Hälso- och sjukvården i norr blir elektronisk

I Norra periferin får hälso- och sjukvården snabbt en modern profil, vilket särskilt gynnar äldre och unga familjer. Tjänster inom e-hälsa och telemedicin för människor som bor i avlägsna och isolerade områden omfattar redan teknisk utveckling, innovation och forskning. I delar av Sverige används logopedi på distans i allt större utsträckning, medan teledialys i dag utförs rutinmässigt i norra Norge. Syftet med projektet Konkurrenskraftiga hälso- och sjukvårdstjänster (2008-2010) är i slutänden att lansera och pröva nya pilottjänster inom e-hälsa i alla deltagande länder.

Ytterligare verktyg

 
Nya sätt att tillhandahålla medicinsk hjälp Nya sätt att tillhandahålla medicinsk hjälp

”De som bor i avlägsna samhällen och landsbygdssamhällen i Finland, Sverige, Norge och Skottland kommer att gynnas av bättre tillgång till e-hälsotjänster som teledialys, logopedi, fjärrövervakning av vitala tecken, en tjänst för mobil ögonscreening och en klinik för distansbehandling av skador.”
Minna Mäkiniemi, projektsamordnare, Norra Österbottens sjukhusdistrikt, Finland

Tills nyligen har regionens vårdgivare satsat mycket tid och pengar på att behandla människor som bor i glest befolkade områden. Men innovationer inom telemedicin och e-hälsa erbjuder i dag alternativ som är kostnadsmässigt fördelaktigare och effektivare, med inriktning på primärvård, kroniska åkommor och specialisttjänster på distans. Projektets första fas har slutförts – god praxis inom e-hälsa och innovativa lösningar har kartlagts och identifierats i partnerländerna och analyser har gjorts av servicebehov och brister.

Ta pulsen ute på fältet

Fyra länder som ingår i projektet (Finland, Sverige, Skottland och Norge) är för närvarande i färd med att granska potentiella pilotplatser, för att se om de verkligen är redo att tillhandahålla e-hälsotjänster som med framgång tillämpats i något av de andra partnerländerna. Denna andra fas av projektet innefattar samarbete mellan företrädare från offentlig sektor, universitet och företag. Arbetet beaktar regionala skillnader och behov och även vilka metodologiska tillvägagångssätt som lämpar sig för enskilda regioner.

Ekon av röster som bär milsvitt

Bland innovationer man överväger att överföra finns logopedi på distans från Sverige, teledialys från Norge, mobil ögonscreening för diabetes och glaukom i Finland, fjärröverföring av EKG från Skottland och The Bag – en enhet för fjärrövervakning av fysiologiska data – från Sverige.

Två anmärkningsvärda innovationer – logopedi på distans och teledialys – har redan visat sig positiva för patienter i avlägsna regioner. System för videokonferenser utgör en viktig länk i denna vårdprocess, genom att knyta samman personer som lider av afasi, dyslexi och Parkinsons sjukdom med de större sjukhusen. På liknande sätt har teledialys visat sig framgångsrikt, med högre kvalitet på patientuppföljningen och mindre restid för nefrologer och patienter.

Datum för ansökan

16/12/2009