ClusteriX: stöd till innovation genom att koppla samman regionala kluster

För att bättre kunna utnyttja europeisk innovations- och teknikkunskap, skapade man i det EU-finansierade projektet ClusteriX förbindelser mellan regionala europeiska innovationskluster, vilket ledde till nya samarbetsmöjligheter och högre produktivitetsnivåer.

Ytterligare verktyg

 
ClusteriX:s verktyg för kompetenskartläggning har hjälpt till att etablera viktiga affärskontakter mellan kluster. © Simone Hagenauer (ecoplus Austria) ClusteriX:s verktyg för kompetenskartläggning har hjälpt till att etablera viktiga affärskontakter mellan kluster. © Simone Hagenauer (ecoplus Austria)

" Erfarenheten har visat att innovation och ny teknik ofta uppstår i befintliga industrier och kluster. Av den anledningen måste vi ta oss an utvecklingen av innovationskluster ur ett strategiskt politiskt perspektiv. Då krävs det nya processer för att identifiera den befintliga klusterkompetensen, globala tekniktrender och hur denna kompetens kan matchas för att åstadkomma gränsöverskridande specialisering. "

Simone Hagenauer, ecoplus, The Business Agency of Lower Austria

Tack vare projektet ClusteriX möttes beslutsfattare och experter från åtta länder med många kluster för att diskutera viktiga frågor som finansiering av klusterutveckling, att kanalisera framväxande industrier genom kluster och att skapa positiva ramverk för att länka samman den kunskap som finns i regionala innovationskluster. 

Utifrån dessa inledande samtal skapade man i ClusteriX en plan för att genomföra de bästa tvärregionala metoderna för kluster, öka de europeiska regionernas konkurrenskraft och deras innovationspotential, samt lägga grunden för ett interregionalt klusternätverk. 

Betydelsen av kluster

Enligt flera studier uppnår företag som drivs inom kluster högre nivåer av produktion och innovation. Kluster utgör också ett stöd för framväxande industrier och tjänster, genom att de tillhandahåller en positiv miljö där samverkan och samarbete mellan regionala innovationsaktörer stöttas. 

Av den anledningen har man inom europeisk politik och genom initiativ från den europeiska gruppen för klusterpolitik länge stöttat regionala teknik- och innovationskluster. Och även om dessa insatser i stort sett har varit framgångsrika, är de inte längre tillräckliga. Vad som nu behövs är medel för att förbättra ramförutsättningarna för att skapa länkar mellan olika ekonomiska sektorer och tekniker, och det var där projektet ClusteriX kom in i bilden. 

En av projektets huvudmålsättningar var att bättre utnyttja europeisk innovation och kunskap för att skapa synergieffekter och koppla samman teknik mellan befintliga regionala klusternätverk. För att uppnå det presenterade man i projektet konceptet ”kompetenskartläggning” (en metod där man kombinerar företags självutvärderingar, patentforskning och workshoppar med klusterförvaltare och externa innovationsexperter) för befintliga regionala kluster. Metoden ger ett systematiskt förhållningssätt till att identifiera potentiella möjligheter för sektoröverskridande innovation och att utveckla regionala ekonomiska styrkeområden. 

Ett annat fokus var att förbättra effektiviteten när det gäller hur offentliga medel spenderas på klusteröverskridande samarbete. Här hjälpte man i ClusteriX regionerna att förstå offentliga upphandlingar för innovation, till exempel genom att göra det möjligt att köpa in innovativa lösningar istället för vanliga varor och tjänster. 

Skapa kluster mellan regioner

Som ett resultat av detta mångsidiga tillvägagångssätt lyckades man i ClusteriX stärka de sektorsöverskridande kopplingarna, både inom och mellan regioner. Efter att projektet avslutats fortsatte de bästa metoderna och verktygen som använts inom ClusteriX att ha effekt. 

Till exempel så har verktyget för kompetenskartläggning, som fördes vidare från Niederösterreich till Sydtyrolen, Sverige och Rumänien under projektets verksamhetstid, sedan dess använts för att analysera närmare 80 företag och institutioner för forskning och utveckling över hela Europa. Detta har inte bara lett till att man kunnat identifiera potentiella nya innovationer inom kluster, utan också till att man kunnat skapa viktiga affärskontakter mellan kluster.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”Clusters for European Innovation Cross-Linking” uppgår till 1 687 872 euro med 1 296 064 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”INTERREG IVC” för programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

28/11/2016