Forskning och industri förenar krafterna för gränsöverskridande tillväxt

Lokal förvaltning, företag och universitet samarbetar hand i hand över den svensk-danska gränsen för att främja kunskapsbaserad utveckling i denna gränsöverskridande region. Syftet med initiativet Öresund Science Region är att upprätthålla det momentum som skapades med öppnandet av Öresundsbron.

Ytterligare verktyg

 
Bygget av Öresundsbron Bygget av Öresundsbron

”Detta projekt har fått verkligt genomslag och har genom att bygga upp interregionala partnerskap som tidigare inte funnits, övervunnit språkliga, lagstiftningsmässiga och fysiska hinder. Det utgör ett utmärkt exempel på ett angreppssätt med trippelhelix nedifrån och uppåt. Projektet vilar på god administrativ grund, har väl fungerande partnerskap och utgör ett bra exempel på lyckat nätverksarbete.”
Domaren som överlämnade 2008 års RegioStar-utmärkelse för Stödkluster och företagsnätverk

Initiativet tar upp regionens unika företräden, nämligen en högutbildad befolkning och marknadsledande teknik. Det har skapat ett partnerskap mellan regionens 11 universitet, sex forskningsbyar, 2 000 företag och omkring 12 000 forskare. Tillsammans bygger dessa parter broar mellan forskning och industri genom att övervinna utmaningar som rör de olika arrangemang som finns i respektive land, som immateriella rättigheter, finansieringsmekanismer, kapitalkrav, företagstraditioner och akademiska utbildningsstrukturer.

Samarbeta för att stimulera tillväxt

Öresund Science Region (ÖSR) är ett regionalt utvecklingsprojekt med syftet att stimulera innovation och forskning genom att knyta samman myndigheter, industri och universitet längs gränsen mellan Sverige och Danmark inom identifierade kärnkompetensområden.

Följande plattformar ingår i ÖSR: Öresund IT, Öresund Environment Academy, Öresund Food Network och Öresund Logistics. Dessa plattformar säkrar och utvecklar en innovativ miljö för ny kunskap och en effektiv struktur för kommersialisering. De integrerar de olika disciplinerna inom högre utbildning, industri och offentlig sektor.

En av plattformarna, Öresund Food Network, startade ett nätverksprojekt, kallat Unlimited Health, för att få till stånd en hälso- och sjukvårdsindustri i Öresundsregionen. I nätverket ingår större universitetssjukhus, universitet, myndigheter och livsmedels- och läkemedelsindustrier från Sverige och Danmark. Utfallet blev mer innovation och tillväxt för regionala företag inom nya hälsofrämjande livsmedelsprodukter och därigenom på lång sikt bättre folkhälsa.

Modell för tillväxt

ÖSR tog fram en unik modell för tillväxt, känd som ”den dubbla trippelhelixen”. Modellen baseras på kunskap i en gränsöverskridande region, som sammanför lokala förvaltningar, företag och universitet från två olika länder med olika administrativa och rättsliga kulturer, industriella landskap och språk.

ÖSR ledde till: vetenskapliga kluster och nätverk i världsklass, skapande av ny kunskap på områden där Öresundsregionen är konkurrenskraftig på en global nivå, utveckling av en innovativ miljö och effektiv struktur för kommersialisering, etablering av global varumärkesuppbyggnad och marknadsföring av Öresundsregionen som en högteknologisk region, säkerställande av hållbar ekonomisk tillväxt samtidigt som man upprätthåller en hög etisk standard, främjande av integration tvärs över gränsen mellan Danmark och Sverige samt ett inflöde av studerande, vetenskapsmän, kapital och företag från hela världen till regionen.

Datum för ansökan

23/12/2009