Skip to main content
European Commission logo

Ανθεκτικές λύσεις κυβερνοασφάλειας για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Αν και οι τεχνολογίες πληροφοριών έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, έχουν αφήσει τις εταιρείες εκτεθειμένες σε νέες απειλές. Ιδίως οι μικρότερες επιχειρήσεις σπάνια είναι προετοιμασμένες να αμυνθούν σε κυβερνοεπιθέσεις. Ένα έργο, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ανέπτυξε νέα εργαλεία που βοηθούν τις εταιρείες, και συνεπώς τους πολίτες, να προστατεύονται, και τα διέθεσε σε μια εύχρηστη πλατφόρμα.

© DmitryRazinkov, #266549367, source:stock.adobe.com 2021

PDF Basket

No article selected

Η πανδημία της COVID-19 ανέδειξε, περισσότερο παρά ποτέ, την αυξανόμενη εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τις τεχνολογίες των πληροφοριών (ΤΠ). Εταιρείες όλων των μεγεθών και από όλους τους κλάδους στηρίζονται σε συστήματα ΤΠ για τη διεκπεραίωση καθημερινών λειτουργιών και την αλληλεπίδραση με προμηθευτές και καταναλωτές.

Αυτό, όμως, σημαίνει ότι όταν ανακύπτουν θέματα κυβερνοασφάλειας, μπορεί να προκαλούν σοβαρές οικονομικές ζημίες. Οι κυβερνοεπιθέσεις υπονομεύουν επίσης την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ακμάζουσα ψηφιακή κοινωνία μας.

«Η επιγραμμική κλοπή εμπορικών απόρρητων, επιχειρηματικών στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, αλλά και η διακοπή υπηρεσιών, όλα αυτά τα περιστατικά οδηγούν σε οικονομικές απώλειες», εξηγεί ο κ. Αναστάσιος Δρόσου, συντονιστής του έργου FORTIKA και ερευνητής Γ’ στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) της Ελλάδας. «Το εκτιμώμενο κόστος του κυβερνοεγκλήματος στην παγκόσμια οικονομία υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε πάνω από 775 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι απειλές της κυβερνοασφάλειας μπορούν επίσης να έχουν σοβαρές συνέπειες και για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, όπως για την ιδιωτικότητά τους.»

Ισχυρά εργαλεία κυβερνοασφάλειας

Το έργο FORTIKA ξεκίνησε με απώτερο στόχο να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αντιμετωπίσουν αυτήν την απειλή. Οι μικρότερες επιχειρήσεις έχουν περιορισμένους πόρους, και συχνά δεν διαθέτουν εμπειρογνώμονες που να απασχολούνται μόνιμα από την εταιρεία. «Γνωρίζουμε ότι το πόσο ευάλωτη είναι μια επιχείρηση στις κυβερνοεπιθέσεις είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους της», ισχυρίζεται ο κ. Δρόσου. «Οι ΜΜΕ σπάνια είναι προετοιμασμένες να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους ψηφιακούς πόρους τους αλλά και να προστατεύσουν τα δεδομένα και την ιδιωτικότητα των πελατών τους.»

Η κοινοπραξία του έργου αποφάσισε να δημιουργήσει εργαλεία ειδικά για τις ανάγκες των ΜΜΕ. Αναπτύχθηκαν υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που στηρίζονται σε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), για παράδειγμα, για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών. Το έργο αξιολόγησε επίσης τις νομικές και ηθικές πτυχές τής προστασίας της κυβερνοασφάλειας και ενσωμάτωσε αυτά τα στοιχεία στα προτεινόμενα τεχνικά συστήματά του.

«Το εργαλείο ΤΝ του FORTIKA, για παράδειγμα, εποπτεύει το δίκτυο μιας εταιρείας, εντοπίζει τυχόν απειλές και, εφόσον χρειαστεί, ενεργοποιεί αντίμετρα», προσθέτει ο κ. Δρόσου. «Τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορεί εύκολα να παρέχονται μέσω μιας οικονομικά προσιτής συσκευής, η οποία ονομάζεται FORTIKA Gateway (πύλη) και εγκαθίσταται από τις ίδιες τις ΜΜΕ.»

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της συσκευής Gateway είναι ότι χρησιμοποιεί μια καινοτόμο τεχνολογία βασισμένη σε υλικό Η/Υ που είναι γνωστή ως «Edge Acceleration». Η τεχνολογία Edge Acceleration αξιοποιεί την υπολογιστική παρυφών (δηλαδή την υπολογιστική η οποία εκτελείται στην πηγή ή κοντά στην πηγή των δεδομένων), δίνοντας στις ΜΜΕ πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ υψηλού επιπέδου με τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικά προσιτό.

Επίσης, αναπτύχθηκε μια συνιστώσα ασφάλειας πληροφοριών και διαχείρισης συμβάντων (SIEM). Αυτή η προσαρμόσιμη και πολύ διαδραστική οπτική διεπαφή προσφέρει στους τελικούς χρήστες μια φιλική, ευνόητη και ολοκληρωμένη επισκόπηση σε πραγματικό χρόνο των στοιχείων του ενεργητικού τους, της κατάστασης ασφαλείας και των τρεχουσών ενεργειών αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας

Μια ακόμη σημαντική επιτυχία του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας. Η FORTIKA marketplace, όπως ονομάζεται η πλατφόρμα, παρέχει στις ΜΜΕ πρόσβαση σε καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί τόσο στο πλαίσιο του έργου όσο και από τρίτους. Αυτή η υπηρεσία μίας στάσης επιτρέπει στις εταιρείες να αναζητούν, να επιλέγουν και να τηλεφορτώνουν τα συστήματα κυβερνοασφάλειας που χρειάζονται. «Ένας στόχος της πλατφόρμας FORTIKA marketplace είναι να κατευθύνει τους χρήστες μικρών επιχειρήσεων σε αξιόπιστες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας», υποστηρίζει ο κ. Δρόσου.

«Η πλατφόρμα δεν είναι απλώς ένα μέσο για την προαγωγή εργαλείων κυβερνοασφάλειας τα οποία είχαν αναπτυχθεί από την κοινοπραξία FORTIKA. Πρόκειται για μια ανοικτή πλατφόρμα, όπου μια σειρά υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας μπορούν να γίνουν αντικείμενο εμπορευματοποίησης για ΜΜΕ παγκοσμίως. Παρέχοντας στις ΜΜΕ πρόσβαση σε κυβερνοασφάλεια υψηλού επιπέδου σε χαμηλή τιμή και με ελάχιστο κόπο, θα είναι σε θέση να επικεντρώσουν τους περιορισμένους πόρους τους στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητές τους και να ευημερήσουν.»

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση της ευρωπαϊκής οικονομίας, συνεπάγεται επίσης την εδραίωση της πολυπόθητης εμπιστοσύνης σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η επικείμενη εμπορευματοποίηση των συστημάτων που προτείνει το FORTIKA, καθώς και η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, θα συμβάλουν επίσης στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στους τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και έρευνας όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια.

PDF Basket

No article selected

Στοιχεία έργου

Ακρωνύμιο έργου
FORTIKA
Αριθ. έργου
740690
Συντονιστής έργου
Greece
Συμμετέχοντες στο έργο:
Belgium
Germany
Greece
Ireland
Italy
Slovenia
Spain
United Kingdom
Συνολικό κόστος
€ 4 918 812
Συνεισφορά της ΕΕ
€ 3 997 025
Διάρκεια
-

All success stories