Östersjökluster som kommer att expandera

Kluster ger enastående möjligheter att förena begåvning och resurser när man producerar varor och tjänster. För att stärka klusters sätt att fungera i Danmark, Lettland och Sverige, kommer det nyligen startade projektet Östersjöregionen – Program för kapacitetsuppbyggnad (BSR-CBP) att utforma en gemensam ram för klusterpolitik och transnationella innovationsprogram.

Ytterligare verktyg

 

”För mig som självlärd klusterprocessledare täckte de tre påbyggnadskurserna i processledning av kluster inom ramen för BSR-CBP-projektet in de utmaningar jag ställs inför i mitt dagliga arbete. Genom föreläsningarna och gruppdiskussionerna blev jag mycket mer medveten om hur man får kluster till stånd och fick bekanta mig med flera praktiska verktyg som jag kan använda mig av i mitt dagliga arbete.”
Hans A Pedersen, projektchef, Danish Cooling Cluster

Offentliga myndigheter med ansvar för innovationspolitik i regionen har insett att det finns ett behov av att stärka klustrens kapacitet för att säkra deras framgång. Detta inbegriper att utforma utbildningsmoduler om hur man på ett bättre sätt upprättar kluster och hanterar program för offentligt stöd till kluster. Modulerna kommer sedan att användas vid pilotutbildningstillfällen runt om i regionen – nationellt men även i andra länder.

Fylla resurspoolen

Projektets partner kommer från det som kallas Triangelregionen, dvs. Danmark (grundare av REG X, den danska klusterakademin), Sverige genom Vinnova (det svenska statliga organet för innovationssystem) och Lettland via LIAA (Lettlands investerings- och utvecklingsorgan). Kunskaps- och erfarenhetsåterföring rörande kluster ingår som en central del av projektet och kommer att berika den resurspool som finns i regionen.

Utbildning för tillväxt

Partnerna har insett att det finns ett behov av att utforma och leda utbildningsmoduler om att underlätta för, stödja, leda, utforma och genomföra kluster. Projektets målgrupper är aktörer på det offentliga området som chefer från klusterorganisationer, organisationer för företagsstöd och offentliga tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå. Projektet inbegriper att utforma och leda två moduler om grundutbildning som kan användas på regional eller nationell nivå, tre moduler om avancerad utbildning för den transnationella nivån och tre moduler om stödprogram för kluster som kan användas på transnationell nivå.

Kapacitetsuppbyggnad som får brett genomslag

När utbildningsmodulerna väl testats är avsikten att integrera dem i den strategiska plattformen för transnationellt samarbete som planeras för Östersjöregionen. Plattformen tar från 2010 över efter regionens InnoNet-verksamhet. Dess syfte är att bidra till att säkra att projektet får fortsatt genomslag i framtiden och blir till glädje för en lång rad klusteraktörer.

Datum för ansökan

15/02/2010