Nytt offshore-projekt för vindkraft i södra Östersjöområdet

Territoriellt samarbete kring energiproduktion och miljöskydd bidrar till att främja vindkraft till havs i södra Östersjöområdet, ett område som är ett av de bäst lämpade i Europa för energiproduktion med vindkraft till havs, men där vindkraften inte har nått sin fulla utvecklingspotential. Partnerna har genomfört aktiviteter som syftade till att slå ihop resurser och utbyta erfarenheter över gränserna för att röja undan hinder för utvecklingen.

Ytterligare verktyg

 
Anders Nilsson är en av företagarna som har nytta av OFF.E.R-projektet.  © Anders Nilsson Anders Nilsson är en av företagarna som har nytta av OFF.E.R-projektet. © Anders Nilsson

" Vi planerar för en vindkraftspark till havs, och det är viktigt att ha ett effektivt nätverk av leverantörer. Det gränsöverskridande klustret OFF.E.R i södra Östersjöområdet har i hög grad hjälpt oss att hitta en kostnadseffektiv leverantörskedja. Klusterkartan är ett värdefullt hjälpmedel för att identifiera potentiella leverantörer av alla produkter och tjänster vi behöver, både här och utanför landets gränser. "

Anders Nilsson, Blekinge Offshore

Projektet har gett ökad medvetenhet om vindkraft till havs och dess möjligheter som energikälla. Man har sammanställt en vindkarta över södra Östersjöområdet som beskriver vindresurserna i området med hjälp av satellitobservationer och en mesoskalig modell. Marknadsföringsaktiviteterna omfattade bland annat en interaktiv båtutställning i danska och tyska hamnar samt tre permanenta utställningar i Rostock, Tyskland, Væggerløse, Danmark och Gdansk, Polen.

Man har utfört analyser och skapat stödverktyg för planerare och företag i syfte att lyfta fram södra Östersjöområdet som en ledande region för vindkraft till havs. Man har även tittat på hur sektorn kan locka turister. Erfarenhetsutbytet har bidragit till att Polen har fått en ny lagstiftning som möjliggör investeringar i vindkraft till havs, vilket har lett till 70 ansökningar om tillstånd för vindkraftsparker till havs.

Stöd för företagsutveckling

Lokala och gränsöverskridande evenemang och seminarier för näringslivet och den akademiska världen har bidragit till att stödja företagsutvecklingen och bildandet av ett gränsöverskridande kluster inom vindkraft till havs. Detta stöddes ytterligare av verktyg som en företagsklusterkarta som listar över 160 företag som arbetar med vindkraft till havs i södra Östersjöområdet med geografiska positionsangivelser, en investeringsmanual och en ekonomisk modell för vindkraftsparker till havs.

Projektet har också hjälpt till att förstärka den potentiella arbetskraften inom vindkraft till havs med nya utbildningserbjudanden. Tre sommarskolor anordnades i Danmark, Litauen och Polen med syftet att göra experter på vindkraft på land till experter på vindkraft till havs. Över 120 studenter på filosofie magister- eller doktorandnivå deltog i dessa kurser, där de fick lära sig mer om vindresurser, teknik och miljöpåverkan. Inom ramen för projektet har man även skapat en webbaserad kunskapsdatabas med material som utbildningsaktörer kan använda för att utveckla egna lands- och ämnesspecifika kurser inom vindkraft till havs.

Vid det avslutande sammanträdet undertecknade parterna ett avtal som lyfter fram deras åtagande att fortsätta och fördjupa samarbetet genom att starta ett gränsöverskridande nätverk för vindkraft till havs.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet South Baltic Offer uppgår till 2 002 571 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 1 585 543 EUR från det operativa programmet för södra Östersjöområdet för programperioden 2007 till 2013.

Datum för ansökan

14/09/2015