Här frigörs potentialen i Nordsjöregionens filmindustri

North Sea Screen Partners (NSSP), som leddes av kommunfullmäktige i Dundee City i Skottland och innefattar partner från Danmark, Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien, hade som syfte att utnyttja potentialen i Nordsjöregionens film- och medieindustri. 

Ytterligare verktyg

 

" NSSP var en fantastisk möjlighet att utveckla affärsrelationer med våra partner i hela Nordsjöregionen. Vi utbytte expertis och bästa praxis och bidrog avsevärt till att utveckla regionens skärmproduktionssektor och till globala kampanjer för att öka antalet inkommande projekt. NSSP var innovativt då det innebar en plattform för nationsöverskridande samarbete och gav upphov till en inte alltför dyr verkstad för specialeffekter i ”Hollywoodstil”. Det låg också bakom en Oscarvinnande film, ”Hämnden”, regisserad av Susanne Bier. Vi är alla fortfarande enormt tacksamma för EU:s stöd – utan det skulle inte det här projektet ha varit möjligt. "

Julie Craik, FifeScreen and TayScreen, filmkontoret för kommunstyrelserna i Angus, Dundee City, Fife och Perth and Kinross

NSSP upprättade ett kärnnätverk med över 20 organisationer och ett bredare nätverk av företag som omfattande över 20 000 personer. I nätverken fanns partner och relaterade organisationer, investerare och små och medelstora företag, och de arbetade för att främja regionen, utbyta kunskap och stödja inbördes och lokal filmproduktion.

Vid projektet satte man upp en affärsutvecklingsplattform för film-, TV- och medieföretag, och utförde klusterkartläggning för att öka produktionen och dra till sig investeringar. Efterproduktionstjänsterna förbättrades genom att man skapade ett forskningslaboratorium och nätverk för specialeffekter, och kompetensbasen i regionen stärktes.

Andra resultat var att man gynnade samproduktionen och hjälpte oberoende bolag att göra filmer, t.ex. de digitala nyskapande kortfilmer som hade premiär på filmfestivalen i Berlin 2013. Genom över 150 nätverksevenemang fick små och medelstora företag hjälp att förbättra sina affärskunskaper och sin användning av finansiering, och att bilda partnerskap.

En snabbväxande sektor

Produktion av rörliga bilder är den snabbast växande sektorn i de kreativa branscherna, och en viktig drivfaktor bakom innovation och tillväxt. I Nordsjöregionen möter sektorn sådana utmaningar som ett överskott av mikroföretag, brist på stordriftsfördelar, för- och efterproduktionstjänster, samordning och finansiering, fragmentering längs nationsgränserna och svårigheter att behålla talangerna i avlägset belägna områden.

För att hantera detta sammanfördes genom NSSP utbildningsorgan, lokala myndigheter, små och medelstora företag och filmagenturer, som tog upp frågor om finansiering, marknadsföring och affärsutveckling. Dessa partner arbetade för att främja regionen och dess filmsektor genom en sammanhållen marknadsföringsstrategi inriktad på att uppmuntra ingående investeringar, utveckla entreprenörskap och företagskluster för att skapa stordriftsfördelar och öka konkurrenskraften, samt utbilda och hålla kvar personer med viktig kompetens.

Ett fokus på att förbättra efterproduktionstjänsterna var ett centralt inslag i att stärka branschens infrastruktur i Nordsjöregionen. Vid projektet var man också ute efter att utnyttja regionens inspelningsställen och de lägre ingångskostnader i filmbranschen som den nya digitala tekniken fört med sig, med syftet att utnyttja oanvänd potential.

En högre profil för Nordsjöregionen

Till följd av detta har Nordsjöregionens profil som ett nav för filmproduktion, efterproduktion och inspelningsplatser förstärkts inom den globala mediesektorn. Detta kan få spridningseffekter för turismen, de ingående investeringarna och den ekonomiska utvecklingen. NSSP har arbetat med organ för turism och ekonomisk utveckling med strategier för att maximera fördelarna med att filma på platser i regionen, och man har tagit fram mobilappar för filmturism.

Internationella personal- och studentutbyten, arbetserfarenhet och mästarutbildningar var en annan del av NSSP, som också har sammanställt en studie om film- och medieproduktionskurser i regionen för att bidra till kursutveckling, jämförelser och riktmärken, och till ömsesidigt erkännande av kvalifikationer. Dessutom finns uScreens, en resurs för online-inlärning om filmproduktion för ungdomar med alla möjliga kunskaper. Den är utvecklad under NSSP och utgör en plattform för samarbetsprojekt och inlärning, och används av skolor och högskolor.

Totala investeringar och EU-medel 

De totala investeringarna i projektet ”North Sea Screen Partners” uppgår till 5 910 474 euro med 2 767 894 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”Nordsjöregionen” för programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

31/08/2016