Tekniskt samarbete till förmån för regional konkurrenskraft

Ytterligare verktyg

 
För att uppmuntra företag till att samarbeta och dela teknologisk sakkunskap med avsikt att förstärka varje partners konkurrenskraft samt det regionala näringslivet i sin helhet: det är målet med projektet ”Arena för Distribuerat Ingenjörsarbete”. Det handlar om att visa hur introduktionen av nya verksamhetsmetoder som baseras på effektivt samarbete mellan näringslivets parter kan gynna ny regional utveckling. Projektets initiativtagare tror att företagen måste gå in i olika former av gemensamt samarbete för att kunna utveckla komplexa industriella produkter. Det upplevs att denna form av strategiskt kompanjonskap som påverkar företagens organisationer kan producera fantastiska resultat i termer av effektivitet och konkurrenskraft. En av nyckelfaktorerna i projektet är således att formalisera samarbete baserat på klart identifierbara regler och rutiner och som har återverkat på de nya kommunikationsteknikerna. I dag skapar användningen av bredbandsanslutning till internet tillsammans med nya program verkliga fördelar till människor lika väl som till små och medelstora företag (SMF) lokaliserade i avlägsna och glest bebodda områden. Tack vare ny teknik, kan dessa företag ingå i nätverk och utveckla komplicerade produkter. Slutligen kommer även hela regioner att kunna ha fördelar av dessa nya möjligheter, förutsatt att de förstår den viktiga uppgiften för SMF under arbetets gång. Projektet Arena för distribuerat ingenjörsarbete har denna dubbla roll: att särskilt peka på de möjligheter som erbjuds genom dessa nya former för samarbete och att stimulera eftertanken – i företag och bland allmänhetens beslutsfattare – när det gäller möjligheter att använda nya interaktiva instrument för att gynna samarbetet mellan SMF och sprida kunskap som utvecklingsverktyg. Användningen av bredbandstelematik underlättar verkligen dessa närverksaktiviteter genom att medge partnerföretag att utbyta omfattande elektroniska dokument (ljud- och videofiler, grafer och 3D-simulationer, etc.). Kombinationen av samarbetet mellan företagen och bredbandsanslutningar till internet underlättar också träningen av sånt som är av särskilt strategiskt betydelse för SMF. Många aktiviteter är på väg att organiseras inom detta område med syftet att uppmuntra partnerföretagen att ägna nödvändig tid och teknologi till detta, och då framför allt genom att organisera gemensamma träningsträffar. Riktiga plattformar med bredbandsteknik som omfattar många tillverkningsföretag har byggts upp. Ett antal av dessa valdes ut för att särskilt hålla ögonen på konkreta detaljer i dessa nya former för samarbete och för att utvärdera resultaten. Lärdomarna från norra Sverige kommer i efterskott att exporteras till andra delar av Europa till förmån för regional utveckling. Den här spridningen av Arenamodellen uppmuntrar samarbetet mellan regioner samtidigt som den hjälper Europa att bli en av de mest konkurrenskraftiga ekonomierna i världen.

Datum för ansökan

01/01/2005