Baltic Deal minskar vattenföroreningarna runt Östersjön

Ett innovativt projekt för kunskapsutbyte har bidragit till att sprida hållbar jordbrukspraxis och varit till nytta för miljön i sju länder runt Östersjön.

Ytterligare verktyg

 
En Baltic Deal-studieresa till Danmark, där deltagarna lärde sig mer om våtmarker. En Baltic Deal-studieresa till Danmark, där deltagarna lärde sig mer om våtmarker.

" Baltic Deal har skapat en lyckad plattform för kunskapsöverföring mellan människor och över landsgränser. 2 500 jordbrukare och 300 rådgivare har kontaktats och många av dem har deltagit i olika evenemang. Vi kan se att jordbrukarnas medvetenhet om miljöproblem och möjliga lösningar har ökat. Hos alla de 117 demonstrationsjordbruken som är involverade i projektet har olika åtgärder för att minska avrinningen av växtnäringsämnen redan implementerats eller planerats inom den närmsta framtiden. "

Kaspars Žūriņš, projektledare

Baltic Deal-projektet har särskilt fokuserat på effektivare användning av växtnäringsämnen för att minska avrinningen av växtnäringsämnen från jordbruken. Avrinningen av vaccin och gödsel kan orsaka allvarliga föroreningar av ekosystemen, grundvattenytan, floderna, sjöarna och havet. Den kan utlösa en process som kallas övergödning och som kan orsaka algblomningar och leda till sämre biologisk mångfald.

I pilotområden, till exempel de sju största öarna i Östersjön, har jordbrukarna testat hur den här avrinningen kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt. De metoder som testats för att minska avrinningen av växtnäringsämnen innefattar bland annat övertäckning av plantor när det inte är växtsäsong, förbättrade gödslingstekniker, förbättrad gödselhantering och behandling av avrinningsvattnet.

Demonstrationsjordbruk

Efter pilotaktiviteterna har ett nätverk bestående av 117 demonstrationsjordbruk etablerats i de sju partnerländerna. Syftet med dessa är att visa att grönare jordbruksmetoder kan introduceras utan att produktionsnivåerna eller konkurrenskraften försämras.

Projektnätverket möjliggör också för jordbrukare och rådgivare att lära av varandra genom studiebesök i såväl de egna länderna som i andra länder runt Östersjön. De har också deltagit i konferenser, utbytesaktiviteter, seminarier, workshops och kurser.

Dessutom har en projektwebbplats skapats i syfte att tillhandahålla en verktygslåda och kunskapsbank för rådgivare och jordbrukare. Webbplatsen uppdateras regelbundet med information, resultat och nyheter.

Förutom ledarorganisationerna i de sju partnerländerna har Baltic Deal-projektet också över 30 associerade partner i alla de nio länderna runt Östersjön, inklusive Ryssland och Tyskland. Dessa associerade partner utgörs av jordbruksorganisationer, rådgivare, ministerier och andra jordbruksinstitut och -organisationer.


Sammanlagd investering och EU-stöd

Baltic Deal-projektet hade en total budget på 3 786 140 EUR, varav EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond bidrog med 2 973 510 EUR via det gränsöverskridande Östersjöprogrammet 2007–2013.


Datum för ansökan

08/09/2014