Strategisk plan för att stärka invånare och återuppliva stadsdelar i centrala Östersjöområdet

CADDIES har utvecklat metoder och verktyg som samhällena kan använda för att hjälpa invånarna att samarbeta och förbättra sina bostadsområden. Invånarna i Finland, Sverige och Lettland har kunnat utnyttja projektets gräsrotsarbete för att göra sina bostadsområden mer attraktiva och inkluderande.

Ytterligare verktyg

 

" Vi har lärt oss en hel del om nya metoder för att skapa lokala kontakter och nätverk – kunskap som vi än idag drar nytta av som en lokal utvecklingsaktör. Många av de lokala initiativen pågår fortfarande, vilket naturligtvis är mycket tillfredsställande! "

Anna Kanervo, projektledare CADDIES

Hur kan vi motivera lokala grupper och invånare att ta en mer aktiv roll i att utveckla sina bostadsområden – och stärka dem till att ta egenansvar för processen? Hindren utgörs bland annat av otillräckligt definierade roller för volontärarbete inom lokal utveckling, eller dålig kontakt mellan invånare och kommunala myndigheter.

Det gränsöverskridande projektet CADDIES bemötte sådana utmaningar genom att genomföra pilotinitiativ i sex bostadsområden i städer i Finland, Sverige och Lettland. Projektet använde verktyg för att motivera invånarna till volontärarbete och samarbete för att förbättra sina egna hus, kvarter eller bostadsområden på ett hållbart sätt, säger projektledaren Anna Kanervo från Hyresbostäder i Norrköping. De syftade till att förbättra invånarnas levnadsvillkor och utveckla mer inkluderande gemenskaper.

Pilotaktiviteterna i varje bostadsområde fungerade som ett värdefullt test av projektets koncept, metoder och verktyg. Lärdomarna samlades sedan i handböcker som riktlinjer för att hjälpa andra samhällen att uppnå sina egna mål för ett förbättrat bostadsområde.

Delaktighet på gräsrotsnivå 

De stadsdelar man riktade in sig på var Norra Haga, Gamlas och Arabiastranden-Majstad-Gammelstaden/Artova i Helsingfors, Latgales priekspilsēta i Riga samt Ljura och Ringdansen i Norrköping. Projektets tre partner kring Östersjön deltar aktivt i dessa bostadsområden och känner till behoven hos invånarna.

Genom CADDIES utvecklade de metoder för att hjälpa samhällena i varje område att bilda en gemensam vision, sätta upp mål, utveckla strategier och genomföra dem i sina bostadsområden. Dessa planer kopplades sedan till den allmänna stadsutvecklingen, som ett sätt att förbättra samarbetet mellan invånarna, stadens myndigheter och andra lokala aktörer. För att hjälpa dem stärkte CADDIES även lokala kommunikationsnät och genomförde kulturellt lämpliga metoder och verktyg. 

Som ett resultat av detta har antalet volontärgrupper och deltagare som agerar för det gemensamma välbefinnandet i sina bostadsområden ökat, säger Kanervo.

Från plan till handling

Dessa modeller och verktyg beskrivs i tre handböcker. Andra gemenskaper och partnerorganisationer kan använda dessa som färdplaner för att stärka samarbetet med lokala myndigheter, utveckla funktionella kommunikationsstrukturer och göra medborgarna mer delaktiga i att förbättra bostadsområden.

Genom att prova ut en mobilapp, GeoNotes, kunde man i projektet ta fram en pilotplattform som ett sätt att se till att alla grupper och invånare har tillgång till viktig lokal information. Projektpartner kan anpassa plattformen för att möta specifika lokala behov.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet CADDIES, ”Creating attractive, developed and dynamic societies together with inhabitants”, uppgick till 1 240 190 euro med 958 450 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”Central Baltic INTERREG IV A” för programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

09/11/2016