Goda råd för lantbrukare runt Östersjön

Projektet Baltic Deal samlar lantbrukarnas rådgivningsorganisationer runt Östersjön i en satsning som ska förbättra kunskaperna om miljöåtgärder inom jordbruket. Stödorganisationen hjälper bönder att minska växtnäringsläckaget från gårdarna, men också att främja produktionen och konkurrenskraften i regionen.

Ytterligare verktyg

 

Projekt av det här slaget bidrar till att EU kan omvandlas till en smart och hållbar ekonomi för alla före år 2020, vilket är målet i Europa 2020-strategin. EU står inför en rad tuffa utmaningar: en åldrande befolkning, arbetskraft som saknar tillräcklig kompetens, behov av ökad innovation. Man måste också balansera ekonomisk tillväxt mot miljöförstörelse, och garantera tillgången till säker och ren energi. Regionalpolitiska projekt inom EU är av stor vikt när det gäller att möta dessa och många andra utmaningar i och med att de är utformade för att skapa arbetstillfällen, förbättra utbildningsresultaten, utveckla förnybara energikällor och öka produktiviteten och alla medborgares möjligheter. Projekten och regionerna spelar här en avgörande roll då de ger konkreta resultat som bidrar till att strategins viktigaste mål kan uppnås.

De sex deltagande länderna ingår i ett nätverk bestående av över 100 gårdar som demonstrerar, dokumenterar och sprider bästa praxis och åtgärder – och alla arbetar de för ett mer hållbart jordbruk i regionen.

Hållbart lantbruk genom förbättrad användning av växtnäring

Övergödningen av Östersjön är fortfarande en utmaning, trots att växtnäringsläckaget har minskat de senaste årtiondena. Problemet med avrinning av växtnäringsämnen i Östersjön är väl känt bland bondeorganisationer i samtliga länder runt Östersjön. Med fokus på ett hållbart lantbruk har Baltic Deal redan börjat förse rådgivarorganisationer med förbättrade, kostnadseffektiva metoder och verktyg. Detta mångnationella projekt, som Lettland, Sverige, Finland, Litauen, Polen och Danmark deltar i, har över 30 stödpartners i alla nio länder runt Östersjön, inklusive Ryssland.

Smartare styrning av resurser

Under projektets gång har man på Ösel, Dagö, Åland, Gotland, Öland och Bornholm genomfört ungefär 30 intervjuer för att skapa sig en bild av böndernas inställning till miljöåtgärder och syn på lantbrukets framtid. Med dessa och andra källor som grund håller projektets partners på att ta fram grundläggande studier, en gemensam strategi för utveckling av miljörådgivning inom lantbruket, en verktygslåda för rådgivare, en gemensam Internetplattform och informations- och kommunikationstekniska lösningar, lokala riktlinjer för en hållbar utveckling, ett profilerat nätverk med demonstrationsgårdar, samt handböcker.

Övriga resultat inbegriper bl.a. en gemensam strategi grundad på utvalda metoder som har testats, utvärderats och finjusterats i olika pilotområden – som t.ex. B7-öarna, de sju största öarna i Östersjön – och som bidrar ytterligare till att minska övergödningen i Östersjön. Bättre gödslingsmetoder, gödselhantering och vattenavrinning är exempel på testade åtgärder.

Datum för ansökan

17/08/2011