Balansera de jordbruksmässiga och miljömässiga behoven i Östersjöområdet

Baltic COMPASS sammanförde regionens jordbruks- och miljösektorer för att bekämpa övergödningen av Östersjön och dess flodområden.

Ytterligare verktyg

 
Sluttande fält i sydvästra Finland med buffertområden och växtlighet för att minska mängden näringsämnen som förs ut i floden. © Eija Hagelberg Sluttande fält i sydvästra Finland med buffertområden och växtlighet för att minska mängden näringsämnen som förs ut i floden. © Eija Hagelberg

" Baltic COMPASS hjälpte jordbrukssektorn i Östersjöregionen att hitta sätt att framställa den mat som regionens 90 miljoner invånare behöver, samtidigt som Östersjön skyddas. Om de rekommenderade åtgärderna genomförs framgångsrikt i hela regionen kommer de att få stort genomslag för Östersjön. "

Ola Palm, Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI)

De berörda parterna, däribland nationella myndigheter, specialiserade institutioner, jordbruksorganisationer och företag, har infört mer verkningsfull miljöpolitik inom jordbruket, delat med sig av innovationer och väl fungerande metoder, skapat vetenskapliga scenarier och investerat i miljöteknik för att handskas med problemet. De har även försökt komma till rätta med bristerna i parternas förvaltningskapacitet, och de har lyckats skapa ömsesidigt förtroende mellan huvudaktörer i såväl miljö- som jordbrukssektorn.

Lösningar alla vinner på

De förväntade långsiktiga resultaten av detta överstatliga projekt innefattar nya strategier för att minska övergödningen, starkare band mellan jordbruks- och miljöintressen samt mer kostnadseffektiva politiska åtgärder. Förhoppningen är även att länderna i öst och väst ska knytas närmare varandra, vilket stämmer överens med EU:s strategi för Östersjöregionen. Genom att kombinera och sprida sina unika kunskaper och erfarenheter har parterna dessutom banat väg för ökad medvetenhet om miljö och jordbruk i hela regionen. Detta leder till lösningar för jordbruket och miljön som alla vinner på, utan att försvaga jordbrukssektorns konkurrenskraft.

Partnerskapet med två miljöprojekt inom jordbruket som genomfördes samtidigt var av stor betydelse för projektet: Baltic Deal och Baltic Manure. Det mest påtagliga resultatet av detta samarbete var intressentkonferensen Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea. Den har hållits sedan 2010 och har vuxit till det viktigaste evenemanget för alla som är intresserade av jordbruk och miljö i regionen.

Gränsöverskridande strategi

Baltic COMPASS växte fram ur ett antal projekt som rörde markutnyttjande, jordbruk och vatten och som berörde skyddet av Östersjön. Projektet var ett svar på behovet av en gränsöverskridande metod för att minska övergödningen av Östersjön och bygga upp kapacitet att handskas med internationella ramar, EU-direktiv och HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP).

Ett uppföljningsprojekt som kallas Baltic Compact syftar till att stärka effekten av projektets resultat med fokus på hållbar biogasframställning och avancerad avdikningsteknik. 

Projektet Baltic COMPASS omfattade 22 partner från åtta länder längs Östersjön och Vitryssland. Projektet skapade minst fem nya jobb. Några av dem är permanenta.


Sammanlagd investering och EU-stöd

Den totala investeringen för utvidgningen av projektet Baltic COMPASS uppgår till 6 603 210 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 4 351 748 euro via det operativa Östersjöprogrammet under programperioden 2007–2013.


Datum för ansökan

22/05/2015