Kluster för miljövård

Finländare är erkända experter på miljöfrågor, men trots det är företag inom detta område ofta blygsamma till sin storlek och har svårt att expandera. För att hjälpa dem att hitta nya affärsmöjligheter och förbättra sin exportpotential, har projektet InnoEnvi i södra Finland bildat tematiska grupper (kluster) och undergrupper (minikluster) av verksamma på miljöområdet, vilket resulterat i att mer än 50 projekt av andra och tredje generationen skapats.

Ytterligare verktyg

 
InnoEnvi är i energibranschen InnoEnvi är i energibranschen

"Projektet InnoEnvi utgjorde verkligen en startpunkt för vårt företag. Webbtjänsten som skapades under projektet utvecklades senare till en större, internationell portal för materialutbyte, som lyfte vår verksamhet till en annan nivå."
Janne Koivisto, vd, Environmental Consulting Hyötyvisio Ltd

För att säkerställa utvecklingen av kunskap på miljöområdet och för att skapa ett äkta samarbete mellan företag, upprättades ett register som omfattar ungefär 650 företag kopplade till liknande internationella register, där mer än 6 000 företag från hela världen aktivt delar med sig av information och erfarenheter på detta område.

Små ansträngningar alstrar stora belöningar

InnoEnvis partners (Green Net Finland – huvudpartner; Lahti Science and Business Park Ltd; HAMK University of Applied Sciences; Lappeenranta University of Technology; Aalto-universitetets tekniska högskola, Lifelong Learning Institute Dipoli; Helsinki Metropolia University of Applied Sciences och Åbo Science Park Ltd) är regionala organisationer med erkända kunskaper i att stötta miljöföretag.
Ursprungligen deltog 700 privata och publika företag, men projektets storlek har tiofaldigats och omfattar numera även sju länder. Sedan augusti 2003 har samarbetet blivit verklighet, med fyra onlinetjänster för att underlätta utbyten mellan undergruppernas medlemmar. Sex marknads- och trendundersökningar, broschyrer om till exempel grön gruvdrift (Green Net Mining), 33 publikationer, strategisk planering, marknadsföring liksom mässor och gatuföreställningar är alla en del av InnoEnvis arbete.

Uppkomst av nya kluster

Minikluster bildades, vilka omfattade avfallshantering, vattenförsörjning och avlopp, energi, miljömätteknik, forskning inom ekologi och miljöledning inom gruv- och mineralindustrin – samprojekt har startats i alla dessa minikluster. Kluster ger små och medelstora företag möjlighet att utnyttja större företags resurser och erfarenheter, kompetenscentrum samt nationella och internationella icke-statliga organisationer.

Snöbollseffekt av finsk expertis

Bioenergi, behandling av förorenad mark, tillverkning av ledningar för konstbevattning och geo-tekniska konsulttjänster visar på den alltjämt ökande vidden av tjänster och områden som täcks av InnoEnvi. Projektet har haft en märkbar snöbollseffekt på tillväxten av miljöföretag i Finland och även utomlands. Projektets klustermodell tillämpades på FEEN Prognoos Project, i vilket södra Finlands miljökluster utvidgades in i Estland genom att bilda gemensamma finsk-estniska minikluster i angränsande sektorer.


Datum för ansökan

23/12/2009