Ge kvinnor de kvalifikationer som de behöver för att lyckas på arbetsmarknaden

I ett tvåårigt projekt har kvinnor fått hjälp att skaffa sig de kvalifikationer och kunskaper de behöver för att hitta arbete, särskilt inom traditionellt mansdominerade områden som IKT/teknik och företagande.

Ytterligare verktyg

 
Kvinnor får hjälp att förverkliga sina idéer inom nyföretagande, innovation, sysselsättning och projekt Kvinnor får hjälp att förverkliga sina idéer inom nyföretagande, innovation, sysselsättning och projekt

Projektet Winnet 8 inleddes 2010 och syftar till att få in fler kvinnor i arbetslivet och skapa nya företag för att främja tillväxten i Europas regioner. Vid sidan om det individanpassade tillvägagångssättet syftar projektet också till att utforma den regionala och nationella politik och EU-politik som har med kvinnors ställning på arbetsmarknaden att göra samt säkerställa att dessa strategier verkligen integreras i den vanliga politiken. Därmed tar man på politisk beslutsnivå itu med de utmaningar som kan göra det svårt för kvinnor att få jobb och gå vidare i sina karriärer inom vissa sektorer och arbetsroller.


Bygga vidare på befintlig expertis


Projektet sammanförde nio regioner i åtta medlemsstater (Bulgarien, Finland, Grekland, Italien, Polen, Portugal, Storbritannien och Sverige) och utnyttjade god praxis från hela Europa för att utveckla metoder för att stödja kvinnor. Det syftade särskilt till att sprida den svenska modellen med resurscentrum för kvinnor i hela Europa. Modellen bygger på ett nätverk av gräsrotsstyrda centrum som erbjuder stöd till kvinnor och vars övergripande syfte är att fungera som ett verktyg för att främja jämställdhet.


Den viktigaste målgruppen för resurscentrumen är kvinnor som vill förverkliga sina idéer i fråga om nyföretagande, innovation, sysselsättning, projekt o.s.v. Via resurscentrumen kan dessa kvinnor få tillgång till företagsrådgivning, utbildning, projektutveckling och finansiering, företagsstöd, mentorer och nätverk för gemensamma insatser på olika nivåer (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt).


Främja framstående resultat i beslutsfattandet


Beslutsfattare och statstjänsteman utgör en viktig målgrupp för resurscentrumens verksamhet, och för att nå ut till denna målgrupp upprättades regionala fleraktörsgrupper på lokal nivå. Dessa skulle fungera som ett forum för samarbete mellan förvaltningsmyndigheter, lokala och regionala myndigheter, företag, forskningsinstitut, resurscentrum för kvinnor och andra frivilligorganisationer och icke-statliga organisationer.


Baserat på erfarenheterna och kunskaperna från interregionala utbildningstillfällen, studiebesök och workshops utarbetade de berörda medlemsstaterna nio regionala handlingsplaner. Resultaten av dessa regionala handlingsplaner ska fungera som underlag för Europa 2020 och sammanhållningspolitiken 2014–2020, både i de berörda regionerna och i EU som helhet. Man har också gett ut policyrekommendationsboken ”Innovation & Policies, for Smart, Inclusive and Sustainable Growth” (Innovation och policyer, för smart och hållbar tillväxt för alla), som har spridits på regional, nationell och europeisk nivå.


Ett Winnet Centre of Excellence inrättades i Sverige år 2011 och ska utvecklas ytterligare som ”provbänk” inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen. Centret ska analysera, sprida och integrera erfarenheterna från de kvinnliga resurscentrumen i Europa sedan mitten av 90-talet samt bidra till att utarbeta strategier för att påverka politiken och genomförandet av god praxis.


Slutligen har utbyte av god praxis mellan regioner, studiebesök och forskning resulterat i guideboken ”Women Resource Centres, Innovation & Practices for Smart, Inclusive and Sustainable Growth” (Resurscentrum för kvinnor; innovation och praxis för smart och hållbar tillväxt för alla) som innehåller en rad olika exempel på god praxis från medlemsstaterna. Man har även gett ut ett antal andra publikationer om god praxis.


”De erfarenheter som har dragits i Sverige i fråga om att förbättra kvinnors anställbarhet har visat sig vara mycket värdefulla för andra länder i Europa … [Det är uppenbart att] WINNET 8-projektet utgör ett positivt bidrag till de prioriteringar i sammanhållningspolitiken 2014–2020 som syftar till att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden”.


- Carin Nises, Älvdalens kommun (ledande partner)

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den sammanlagda investeringen för ” Interreg IVC Kapitaliseringsprojekt Winnet 8 för att förbättra jämställdheten inom sysselsättning, humankapital och utbildning” var 2 356 778 EUR, där Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 1 835 850 EUR. Projektet har finansierats via prioriteringen ”Innovation och kunskapsekonomin” i det interregionala samarbetsprogrammet INTERREG IVC för programperioden 2017 till 2013.

Datum för ansökan

22/11/2013