ARTWEI – verktyg för ”övergångsvatten”

Genom projektet ARTWEI har det utvecklats en uppförandekod och verktyg för att hantera övergångsvatten i gränsområden. Projektet är särskilt inriktat på fyra vattenområden i södra Östersjön – Kuriska sjön, Frisches Haff (Vistulalagunen), Oderlagunen och Öresund – men har värde för den gemensamma förvaltningen av övergångsvatten överallt.

Ytterligare verktyg

 
Genom projektet ARTWEI har det utvecklats en uppförandekod och verktyg för att hantera övergångsvatten i gränsområden. Arbetsgrupper verksamma i övergångsvatten i gränsområden kring Östersjön har också antagit många av riktlinjerna och mycket av den bästa praxis som kommer från ARTWEI. © ARTWEI Genom projektet ARTWEI har det utvecklats en uppförandekod och verktyg för att hantera övergångsvatten i gränsområden. Arbetsgrupper verksamma i övergångsvatten i gränsområden kring Östersjön har också antagit många av riktlinjerna och mycket av den bästa praxis som kommer från ARTWEI. © ARTWEI

" Den utbildningskurs som anordnades av ARTWEI-projektet har gett de färdigheter som behövs för att samarbeta närmare med våra partner på andra sidan gränsen i den ryska delen av Kuriska näset (Kurskaja kosa nationalpark). Vi har redan genomfört flera möten, och det framtida samarbetet enligt uppförandekoden ger oss möjlighet att gemensamt ta itu med övergödningsproblem och säkerställa miljöskyddet för Kuriska näset. "

Aušra Feser, chef för Kuriska näsets nationalpark

Övergångsvatten är vatten med bräckt ytvatten som påverkas av både salt- och sötvattenströmmar. Det omfattar fjordar, flodmynningar, laguner och deltan. Dessa ekosystem blir allt mer utsatta på grund av sin popularitet hos besökare och effekterna av övergödning (vatten med ett överflöd av kväve och fosfor), som orsakar bakterieblomning på sommaren och kan leda till förgiftning av fisk och andra vattenlevande djur. 

Den uppförandekod som utvecklats av ARTWEI ger riktlinjer för gränsöverskridande förvaltning av övergångsvatten. Baserat på lokala exempel katalogiseras i riktlinjerna åtgärder och rekommendationer för användning i liknande sammanhang på andra håll i EU och världen. 

Lärdomar 

Projektet medförde en uppsättning av integrerade förvaltningsverktyg för kustområden, med stöd i fallstudier med lärdomar, tillsammans med viktiga framgångs- och riskfaktorer för att förbättra samarbetet och den gemensamma förvaltningen av övergångsvatten i gränsområden. Fallstudierna omfattar: 

  • Integrerade strategier för gränsöverskridande förvaltning av övergångsvatten vid EU:s östra gräns.
  • Ekonomisk värdering av linjära och areala livsmiljöer kring Kuriska sjön.
  • Gränsöverskridande bevarande av fiskbestånden i Öresund.
  • Förvaltningen av Natura 2000 i och kring Oder- eller Szczecinlagunen.
  • Gränsöverskridande samarbete för att ta itu med naturrisker och tillhandahålla katastrofhjälp i Kuriska sjön, som delas mellan Litauen och Ryssland.
  • Hantering av muddringsmaterial från Oder- eller Szczecinlagunen.
  • Vadehavsforumet – en sammanslutning med intressenter för övergångsvatten.
  • Hantering av Irlands övergångsvatten i gränsområden.
  • Långvarigt samarbete mellan aktörerna vid Royafloden – Frankrike, Italien och Monaco.
  • Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömningar i byggandet av fasta förbindelser över de danska sunden.

God praxis

Uppförandekoden kommer till god användning. Litauens miljödepartement är till exempel beroende av koden i sitt gränsöverskridande samarbete med ryska motparter som arbetar i området kring Kuriska sjön. På samma sätt återupplivades det tysk-polska regionala samarbetet i området kring Oder- eller Szczecin-lagunen tack vare uppförandekoden. Arbetsgrupper verksamma i övergångsvatten i gränsområden kring Östersjön har också antagit många av riktlinjerna och mycket av den bästa praxis som kommer från ARTWEI.


Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna för ARTWEI, ”Action for the Reinforcement of the Transitional Waters’ Environmental Integrity”, uppgick till 1 335 969 euro med 1 110 982 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”South Baltic Cross-border Cooperation” för programperioden 2007–2013.


Datum för ansökan

09/11/2016