Stöd för klimatförändringsbeslut i Östersjöområdet

Territoriellt samarbete har resulterat i en verktygslåda (Toolkit) och annat material som utarbetats till stöd för beslut angående klimatförändringar. Verktygen är avsedda för beslutsfattare, markanvändningsplanerare och företag i små och medelstora städer och landsbygdsområden i Östersjöområdet, och de bör hjälpa dem att förstå klimatförändringar och hantera dem tillsammans på ett integrerat och hållbart sätt.

Ytterligare verktyg

 
Stormar kommer att innebära ökade utmaningar för Östersjöhamnarnas infrastruktur i och med det stigande vattenståndet och kraftigare vindar. Foto: Thomas Klein © SMHI Stormar kommer att innebära ökade utmaningar för Östersjöhamnarnas infrastruktur i och med det stigande vattenståndet och kraftigare vindar. Foto: Thomas Klein © SMHI

" Alla som använder Toolkit kan upptäcka att klimatförändring inte bara innebär hot och utmaningar, utan även möjlighet till utveckling. "

Sebastian Ebert, Academy for Spatial Research and Planning

Partnerna identifierade de huvudsakliga utmaningarna med klimatförändringar och sammanställde regional information, vägledning om utvärdering av påverkan och sårbarhet, integrerade planeringsmetoder och förfaranden för upptäckt av affärsmöjligheter i BalticClimate Toolkit, som är tillgänglig online på tolv språk. Verktygen hjälper användarna att beakta klimatförändringar i sitt dagliga arbete och den långsiktiga planeringen. En offlineversion har spridits i hela Östersjöområdet så att verktygen ska användas av många.

Det kompletterande materialet omfattar en SWOT-analys till stöd för beslutsfattande i företag, riktlinjer för att hjälpa kommuner och regioner att integrera klimatförändringsfrågor i markanvändningsplaneringen, sektoröverskridande utveckling, rapporter om markstörningar, samt erfarenheter och resultat från fallstudier. Av de två rapporterna om utvärderingar av påverkan och sårbarhet presenterar den ena erfarenheter från en pilotutvärdering och den andra material för utvärderingar. Slutrapporten fokuserar på uppfattningar om klimatförändringar i regionen.

Arbetsgrupper

Vid aktiviteter i Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige och Ryssland undersöktes hur klimatförändringarna hanteras inom områdena transport, bostäder, energi och jordbruk. Över 80 workshoppar, seminarier, mässor och möten hölls, och fler än 4 000 politiker, planerare, lokala myndighetstjänstemän, företagare och personer i allmänheten deltog i övningar om utvecklingsperspektiv och integration av information om klimatförändringar i framtida aktiviteter.

Åtta programutsändningar, en Toolkit-trailer och en halvtimmeslång film ökade medvetenheten om klimatförändringar via TV, webbplatser och evenemang. BalticClimate-konferensen, lokala och regionala evenemang, presskonferenser, pressmeddelanden och presentationer ledde till tidningsartiklar och reportage i radio och TV. En projektwebbplats som startades vid sidan av Toolkit ger information på nio språk.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet ”BalticClimate” uppgår till 4 220 720 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 3 336 510 EUR från Östersjöprogrammet för programperioden 2007 till 2013.

Datum för ansökan

17/12/2015