Företagsamma: Företagande för alla!

En stadsdel i Göteborg har vidtagit åtgärder för att bli ett nav för entreprenörskap i alla dess former. Man erbjuder aktiviteter och stöd till befintliga företagare, men också till områdets barn, ungdomar och invandrargrupper.

Ytterligare verktyg

 
Projektet har uppmuntrat ungdomar att börja intressera sig för affärsverksamhet. © Sdf Västra Hisingen Projektet har uppmuntrat ungdomar att börja intressera sig för affärsverksamhet. © Sdf Västra Hisingen

" Projektet har stärkt den tvärsektoriella integrerade stadsutvecklingen, där ojämlika levnadsvillkor är en stor utmaning. Det har också visat hur viktigt det är att lära sig tänka som en företagare tidigt. Det bereder vägen för ungdomars självständighet, nya små och medelstora företag och tillväxt för alla. I Göteborgs Stad har en smart kombination av EU-verktyg som strukturfonder och Erasmus+ fungerat som en katalysator för dessa förbättringar. "

Gunilla Bökmark, internationell chef, Göteborgs Stad

Företagsamma Västra Hisingen ville stimulera nyföretagande genom att förbättra servicen till blivande entreprenörer, öka andelen nya företag som överlever och samtidigt förbättra tillväxten i etablerade företag samt involvera skolorna i att uppmuntra företagaranda bland eleverna.

Hjälpen tillhandahölls i ombyggda kontorsutrymmen där olika intressenter – till exempel skatteverket, investerare, sociala entreprenörer, forskningspartner och banker – erbjöd ett brett urval av tjänster. Inom ramen för projektet upprättades också en inkubator för att främja nyföretagande, och man anordnade en serie nätverksevent och diskussioner.

Tillvarata all kompetens

Ett samarbete med Göteborgs universitet har lett till utvecklandet av en pilotkurs för nyanlända personer från Syrien med företagarbakgrund. Målet är att ”fånga upp” individer så att dessa kan fortsätta vara aktiva företagare i Sverige i stället för att bli arbetslösa. Dessutom erbjöds allmänheten kurser i företagsekonomi på olika språk, däribland arabiska, farsi och engelska.

Inom ramen för projektet erbjöds kostnadsfri juridisk rådgivning för att ge affärsfolk praktisk hjälp beträffande frågor som patent, avtalsutformning, offentlig upphandling och familjerätt. Dessa ”juridiska kliniker” utvecklades av Göteborgs universitet och testades sedan i lokalsamhället som ett led i projektet. Rådgivningstillfällena blev ett mycket användbart hjälpmedel för de lokala företagen och har bidragit till en mycket närmare relation mellan stadsdelen och universitetet.

Stöd till nästa generation

Ett av huvudmålen var att uppmuntra ungdomar att börja intressera sig för företagande och för affärsvärlden. Cirka 10 skolor och omkring 3 500 elever i åldrarna 6 till 16 år involverades. Man arbetade för att utveckla entreprenörskompetensen hos unga människor genom att uppmuntra deras kreativitet, förmåga till beslutsfattande och lagarbete.

Det breda spektrum av aktiviteter som äger rum på Västra Hisingen har stärkt relationerna mellan affärssamhället, det lokala utbildningsväsendet och kommunen. Detta kommer att hjälpa stadsdelen att nå målet om att bli ett nav för entreprenörskap, eftersom det illustrerar värdet för samhället i stort och inte bara för affärssamhället. Värt att notera är att 1 116 nya företag bildades i området under projektets livslängd. Dessutom startades 100 nya företag som ett direkt resultat av de uppstartssamtal som hölls under projektets gång.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet ”Företagsamma VH” är 17 668 200 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 7 067 280 euro från det operativa programmet ”Västsverige” för programperioden 2007 till 2013.

Datum för ansökan

12/10/2015