Teknik för renare sjöfart på Nordsjön

Projektet Clean North Sea Shipping (CNSS-projektet), som samlar 18 parter från sex länder, syftar till att minska utsläppen från fartyg i Nordsjöregionen.

Ytterligare verktyg

 

Projekt av det här slaget bidrar till att EU kan omvandlas till en smart och hållbar ekonomi för alla före år 2020, vilket är målet i Europa 2020-strategin. EU står inför en rad tuffa utmaningar: en åldrande befolkning, arbetskraft som saknar tillräcklig kompetens, behov av ökad innovation. Man måste också balansera ekonomisk tillväxt mot miljöförstörelse, och garantera tillgången till säker och ren energi. Regionalpolitiska projekt inom EU är av stor vikt när det gäller att möta dessa och många andra utmaningar i och med att de är utformade för att skapa arbetstillfällen, förbättra utbildningsresultaten, utveckla förnybara energikällor och öka produktiviteten och alla medborgares möjligheter. Projekten och regionerna spelar här en avgörande roll då de ger konkreta resultat som bidrar till att strategins viktigaste mål kan uppnås.

Målet med CNSS-projektet är att förbättra den miljö- och hälsosituation som orsakats av luftföroreningar och växthusgaser från sjöfart längs Nordsjökusten och vid Nordsjöns hamnar genom att öka medvetenheten, sprida kunskap och få inflytelserika aktörer att vidta åtgärder. Projektet är ett av flera som stöds finansiellt av Interreg IVB – North Sea Region Program för att bidra till kommande generationers sjöfartspolitik och –strategier inom EU på samtliga nivåer.

Orsak och verkan

Trots att sjöfarten, per godsenhet, är ett av de mest miljövänliga transportsätten släpper den ändå ut avsevärda mängder luftföroreningar. I EU:s meddelande om hållbara framtida transporter konstaterar man att fartygsutsläppen måste minskas för att motverka de farligt höga nivåerna av luftföroreningar. Enligt EU-lagstiftning gäller från år 2010 ett gränsvärde på 0,1 procent för svavelhalten i bränslet för fartyg som ligger förtöjda i EU:s hamnar, och i Nord- och Östersjöregionerna kommer gränsvärdet att gälla fartyg till havs från 2015. Fartygen måste därför byta till lättare bränslen, vilket kommer att öka bränslekostnaderna och få mycket negativa ekonomiska konsekvenser för sjöfarten i Nordsjön och berörd hamnverksamhet.

Miljövänliga och hållbara lösningar

Inom CNSS-projektet genomför man studier för att kunna bedöma luftkvaliteten i hamnar och kringliggande områden, vilket leder till en utformning av transparanta kostnadseffektiva lösningar och förbättrade luftkvalitetsprogram. Man strävar efter att genomföra miljövänliga, hållbara och kostnadseffektiva koncept och praktiska lösningar i linje med EU:s och Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) normer.

Teknik för renare sjöfart

Avsikten med projektet är att minska luftföroreningar och växthusgasutsläpp genom att undersöka tillgänglig teknik och införa en infrastruktur med kostnadseffektivare och renare energiförsörjning för fartyg i hamnar och till havs. Man har som mål att i stor skala införa teknik för ”ren sjöfart” i Nordsjöregionen genom att utveckla kostnadseffektiva modeller för hur det kan genomföras. Projektet kommer också att resultera i en ram med incitament och regler som syftar till att öka användningen av miljövänlig teknik och miljövänliga bränslen vid sjötransporter – utan att äventyra den konkurrensposition som sjöfarten på Nordsjön har.

Förväntade resultat

  • Gemensam handbok för användning av olika program för luftkvalitetsövervakning
  • Gemensam strategi för sjöfarten på Nordsjön
  • Utveckling av en gemensam ”miljöredogörelse”
  • Gemensamma riktlinjer för genomförande av renare sjöfart
  • Studie om effekterna av framtida scenarier vad gäller fartygsutsläpp
  • Modell för harmoniserad övervakning/simulering i 2 av 4 hamnar.

Datum för ansökan

29/08/2011