Att återupprätta lugnet efter stormen

Med tanke på att klimatförändringarna kan resultera i en ökning av den årliga nederbörden på 15–20 % på nordliga breddgrader, behövs nya lösningar för att handskas med översvämningar i städer och problem med föroreningar. Dagvattenprojektet syftar till att mildra effekterna av för stora mängder avrinnande vatten på markytan i städer, vilket kommer från tak och stenlagda ytor i samband med regnväder och snösmältning. Flera försöksplaster för projektet har redan hittats, medan inledande laboratorietester som genomförts indikerar dagvattnets roll när det gäller att ta hand om föroreningar.

Ytterligare verktyg

 
Fabriksutrustning för att kontrollera översvämning och föroreningar i städer Fabriksutrustning för att kontrollera översvämning och föroreningar i städer

"Den finska marknaden utvecklas snabbt på dagvattenområdet, och vi uppskattar att det finns en enorm marknadspotential här i och med lagar och genom att granska globala dagvattenlösningar till förmån för finska företag."
Annukka Havas, utvecklingschef, Lahti Science and Business Park Ltd

Projektet undersöker den säsongsmässiga kvantiteten och kvaliteten på avrinnande vatten i städerna liksom markens kapacitet att reducera dess koncentration av förorenande ämnen. Som hjälp till detta har ny utrustning köpts in, inklusive mjukvara för att simulera dagvattnets beteende. Projektet arbetar också mot nya, hållbara lösningar inom vattenförvaltning som kan bli verklighet i Finlands stadsområden.

Att upprätta en grund för bästa praxis

Det nyligen sjösatta dagvattenprojektet involverar miljövetenskapliga institutionen, Helsingfors universitet, Aalto-universitetets tekniska högskola och Lahti Science and Business Park Ltd. Genom att övervaka resultaten från försöksplatser, kan deltagare få kunskap om kvantitet och kvalitet på avrinnande dagvatten. Laboratorieanalyser av sjösediment- och markprover kommer också att ge information om kontamineringsrisker, i synnerhet i industriområden och stadskärnor, och bidra till nya exempel på bästa praxis vad gäller hanteringen.

Kunskap läcker ut

Genom att arbeta med lokala industrier (inklusive tillverkare av plast och kemikalier), kan lokala marknader dra nytta av faktiska lösningar och tjänster inom dagvattenhantering. Samarbete och kunskapsöverföring mellan universitet och kommunala partners är nyckeln: Industrin presenterar verkliga problem för det vetenskapliga forskningsarbetet, medan vetenskapligt kunnande, i synnerhet när det gäller kallt klimat, hjälper industrin.
I slutändan gagnar detta medborgarna genom bättre utnyttjande av grönområden i städerna, bättre vattenkvalitet och mindre risk för översvämning i städerna. Mätstationer och en testanläggning för filtrering tjänar som demonstrationsanordningar för studentgrupper, medan kortare kurser och lokala utställningar hjälper till att sprida kunskapen.

Dagvattnet tar itu med föroreningarna

De försöksplatser man hittat ligger på industrimark och i bostadsområden. En underjordisk anläggning för lagring i Kouvolas stadspark förmodas byggas i år, liksom ett nytt system för dagvattenhantering på Högholmen i Helsingfors. Inledande laboratorieresultat tyder på att dagvatten inte är någon stor källa till föroreningar från industrin till miljön. Tester visar att det är viktigt att infiltrera dagvatten genom vegetationen och markens organiska ytskikt, eftersom detta förbättrar hanteringen av föroreningar.


Datum för ansökan

07/12/2009