E-mobility NSR: Förbättring av nätverket för elektromobilitet runt Nordsjön

NSR-projektet (e-mobility North Sea Region) utformades i syfte att skapa gynnsamma omständigheter för att främja gemensam utveckling av elektromobiliteten runt Nordsjön. Syftet var att främja nuvarande och framtida utveckling med hänsyn till både frakt och logistik.

Ytterligare verktyg

 

" Genom att täcka in elektromobilitetens alla aspekter (t.ex. politik, infrastruktur, laddning, rutter, användarperspektiv och e-fraktdimensioner) bidrog E-Mobility på ett märkbart sätt till att utöka användningsområdet för elfordon samt främja elektromobilitet i hela Nordsjöområdet. "

Fil dr Walter Leal

Elektromobilitet är ett snabbt växande fält som är strategiskt mycket värdefullt för Nordsjöregionen. Många städer försöker ta fram strategier och åtgärdsplaner för att stimulera elektromobilitet och uppmuntra till användning av elfordon i och utanför Europa.

Projektets mål, som utarbetades och genomfördes med lyckat resultat, var fokuserat på att kunna erbjuda rykande färsk information om elektromobilitet, insikter om brister och behov på området, utveckling av ett smart nät i Nordsjöregionen med laddningsställen, samt integration av logistik för godstransporter i städer i elektromobilitetsnätet.

Bygga upp ett nät

Bristen på avstämning och kopplingar innebär att värdefulla ekonomiska och mänskliga resurser inte utnyttjas fullt ut. Projektet i Nordsjöregionen länkar samman befintliga nät och skapar ett gränsöverskridande stamnät inom regionen, så att det blir enklare att använda elfordon samtidigt som investeringar på området stimuleras. 

Projektet är känt långt utanför Nordsjöregionen och har inrättat och byggt ut nät. Man har samarbetat med lokala myndigheter, universitet, icke-statliga organisationer, små och medelstora företag och andra intressenter, och genom sina insatser har man bidragit till större medvetenhet om elektromobilitet i Nordsjöregionen.

Utveckling av strategier

Elfordon är fortfarande under utveckling, och elektrifieringen av transportsektorn är en fortlöpande, dynamisk process där saker och ting kan ändras snabbt. Detta gäller både användningen av elfordon och utvecklingen av specifika strategier. Detta är anledningen till att det är svårt att planera långsiktigt.

Trots det har projektet publicerat rykande färsk information som kan vara till hjälp vid utvecklingen av strategier kring elektromobilitet i regionen. I slutänden kan projektet bidra till att skapa en långsiktig grund utifrån vilken regionala och lokala myndigheter och andra relevanta intressenter i Nordsjöområdet kan engagera sig i elektromobilitet.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet ”e-mobility NSR” uppgår till 6 658 366 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 3 329 366 euro via det mellanstatliga samarbetsprogrammet Nordsjöregionen under programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

21/12/2015