Utbyte av bästa praxis mellan kommunala myndigheter och anställda i den offentliga sektorn i södra Finland

Syftet med projektet Paketti är att ge anställda i den offentliga sektorn möjlighet att utbyta erfarenheter om hur offentliga tjänster tillhandahålls och hur de skulle kunna förbättras i det finska landskapet Päijänne-Tavastland.

Ytterligare verktyg

 
Människor sammanförs för att förbättra de offentliga tjänsterna mellan kommunerna. Människor sammanförs för att förbättra de offentliga tjänsterna mellan kommunerna.

Finland är ett av de mest decentraliserade länderna i EU och många grundläggande samhällstjänster, från hälso- och sjukvård till sociala tjänster och utbildning, tillhandahålls på lokal nivå. På grund av minskade skatteintäkter till följd av den globala ekonomiska nedgången har det finska landskapet Päijänne-Tavastland undersökt vilka stordriftsfördelar man kan uppnå via samarbete och om man kan omstrukturera tillhandahållandet av tjänster i landskapets tolv kommuner.

Man hoppas kunna öka produktiviteten och minska de administrativa kostnaderna genom att hitta gemensamma lösningar för landskapet. Därför har man tagit fram enhetliga indikatorer för att kunna jämföra de olika kommunerna.

Projektdirektören Jaana Simola uppger att möten med företrädare för de tolv kommunerna samt med icke-statliga organisationer, tredje sektorn och den privata sektorn har gett mycket positiva resultat. ”När alla samlades på samma ställe upptäckte de att de stod inför samma typ av problem”, berättar hon. ”Genom projektet kunde de hitta gemensamma lösningar på hur tjänsterna ska tillhandahållas. Jag anser att det viktigaste var att människor träffades och pratade med varandra.”

Utveckla gemensamma strategier och lösningar

Ett exempel på ökat samarbete mellan kommunerna i landskapet är att man har tagit fram ett gemensamt bibliotekskort så att biblioteksbesökarna kan låna böcker på bibliotek i hela landskapet med samma kort och söka efter böcker i ett centralt datorsystem.  Genom det nya systemet kan läsarna söka efter, reservera, låna eller lämna tillbaka biblioteksmaterial när de vill och oavsett var de bor.

Man planerar även att effektivisera landskapets vattenförsörjning genom att inrätta ett offentligt företag som ska förse de 200 000 invånarna med vatten.


En av de största utmaningarna för landskapet är den åldrande befolkningen. Päijänne-Tavastland är nämligen den region där medelåldern ökar snabbast i Finland. Antalet personer i arbetsför ålder sjunker varje år och därför tvingades landskapet ta itu med den utmaning som allt fler äldre invånare och färre anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn innebär.  Projektet Paketti har bidragit till att utveckla en gemensam vård- och omsorgsorganisation för att ge medborgarna likvärdig tillgång till tjänster av hög kvalitet oberoende av var de bor.

Sammanlagd och EU-baserad finansiering

Projektet Paketti hade en sammanlagd budget på 2 700 000 EUR, varav EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond under programperioden 2007–2013 bidrog med 1 800 000 EUR via det operativa programmet för södra Finland.

Datum för ansökan

25/04/2013