Oljetransporter till havs skärskådas

Med hjälp av riskanalyser och utveckling av ny teknik har ett sjöfartsprojekt hittat nya sätt att minska riskerna med oljetransporter till havs.

Ytterligare verktyg

 

" – MIMIC har rekommenderat lagstiftarna en följd av åtgärder för att förbättra sjöfartssäkerheten och minimera risken för oljeläckage i Finska viken. Dessutom har man tagit fram bättre verktyg för att minimera riskerna inom sjöfarten. "

Piia Nygren, Kotka Maritime Research Association i Finland

Tusentals oljefat fraktas dagligen över Östersjön med tankfartyg, men transporterna medför betydande risker och skulle kunna leda till stora oljekatastrofer. Inom MIMIC-projektet har man granskat tidigare studier av riskerna med oljetransporter och kombinerat dessa resultat med ny information från sjöfartsolyckor som tidigare inte studerats i lika stor utsträckning.

Datorsimulering

De kombinerade resultaten matades in i en datormodell där forskarna kan simulera olika scenarier för tillväxt inom sjöfarten, rutt- och fartygsspecifika olycksrisker samt biologiska och ekonomiska konsekvenser av oljeläckage inom ett visst område.  Projektteamet har även tittat på kostnadseffektiviteten för de hanteringsstrategier som används för att undvika sjöfartsolyckor.

Gruppen har publicerat diverse rapporter som kan användas av myndigheter och andra intressenter som vill förebygga den här typen av olyckor. Rapporten ”Oil transportation in the Gulf of Finland in 2020 and 2030” innehåller en översikt av den aktuella strukturen för oljetransporter på Östersjön och förutspår den framtida utvecklingen i Finska viken mellan 2020 och 2030. En annan rapport är inriktad på sjöfartssäkerhetspolitikens kostnadseffektivitet, medan en tredje utvärderar det finska regelsystemet för sjöfartssäkerhet.

Projektgruppen har även utvecklat verktyg för ökad medvetenhet kring åtgärder vid oljeläckage. De integrerade applikationerna ”Seatrack Web” och ”SmartResponse Web” gör det möjligt att utvärdera aktuella uppgifter om hur oljeutsläpp i havet förflyttar sig och vilka miljöer som hotas, vilket underlättar snabba beslut vid olyckor. SmartResponse Web innehåller även en modell som kallas Adam och som utvärderar skador och läckor på fartyg i händelse av kollision eller grundstötning. Dessa tekniska hjälpmedel har utvecklats inom MIMIC-projektet och används numera av behöriga estniska myndigheter för planering och utbildning samt i akuta situationer.

Planera framåt, för människor och företag

Säkerhetshot mot sjöfarten inom hela Östersjöregionen identifierades och utvärderades, och resultaten tyder på att den aktuella säkerhetsnivån i Östersjön är relativt hög.

I allmänhet har MIMIC-projektet studerat frågorna ur såväl kommersiell som social synvinkel för att hitta optimala lösningar som ska minska riskerna med sjötransporter.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den totala investeringen för utvidgningen av projektet ”Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety strategies (MIMIC)” uppgår till 2 072 340 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 1 590 560 EUR från det operativa programmet ”Central Baltic” för programperioden 2007 till 2013.

Datum för ansökan

17/08/2015