Undanröja hotet mot Östersjöns vatten

Liksom många andra marina områden har Östersjön en mycket känslig marin miljö. Förutom de naturliga faktorer som inverkar, är området också exponerat för fartygstransporter som utgör ett ständigt hot. Trots detta har många kustregioner inrättat få eller inga beredskapsplaner. Projektet Baltic Master II börjar nu ta itu med denna brist, genom att inrikta sig på två huvudområden: stärka förmågan att på land reagera på oljeutsläpp och stärka förebyggandet av utsläpp från sjötransporter.

Ytterligare verktyg

 

”Fartyg får inte släppa ut olja eller skräp i havet och hamnar och terminaler är skyldiga att tillhandahålla avfallsanläggningar som inte medför förseningar eller extrakostnader för fartygen. Samarbete mellan hamnar och linjerederier är ett måste för att detta ska fungera i praktiken. Projektet Baltic Master II ser till att detta samarbete blir verklighet.”
Anders Sjöblom, Kalmar hamn

Detta projekt tar över efter det tidigare Baltic Master-projektet och ska säkerställa att förvaltningen av kustområdena inbegriper ett relevant responssystem som motsvarar trafikvolymen – något som inte är fallet i dag. Fyra arbetspaket kommer att användas för att trygga säkerheten både för miljön och för kustsamhällenas välfärd, mot bakgrund av att Östersjön klassats som ett särskilt känsligt havsområde.

Enad front för att rädda Östersjön från föroreningar

För att säkerställa en kombination av praktiskt kunnande och strategiskt arbete sammanför projektet lokala, regionala och nationella myndigheter, forskningsinstitut, universitet och organisationer som spänner över hela Östersjöområdet. Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket: projektledning och projektadministration, kommunikation och information, bättre förmåga att på land reagera vid oljeutsläpp till havs samt stärkt förebyggande av föroreningar, däribland rening av avfall från fartyg. Projektet kommer också att bidra till praktiska lösningar och förslag till investeringar i skydd för havet.

Budskapet sprids som ringar på vattnet

Mot bakgrund av mångfalden av partner som är engagerade i projektet, är uppdaterad information och kommunikation viktigt och kommer att uppnås genom en kommunikationsstrategi, en gemensam åtgärdsplan för spridning, en webbplats med intranät, partnermöten och kurser. För att säkra en bred medvetenhet om projektet kommer även press- och medieaktiviteter att anordnas. Ett slutdokument, kallat Vision för Östersjön, kommer att tas fram och redogöra för förväntningarna på morgondagens Östersjö.

Verktyg för att ta itu med föroreningar

Beredskapsplaner för oljeutsläpp kommer att utarbetas, uppdateras och testas inom ramen för en scenarioövning. En Miljöatlas som tas fram kommer också att utgöra ett relevant verktyg för kustförvaltning, samtidigt som riktlinjer kommer att utarbetas och omfatta hur man integrerar beredskapsplanering i förvaltningen av kusterna. Det sista arbetspaketet kommer att granska det befintliga rättsliga ramverket som reglerar föroreningar till havs och se på hur detta kan förbättras. Mot bakgrund av hamnarnas centrala roll för att förhindra föroreningar kommer man inom ramen för Baltic Master II att utreda gemensamma lösningar på avfallshantering i hamnar och ombord på fartyg.


Datum för ansökan

06/01/2010