, l-urbanizzazzjoni sostenibbli u l-preservazzjoni tal-organiżmi selvaġġi huwa mifrux. L-involviment tal-atturi lokali huwa kruċjali biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi u oħrajn speċifiċi għall-pajjiż.

ReNature tnieda b’dawn il-ħtiġijiet f’moħħna. Il-proġett kellu l-għan li jħaffef l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura (NBS). Ikkoordinat mill-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġika, huwa kien appoġġjat minn universitajiet fl-Irlanda, l-Italja u r-Renju Unit.

“Ridna nippromwovu r-riċerka u l-innovazzjoni, waqt li nindirizzaw sfidi relatati ma’ esperjenza limitata u għarfien ta’ soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura fuq skala lokali u nazzjonali,” jispjega Mario Balzan, koordinatur ta’ ReNature. “Fi tliet snin, żviluppajna raggruppament ta’ riċerka biex nilħqu dawn l-għanijiet.”

L-istituzzjonijiet differenti involuti ffukaw l-aktar fuq l-NBS għall-konservazzjoni tal-bijodiversità u l-urbanizzazzjoni sostenibbli. Dawn is-soluzzjonijiet kellhom l-għan li jrawmu bliet li jappoġġjaw il-komunitajiet filwaqt li jippromwovu s-saħħa pubblika, l-aċċess għan-natura, l-identità kulturali u l-koeżjoni soċjali.

“Flimkien ipprovdejna opportunitajiet ta’ taħriġ u ta’ bini ta’ kapaċità għar-riċerkaturi u l-organizzazzjonijiet. Ħarriġna aktar minn 430 student minn madwar 50 pajjiż, personalment jew online,” jgħid Balzan.

Fost il-kompiti ewlenin tal-proġett kien hemm il-ħruġ ta’ serje ta’ sejħiet għas-sottomissjoni ta’ studji ta’ każijiet dwar l-NBS speċifiċi għal Malta u għall-klima tal-Mediterran. Dawn ġew integrati fil-Kompendju tas-Soluzzjonijiet ibbażati fuq in-Natura ta’ ReNature, li jista’ jiġi aċċessat minn kulħadd, minn dawk li jfasslu l-politika sa disinjaturi, dawk li jippjanaw il-bliet u ċ-ċittadini.

Għodda għall-iżvilupp sostenibbli għal kulħadd

Il-Kompendju fih għodda li tivvaluta l-adegwatezza ta’ NBS differenti biex jindirizza l-isfidi ewlenin tas-soċjetà. “Ladarba jkunu identifikaw l-isfidi speċifiċi li għandhom impatt fuq l-ibliet tagħhom, l-utenti tal-għodda jiġu ppreżentati b’lista ta’ NBS li ntużaw biex jindirizzaw dawk l-isfidi fil-passat,” iżid Balzan. “L-għodda tipprovdi wkoll indikazzjoni tal-effettività tas-soluzzjoni kif jirriżulta minn analiżi attiva ta’ studju ta’ każijiet. Sistema sempliċi ta’ kodiċijiet tal-kulur tindika kemm-il darba NBS speċifiċi ntużaw b’suċċess biex isolvu l-problema identifikata.”

Il-kwalità ħażina tal-arja fl-ibliet, pereżempju, hija indirizzata l-aktar permezz ta’ interventi fi spazji pubbliċi, iżda l-għodda tidentifika wkoll ħames kategoriji oħra ta’ NBS. Dawn jinkludu bjut u ħitan ekoloġiċi, interventi f’infrastruttura tat-trasport lineari u korpi tal-ilma.

“Għal kull waħda minn dawn is-soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura, l-għodda ReNature tidentifika lista usa’ ta’ benefiċċji soċjali, ambjentali u ekonomiċi assoċjati mal-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet differenti bbażati fuq in-natura. Dan jipprovdi indikazzjoni tal-multifunzjonalità ta’ kull soluzzjoni u juri kif din tista’ twassal għal benefiċċji multipli,” jirrimarka Balzan.

Il-proġett irnexxielu wkoll iżid l-eċċellenza fir-riċerka u l-innovazzjoni b’total ta’ 11-il pubblikazzjoni riveduti mill-pari, ġabra ta’ riżorsi ta’ taħriġ u 20 dokument ippreżentati f’konferenzi internazzjonali. Dan irriżulta wkoll f’kollaborazzjonijiet fit-tul u riżultati ta’ riċerka.

Kollox ma’ kollox, ReNature jipprovdi opportunità lir-riċerkaturi biex jistabbilixxu ruħhom bħala mexxejja fl-iżvilupp ta’ kollaborazzjonijiet ta’ riċerka dwar l-NBS fin-nofsinhar tal-Ewropa u fir-reġjun tal-Mediterran. Il-proġett tlesta f’Awwissu 2021 iżda l-membri ta’ ReNature kellhom ħafna x’jagħmlu minn dak iż-żmien ’l hawn. Huma impenjaw ruħhom f’kollaborazzjonijiet ġodda ma’ msieħba nazzjonali u oħrajn Ewropej, u saħansitra saru internazzjonali meta kkollaboraw ma’ istituzzjonijiet ibbażati fl-Istati Uniti u fl-Asja.

PDF Basket

No article selected

Dettalji tal-proġett

Akronimu tal-proġett
ReNature
Proġett Nru
809988
Koordinatur tal-proġett
Malta
Parteċipant tal-proġett:
Il-Bulgarija
L-Irlanda
L-Italja
Malta
Ir-Renju Unit
Kostijiet totali
€ 995 905
Kontribuzzjoni tal-UE
€ 995 905
Tul ta’ żmien
-

All success stories