Gränsöverskridande samarbete förbättrar hälso- och sjukvården i Tornedalen

Samarbetet mellan de finländska och svenska sjukvårdssystemen har förbättrat livskvaliteten för invånarna i Tornedalen, särskilt för äldre och för gränsöverskridande arbetstagare. Man har också infört arbetsmetoder för ”e-hälsovård” och levererat ny utrustning till lokala sjukhus och vårdcentraler.

Ytterligare verktyg

 
”Gränslös vård” kopplar samman sjuk- och hälsovården i Tornedalen (Finland-Sverige) © Elisabeth Eero/Healthcare without borders ”Gränslös vård” kopplar samman sjuk- och hälsovården i Tornedalen (Finland-Sverige) © Elisabeth Eero/Healthcare without borders

" Ett konkret resultat av det här projektet är överenskommelsen om att samarbeta inom akutsjukvård. Nu kan ambulanser och helikoptrar användas över landsgränserna och kostnaderna täcks för patienter i de olika regionerna. "

Elisabeth Eero, projektsamordnare

Tornedalen är en glesbefolkad gränsregion mellan Sverige och Finland med en stor andel åldrande befolkning. Många patienter har fått resa långt för att få tillgång till sjukvård i sitt land, samtidigt som det sjukhus som egentligen låg närmast råkade finnas i grannlandet!

Inom det EU-finansierade projektet ”Gränslös vård” har man framgångsrikt hanterat den här utmaningen genom att tillhandahålla välorganiserad gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Man har också infört nya tekniker som akutvårdskonsultationer via video och digital överföring av röntgenbilder. Patienterna hämtas nu av närmaste ambulans oavsett i vilket land de befinner sig, vilket gör systemet mer effektivt och bättre för patienterna.

Sjukvårdspersonal går samman

Projektet bestod av två faser. I den första studerade man tidigare samarbeten mellan hälso- och sjukvårdssystem och framhävde vad som behövde göras för att säkerställa effektivitet och säkerhet för både patienter och personal. Under den andra fasen testade man och genomförde förslagen från den första fasen.

Som ett resultat av detta har man antagit nya arbetsmetoder: primärvårdcentralerna har tillgång till journalinformation över gränsen, patienterna kan prata med sina läkare utanför öppettiderna med hjälp av videokonsultationer och vårdpersonal har fått tillgång till ny utrustning som digitala verktyg för att överföra röntgenbilder.

Gemensamma övningar av akutsituationer har också utförts för att testa resurserna, nivåerna på det gränsöverskridande samarbetet, kommunikation och varningar. Dessa aktiviteter har visat på förbättringsområden som nu ligger till grund för nya projekt.

Ytterligare fördelar för regionen

Projektet har visat sig vara effektivt när det gäller att hantera akutsituationer och skapa långsiktiga handlingsplaner. Det har också gett lokalbefolkningen möjlighet att välja sina vårdgivare, oavsett på vilken sida av gränsen de arbetar.

Det stärkta samarbetet mellan kommunerna har också främjat utbytet av bästa praxis bland vårdpersonal. Insatserna vid akutsituationer är snabbare och effektivare, vilket ger personalen säkerhet, och teknikerna för ”distanstäckning” används också i stadsmiljöer.

Den nya modellen har också stärkt den regionala ekonomin. Kommunerna har börjat arbeta tillsammans inom en rad verksamheter, till exempel gruvprojekt i Pajala och Kolari.


Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”Gränslös vård” uppgår till 1 359 872 euro med 815 316 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”INTERREG IV A Nord” för programperioden 2007–2013.


Datum för ansökan

26/01/2018