PrimCareIT ger stöd till primär sjukvård på avlägset belägna platser

För att motverka att sjukvårdspersonal som arbetar i glest befolkade områden blir isolerade från sina kolleger och därför flyttar därifrån, stöder projektet PrimCareIT den primära sjukvården på avlägset belägna platser i Östersjöregionen genom konsultation och mentorverksamhet på distans.

Ytterligare verktyg

 

" Resultaten av PrimCareIT återspeglar deltagarnas positiva syn på de virtuella kommunikationsmetoderna. För dem har konsultationer och mentorverksamhet på distans inneburit en möjlighet till distansutbildning och förbättrat kommunikationen och stödet kolleger emellan på arbetsplatsen. Allt detta är åtgärder för att motverka att personalen blir isolerad och flyttar. "

Sami Perälä, PrimCareIT ansvarig för projektet

Konsultation på distans gör att läkare inom olika områden kan kommunicera eller tala med specialister, medan mentorverksamhet på distans är en form av virtuellt mentorskap till stöd för karriärutveckling, och detta kan ingå i e-utbildningsprogram.

PrimCareIT bedömde regionala behov och de möjligheter som konsultation och mentorverksamhet på distans kan ge. Dessutom undersökte man vad som hindrade att detta användes. Utifrån detta identifierade partnerna, däribland vårdpersonal, medicinska organisationer, sjukhus, planerings- och finansieringsmyndigheter, regionala administrationer samt e-hälsoorganisationer, möjligheter att utnyttja sådana system bättre.

Inom projektet tog man fram lösningar för konsultation på distans för primärvården i avlägset belägna områden och införde dem på pilotplatser. Man analyserade även befintliga e-utbildningsmetoder och utvecklade och testade nya för att börja använda mentorprogram på distans.

Implementeringsprocesser som bygger på de lärdomar som har dragits

Med ledning av dessa pilotprojekt sammanställde partnerna implementeringsrapporter och löpande framstegsrapporter. Där beskrevs procedurer för att komma runt hinder, och man inledde diskussioner och andra aktiviteter som rörde storskalig konsultation och mentorverksamhet på distans.

Partnerna kunde utbyta erfarenheter via en gränsöverskridande workshop, och man samlade in data från pilotplatser genom intervjuer och dokumentanalys. Detta ledde fram till en handbok och gemensamma implementeringsriktlinjer som identifierar faktorer för framgångsrik primärvård i avlägset belägna områden.

Vid en avslutande konferens, där resultaten och deras konsekvenser för sjukvården i landsbygdsområden presenterades, närvarade över 120 personer verksamma inom sjukvården, akademiker och beslutsfattare. Den sammanfattades i en rapport som underströk e-hälsans roll för att locka sjukvårdspersonal till primärvården i avlägset belägna områden. Rapporten innehöll dessutom 20 skriftliga avtal som intressenterna ingick för att främja e-hälsan ytterligare. Projektets partner avser att fortsätta arbetet med att använda lösningarna som har utvecklats inom ramen för PrimCareIT.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet PrimCare IT uppgick till 2 556 710 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 1 820 700 euro från det operativa Östersjöprogrammet  under programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

04/02/2016