En gammal fabrik blir inkubator för innovativa företag

I Karlshamn förvandlas en gammal fabrik till inkubator för företag och skaffar ny kompetens inom områdena för media, upplevelse (dator- och TV-spel) och intelligent logistik.

Ytterligare verktyg

 
Ett partnerskap kommun/näringsliv/högskola, som är fruktbärande för industriell innovation, bibehållande och skapande av arbetstillfällen. Ett partnerskap kommun/näringsliv/högskola, som är fruktbärande för industriell innovation, bibehållande och skapande av arbetstillfällen.

Kontext

Karlshamn (20 000 invånare) vid Östersjön i södra Sverige är en hamnstad med stark industritradition. Sedan trettio år tillbaka har dock de ekonomiska svårigheterna hopat sig. Mer än 3 000 arbetstillfällen inom industrin har tagits bort och kommunen har sett sin befolkning minska. Staden har dessutom en kronisk brist på högskoleutbildade invånare. Men Karlshamn har också sina tillgångar: Ett ännu existerande industrinät, närheten till Blekinge Tekniska Högskola och den långa svenska traditionen med samarbete mellan universitet och näringsliv, som går tillbaka till industrialiseringsepoken på 1800-talet.

Det var för att man skulle dra nytta av dessa möjligheter som projektet ”NetPort Karlshamn” lanserades år 2001. Idén: att förvandla ett gammalt fabrikscentrum till inkubator för företag i syfte att utveckla en kompetenspol inom områdena för media, upplevelse och intelligent logisitik.

Fånga upp talangfulla högskolestudenter

Med stöd från vissa delar av näringslivet som delvis omvandlats mot en inriktning på IT, från kommunen och från Blekinge Tekniska Högskola hjälper denna inkubator, som till stor del är offentligt finansierad, högskolestudenter att förverkliga sina innovativa idéer och grunda livskraftiga företag.

Ledningen för projektet, som har installerat sig i Högskolan, beskriver sig själv som ”en motor som ger alla bränsle att driva utvecklingen mot ett gemensamt mål – en attraktiv bo- och mötesplats i Karlshamn som genomsyras av kompetens inom media, upplevelsebaserat lärande, spel/spelutveckling och intelligent logistik." På hösten 2004 blev NetPort Karlshamn en självständig enhet i ett nätverk där den offentliga sektorn, den privata sektorn och universitetssektorn är lika representerade enligt en triangelmodell för partnerskap. Trots att de ekonomiska insatserna är olika stora – kommunen står för den avgjort största delen – delas beslutsfattande och ansvar lika mellan de tre parterna.

Förnyelse utifrån det befintliga

Allt har inte varit utan svårigheter: Staden har visserligen en lång industritradition, men endast en liten del av befolkningen har högre akademisk utbildning, och flera traditionella arbeten försvinner till förmån för tjänsteverksamhet. NetPorts grundare har alltid först och främst strävat efter att ta vara på och utveckla de befintliga företagen. Projektet har för övrigt följts av ett arbete för att skapa medvetenhet bland befolkningen, som inbjudits till informationsseminarier och regelbundet hållits underrättad om verksamheternas utveckling genom pressen och på Internet.

Resultat

Hittills har 10 arbetstillfällen bevarats, 37 nya skapats, och inkubatorn har bidragit till att lansera 12 nya företag. Sedan 2004 har NetPort Karlshamn fått en regional dimension genom att skaffa sig lokalavdelningar i Ronneby och Karlskrona. Punktvis samarbete har också upprättats med andra EU-finansierade projekt som ”Mötesplats Upplevelseindustrin Karlshamn”, Projektet ”Samverkan i rekrytering” och ”Stillerydsprojektet”. Nätverket NetPort Karlshamn, som är väl förankrat i den lokala och den regionala ekonomin, har också blivit känt som en referenspunkt på nationell nivå inom vissa av sina kompetensområden.

Datum för ansökan

01/03/2006