Nordpraktik – främjar internationaliseringen av yrkesutbildning och företagsintegration i norra Norge, Finland och Sverige

Inom Nordpraktikprojektet har man utvecklat en innovativ metod för att sammankoppla entreprenörsinriktade studenter från yrkesutbildningar i Sverige och Finland med företag i grannländerna som hade svårt att tillsätta lediga tjänster, vilket ledde till en situation som gynnade alla parter.

Ytterligare verktyg

 
För att bättre förbereda studenterna på upplevelsen av att leva och arbeta utomlands, hölls specifika sessioner om kulturell medvetenhet, företagsinformation, projektutveckling och projekthantering. © Marit Lamberg För att bättre förbereda studenterna på upplevelsen av att leva och arbeta utomlands, hölls specifika sessioner om kulturell medvetenhet, företagsinformation, projektutveckling och projekthantering. © Marit Lamberg

" Resultaten visar inte bara att en del studenter genom att delta i Nordpraktik höjt sin kompetens när det gäller företagande och sin internationella kompetens, utan också att det lett till ett framtida samarbete mellan värdföretaget och studenten. "

Anders Bergström, politiksamordnare, politikområde utbildning, EU:s strategi för Östersjöregionen

Nordpraktik startades med en imponerande målsättning: att främja ekonomin i de glesbefolkade nordeuropeiska områdena i Sverige, Norge och Finland genom att ta fram och stödja en företagandekultur där man förut inte trott att den har funnits. Specifikt så ville man få fram entreprenörspotentialen hos studenter på de lokala yrkesutbildningarna, som ofta har bra affärsidéer men saknar de kunskaper, resurser och möjligheter som behövs för att förverkliga dem.

Övervinna svårigheter

Eftersom man visste att yrkesutbildningar ofta inte är så attraktiva, var den första utmaningen att förbättra deras rykte. Det lyckades man med i projektet genom att arbeta tillsammans med skolorna för att uppdatera deras kursplaner så att de omfattade företagande, internationella företag och gränsöverskridande erfarenhet. Man behövde också hitta ett sätt att främja en rörlig arbetskraft. Det var en betydande utmaning eftersom projektet genomfördes i ett område där det befintliga yrkesutbildningssystemet oftast var inriktat på att tillgodose den lokala marknaden. I området fanns det inte heller någon tradition av att examinerade från yrkesutbildningar åkte utomlands för att arbeta någonstans där deras kunskaper matchade anställningsbehoven, eller av att regionala företag hade erfarenhet av att anställa och arbeta med utländska medarbetare.

Stärkt samarbete över gränserna

För att få ihop de pusselbitarna matchade man i Nordpraktik yrkesutbildningsstudenter som uttryckte ett intresse för företagande, med internationella företag som hade svårt att tillsätta sina lediga tjänster på grund av brist på lokala förmågor. För att underlätta det här tvåvägsinitiativet tillhandahöll man i projektet både ett intensivprogram och praktisk handledning.

Varje program varade i tre veckor och innehöll en veckas introduktion, en placering på ett företag under två veckor och slutligen en tre dagars sammanfattning. Introduktionsveckan spelade en viktig roll i projektets framgång eftersom den gav varje elev god förberedelse och utbildning för att åka utomlands, något som många aldrig gjort förut. För att bättre förbereda studenterna på upplevelsen av att leva och arbeta utomlands, hölls specifika sessioner om kulturell medvetenhet, företagsinformation, projektutveckling och projekthantering.

Genom hela programmet fick de deltagande studenterna och företagen handledning av företagskonsulter. När programmet avslutades höll studenterna individuella presentationer om sina affärsprojekt, där de beskrev de viktigaste utmaningarna och framgångarna samt hur de planerade att bygga vidare på sina erfarenheter.

Expansiva resultat

Totalt deltog 24 studenter från åtta skolor, samt tolv företag, i projektet. Projektsamordnarna noterade att de allra flesta av deltagarna var mycket nöjda med upplevelsen; det var många som förlängde den ursprungliga praktikperioden och några fick till och med heltidsanställning hos värdföretaget.

Viktigast av allt var att projektet visade att Nordpraktik-metoden fungerar till och med i ett område i Europa där städerna ligger långt ifrån varandra, de små och medelstora företagen oftast är lokala och få studenter har högre yrkesutbildning. Å ena sidan fick studenterna erfarenhet från ett företag utomlands och praktisk träning i företagande och företagsinternationalisering. Å andra sidan fick de deltagande företagen kunskap om en annan marknad, och kunde i vissa fall arbeta tillsammans med sin praktikant för att genomföra en strategi för att ta sig in på den nya marknaden.


Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”NP - Nordpraktik” uppgår till 460 499 euro med 218 214 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”Nord” för programperioden 2007–2013. Investeringen hamnar under prioriteringsområdet ”Forskning, utveckling och utbildning”.


Datum för ansökan

09/02/2017