Avlägsen behöver inte betyda begränsad, tack vare Roadex

RegioStars 2009 FinalistVägarna har en avgörande betydelse för de avlägset belägna landsbygdsområdena i norra Europa, som är glest bebyggda och där vintrarna är kalla och avstånden till marknaderna långa. Nätverket Roadex inrättades för att säkerställa dessa vägars pålitlighet och trygga lokalinvånarnas tillgång till dessa samhällets livlinor och till inhemska näringar som fiske, lantbruk och skogsbruk.

Ytterligare verktyg

 

”Den kunskapsmassa vi nu har tack vare Roadex kommer att ge oss verktyg för att på bästa sätt utnyttja det vi har och hjälpa oss att underbygga vårt behov av ytterligare investeringar i vårt landsbygdsvägnät.”
John Laing, regionfullmäktigeledamot och ordförande för TEC services

Projektet sammanför ingenjörer från de norra randområdena för att genomföra gemensamma forskningsprojekt och försöka komma fram till gemensamma lösningar och illustrerar tydligt hur innovation kan leda till mätbara förbättringar i vad som kunde ha ansetts som områden med låg innovationspotential.

Fungerande och pålitliga vägar

Nätverket Roadex främjar samarbete mellan de nordligaste regionerna i Finland, Skottland, Norge och Sverige samt hela Grönland, Island och Färöarna. Människorna och företagen i dessa områden har alla samma problem med rörlighet och tillgänglighet och är starkt beroende av att det finns pålitliga transportlänkar som fungerar året om.

Fiskeindustrin i exempelvis norra Norge och de skotska högländerna måste kunna leverera färsk fisk, som lax och torsk, till centraleuropeiska marknader inom två dygn efter det att fisken lämnat fabriken. Ett nära samarbete med det lokala vägdistriktet är därför nödvändigt för att undvika förseningar.

Att säkerställa att dessa lokala vägar alltid fungerar och är pålitliga är huvudskälet till att nätverket Roadex skapades. Det senaste projektet, Roadex III, anslöt till ett treårigt pilotprojekt som startade 1998 och ett forsknings- och utvecklingsprojekt som löpte från 2002 till 2005. Det grep sig an med att exploatera den kunskap man samlat in om lågtrafikerade vägar, där det dagliga trafikflödet sällan överskrider 350 fordon.

Sprida kunskaperna

Mer än 1000 ingenjörer och chefer fick stifta bekantskap med de nya teknikerna från Roadex genom att man utvecklade en webbplats, framställde praktiska handledningar på sex språk, anordnade seminarier för teknisk personal och beslutsfattare och utarbetade ett paket för e-inlärning om underhåll av landsbygdsvägar i områden med hårt klimat och dåliga markförhållanden.

Genom att utnyttja teknik från Roadex har partnerna kunnat se direkta, kvantifierbara fördelar i form av förbättrade vägundersökningssystem, dräneringsanalyser, riskbedömningar, undersökning av hälsofrågor och socio-ekonomiska frågor. Detta underlättar harmonisering av praxis och normer när det gäller vägar i partnerländerna. Det befintliga nätverket har åtagit sig att fortsätta samarbeta i ytterligare ett projekt som är inriktat på den praktiska implementeringen av de nya teknikerna från Roadex.

Datum för ansökan

15/06/2010