IKT för e-hälsa: Stärka samhällets förmåga att utnyttja e-hälsoteknik med fokus på en åldrande befolkning

Syftet med e-hälsoprojektet är att medborgare med kroniska sjukdomar och den medicinska expertisen i partnerregionerna ska ha möjlighet och rätt att använda sin kompetens och e-hälsoteknik för att förebygga och behandla sjukdomar.

Ytterligare verktyg

 
Medborgare med kroniska sjukdomar, särskilt äldre personer, har stor nytta av innovativa e-hälsotekniker Medborgare med kroniska sjukdomar, särskilt äldre personer, har stor nytta av innovativa e-hälsotekniker

" En plattform för medborgarnas e-hälsa har utvecklats, där patienterna kan få en användarvänlig överblick över hur de kan dra nytta av e-hälsoteknikerna. "

Prof. dr. Roland Trill, Fachhochschule, Flensburg

För att utvecklingen av innovativ teknik ska fortskrida inom hälso- och sjukvårdssektorn måste medborgare och läkare vara insatta i och använda sig av e-hälsoteknik. Inlärningen och förståelsen för nya kunskapsområden och graden av acceptans för e-hälsotekniken skiljer sig dock markant mellan olika medborgare och läkare. Detta är ett område som måste stärkas i alla partnerområden.

Projektpartnerskapet består av experter från sjukhus, universitet, regionala förvaltningar för planering av hälso- och sjukvård, kommuner och telemedicinexperter från Östersjöregionen. Projektet stöds av nätverket för regional e-hälsa och dess politisk-strategiska styrelse som upprättades under ett INTERREG IIIB-projekt för att öka och sprida kunskap. Aktiviteterna i nätverket för regional e-hälsa drivs och finansieras fristående från detta projekt.

Ett växande behov av e-hälsa

En av konsekvenserna med en åldrande befolkning är att det i alla partnerregioner finns fler medborgare med kroniska sjukdomar, i synnerhet bland de äldre. Förebyggande och behandling av kroniska sjukdomar är därför viktigt som marknad och tillämpningsområde. Med e-hälsoteknikerna möjliggörs ett ömsesidigt samarbete mellan patienter och läkare vid förebyggande och behandling. Tekniken gör det möjligt för patienterna att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och livskvalitet, vilket leder till ökad kostnadseffektivitet i hälso- och sjukvårdssektorn.

Goda resultat

Den patientcentrerade metoden har varit framgångsrik i att möjliggöra självmonitorering för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, övervaka egna patientuppgifter och använda teleutbildningsprogram via olika e-hälsotekniker. Resande patienter kunde också behålla sin rörlighet.

Experter som är involverade i detta flaggskeppsprojekt inom EU:s strategi Östersjöregionen anser att projektet uppmärksammar och förbättrar kompetensen inom hälso- och sjukvården i EU-länderna.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet med IKT för e-hälsa är 3 645 620 euro. Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 2 606 820 euro från det operativa Östersjöprogrammet under programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

03/06/2015