Bekämpa klimatförändringen – en konferens i taget

Regioner i Finland, Sverige och Norge har samarbetat för att ta reda på hur de kan dra största möjliga nytta av den väntade klimatförändringen.

Ytterligare verktyg

 
NNCC – Jokkmokk Winter Conference 2014 sammanförde representanter från ursprungssamhällen, beslutsfattare och unga entreprenörer NNCC – Jokkmokk Winter Conference 2014 sammanförde representanter från ursprungssamhällen, beslutsfattare och unga entreprenörer

Northern Network on Climate Change (NNCC) samlade fler än 2 000 personer i utbildningsevenemang, konstruktiva workshoppar och konferenser som syftade till att undersöka hur man på bästa sätt kan anpassa sig till den väntade klimatförändringen i Sverige, Finland och Norge.

Sammanlagt anordnades 65 utbildningar, konferenser och seminarier. Utöver de 2 000 vuxna personer som medverkade deltog även 1 997 ungdomar.

Med tanke på att de nordiska länderna ligger så nära Nordpolen kommer de sannolikt att tillhöra de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Ökningen av de genomsnittliga årstemperaturerna i områdena kring Nordpolen har varit dubbelt så stor som ökningen av årstemperaturerna globalt, en trend som kommer att bestå. Därför behöver de nordiska länderna ha effektiva strategier för att hantera klimatförändringen och anpassa sig till nya levnadsförhållanden.

Klimatförändringens positiva effekter

Klimatförändringens effekter kommer dock inte att vara enbart negativa för de nordiska länderna. Exempelvis väntas vatteninflödet öka, vilket gör det möjligt att utöka vattenkraftsproduktionen. Högre energieffektivitet bidrar till att skapa fler arbetstillfällen eftersom de pengar som tidigare lades på energi nu kan investeras i andra, mer arbetskraftsintensiva samhällssektorer. Dessutom skulle ett varmare klimat kunna få gynnsamma effekter för jordbruket i de nordiska länderna.

Samarbete för att hitta innovativa lösningar

Klimatförändringen kommer att få stora effekter för ursprungsbefolkningen i de nordiska länderna. Vid NNCC-konferenserna sammanfördes därför representanter från ursprungssamhällen, politiker och andra beslutsfattare samt unga entreprenörer för att diskutera hur man bäst hanterar detta problem, med utgångspunkt i de effekter som klimatförändringen får för hela samhället.

Inom ramen för NNCC utvecklades ett verktyg som hjälpte ledare och politiker att gå igenom olika scenarier och undersöka de största hoten mot deras verksamheter och samhällen. Dessutom utarbetades en katalog för att ge deltagarna en tankeställare om vilka åtgärder som skulle vara mest lämpliga för deras regioner och hur dessa skulle kunna genomföras.  

För alla partnerregioner upprättades en webbplats (www.nncc.se). För europeiska trafikantveckan lanserades en cykelkampanj, och ett flertal evenemang anordnades i samband med Earth Hour. För lärare sammanställdes resurser och material som skulle göra det enklare att få ut klimatförändringsbudskapet i klassrummet och utbilda fler unga människor.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet ”NNCC-Climate Change, sustainable energy and sustainable development in the North Calotte region – small steps big impacts” (NNCC – Klimatförändring, hållbar energi och hållbar utveckling på Nordkalotten – små steg, stora effekter) uppgick till 622 662 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med  277 510 EUR från det operativa programmet Interreg IV A Nord för programperioden 2007 till 2013.

Datum för ansökan

27/01/2016