”BSR Stars” och ”StarDust” bildar smarta allianser i Östersjöregionen

Ett projekt värt 6,5 miljoner EUR, medfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, samlar forskningsmiljöer, företagskluster och nätverk för små och medelstora företag för att bilda innovativa partnerskap som inriktar sig på gemensamma samhällsutmaningar inom Östersjöregionen.

Ytterligare verktyg

 

BSR Stars-programmet är en gemensam insats som omfattar ett 40-tal intressenter från tio olika länders regeringar och nationella innovationsbyråer. De berörda länderna är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Sverige och Tyskland. Programmet väntas leda till nya typer av samarbeten som syftar till att utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller för globala marknader.

Ökad konkurrenskraft och tillväxt

Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten i Östersjöregionen. Detta ska uppnås genom att man främjar samarbete över nationsgränserna mellan specialiserad forskning och knutpunkter för innovation, vilket ska leda till strategiska innovationsallianser som kan ta sig an utmaningar i fråga om hälsa, energi, hållbar transport och digitala tjänster.

BSR Stars-programmet är baserat på nätverken inom BSR InnoNet-projektet, kunskaper hos ledande forskare inom innovation samt EU:s senaste politik och instrument. Programmet är även en del av EU:s strategi för Östersjöregionen och bidrar till att uppnå målen i Europa 2020-strategin.

StarDust och dess fem pilotgrupper

StarDust-projektet betraktas som ett första steg mot att förverkliga de övergripande långsiktiga målen för BSR Stars. StarDust har inriktats på att testa samarbetsmetoder och politiskt stöd i ett set om fem gränsöverskridande innovationspartnerskap eller pilotgrupper: Active for Life, Clean Water, Comfort in Living, MarChain och Mobile Vikings. Inom varje partnerskap samlas forskare, företagskluster, små och medelstora företag och offentliga aktörer från olika länder, så att man får en kombination av olika perspektiv och expertområden.

– Under tre års tid har man inom projekten BSR Stars och StarDust lyckats engagera över 800 små och medelstora företag. I framtiden kommer BSR Stars styrelsestruktur att stärkas, samtidigt som man vidareutvecklar de framgångsrika nätverk som har skapats.

Karin Nygård Skalman, programansvarig BSR Stars.


Sammanlagd investering och EU-stöd

Den totala investeringen för projektet ”BSR Stars” uppgår till 19 000 000 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 5 000 000 EUR via Östersjöprogrammet för programperioden 2007–2013. 


Datum för ansökan

29/04/2014